Sprostowanie orzeczenia w polskim, słowackim i czeskim postępowaniu sądowoadministracyjnym

Main Article Content

Agnieszka Ziółkowska

Abstrakt

Orzeczenia (wyroki i postanowienia) wydawane w postępowaniu sądowoadministracyjnym mogą być dotknięte wadami nieistotnymi, niewpływającymi na ich byt prawnych, ale wymagającymi ich usunięcia. Wystąpienie w orzeczeniu niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek otwiera drogę do zastosowania (z urzędu lub na wniosek) środka rektyfikacyjnego w postaci sprostowania. Ta instytucja procesowa występuje zarówno w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym (art.156§ 1 p.p.s.a.), słowackim (§ 143 zd.1 s.s.p.), jak i czeskim (§ 54 ust. 4 zd.1 s.ř.s.). Pomimo różnic, odnoszących się przede wszystkim do skutków jej zastosowania, w każdej z omawianych procedur stanowi wyjątek od autoprekluzji i służy eliminacji wadliwości niemerytorycznej orzeczenia, co leży zarówno w interesie wymiaru sprawiedliwości, jak i strony postępowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
*

Bibliografia

 1. Adamiak, B. (1988). Rektyfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym. Acta Universitatis Wratislaviennsis 922. Prawo 153. Wrocław: 7–13.
 2. Baricová, J., Duditš, L. (2018). Oprava a doplnenie rozsudku, [w:] J. Baricová, M. Fečik, M. Števček, A.Filová et al., Správny súdny poriadok – komentár. Bratislava: 730–734.
 3. Dauter, B. (2018). Art. 156 [Sprostowanie z urzędu], [w:] B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: 511–512.
 4. Drápal, L., Bureš, J. et al. (2009). Občanský soudní řád I. § 1 do 200. Komentář. Praha.
 5. Gapska, E. (2009). Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym. Warszawa.
 6. Grajdura, W. (2019). Regulacja prawna orzeczeń sądowych w świetle nowelizacji KPC dokonanej ustawą z 4.7.2019 r. Monitor Prawniczy 21: 1147–1156.
 7. Hanzelová, I., Šingliarová, I. (2016). Správny súdny poriadok – komentár. Wolters Kluwer.
 8. Jagielska, M., Jagielski, J., Stankiewicz, R., Grzywacz, M. (2019). Orzeczenia sądowe, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: 722–823.
 9. Jakubecki, A. (2011). Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Warszawa: 1095–1104.
 10. Kocourek, T. (2019) [w:] Z. Kühn, T. Kocourek et al., Soudní řád správní. Komentář. Praha: 455–456.
 11. Kunicki, I. (2010). Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym. Warszawa.
 12. Litauer, J.J. (1933). Rektyfikacja wyroków w polskiej procedurze cywilnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 13(1): 1*–13*.
 13. Lubiński, K. (2016). Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym, [w:] T. Wiśniewski (red.), Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji. Warszawa: 779–878.
 14. Piasecki, K. (1987). Sprostowanie wyroku, [w:] Z. Resich (red.), System prawa procesowego cywilnego. Tom 2. Warszawa: 365–378.
 15. Piasecki, K. (1961). Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń sądów cywilnych. Palestra 9: 9–11.
 16. Piątek, W. (2017). Rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego, [w:] W. Piątek (red.), Wykonanie wyroku sądu administracyjnego. Warszawa: 44–52.
 17. Potěšil L., Šimiček V. et al. (2014). Soudní řád správní: komentář. Praha.
 18. Rosengarten, F. (1971). Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń w postępowaniu cywilnym. Nowe Prawo 6: 872–881.
 19. Sondel, J. (1997). Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków.
 20. Stempniak, A. (2019). Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków, [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom 2. Warszawa: 706–773.
 21. Szustakiewicz, P. (2016). Sprostowanie z urzędu, [w:] A. Skoczylas, P. Szustakiewicz (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: 278.
 22. Szymanowski, M. (2018). Granice sprostowania orzeczenia w postępowaniu cywilnym, skutki ich przekroczenia, próba nowego spojrzenia. Radca Prawny 3: 79–100.
 23. Tarno, J.P. (2010). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa.
 24. Woś, T. (2015) [w:] T. Woś (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Warszawa: 307.
 25. Woś, T., Knysiak-Molczyk, H., Romańska, M. (2016). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa.
 26. Zadrożniak, H.E. (2008). Rektyfikacja orzeczeń w postępowaniu cywilnym. Monitor Prawniczy 21: 1139–1146.
 27. Ziółkowska, A. (2019). Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Katowice.