Tom 82 Nr 4 (2020)

30 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Marek Smolak
7
Wprowadzenie
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.1
PDF
Janusz Sługocki
9-20
Trzydzieści lat funkcjonowania samorządu terytorialnego – nauka prawa administracyjnego wobec reform ustrojowych. Zagadnienia wprowadzające
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.2
PDF
Iwona Niżnik-Dobosz
21-34
Samorząd terytorialny wobec zasady podziału władzy
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.3
PDF
Zygmunt Niewiadomski
35-47
O znaczeniu tradycyjnej konstrukcji prawnej samorządu terytorialnego w warunkach współczesności
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.4
PDF
Irena Lipowicz
49-63
Samorząd terytorialny a administracja rządowa – administrowanie w warunkach niepewności
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.5
PDF
Bogdan Dolnicki
65-81
Jeszcze raz w sprawie metropolii
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.6
PDF
Zbigniew Kmieciak
83-95
O niepołączalności ról procesowych organów jednostek samorządu terytorialnego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.7
PDF
Jerzy Korczak
97-111
Władztwo terytorialne gminy. Od idei do mitu
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.8
PDF
Krystian Ziemski
113-127
Środki nadzoru eliminujące wadliwe rozstrzygnięcia organów gminy – próba oceny przyjętych rozwiązań w świetle Europejskiej karty samorządu lokalnego
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.9
PDF
Jacek Jagielski
129-142
Z zagadnień prawnoorganizacyjnych władz samorządu terytorialnego (kilka uwag i refleksji w kwestiach wybranych)
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.10
PDF
Marek Szewczyk
143-154
Środowisko prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego (czy tylko decentralizacja?)
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.11
PDF
Jarosław Dobkowski
155-172
Henryk Dembiński (1908-1941) i jego poglądy na istotę samorządu
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.12
PDF

*

Adam Nita
173-186
Domniemanie prawdziwości deklaracji podatkowej i jego znaczenie dowodowe
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.13
PDF
Edgar Drozdowski
187-201
Hydra lernejska, czyli o braku możliwości pogodzenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z instytucją klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.14
PDF
Agnieszka Ziółkowska
203-219
Sprostowanie orzeczenia w polskim, słowackim i czeskim postępowaniu sądowoadministracyjnym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.15
PDF
Dorota Sokołowska
221-232
O właściwościach utworu audiowizualnego „jako całości”
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.16
PDF
Boubacar Sidi Diallo
233-244
The cooperation between the African Union and the European Union in the field of migration and collective security as an absolute imperative
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.17
PDF (English)
Szymon Tarapata
245-258
O przypisywaniu sprawstwa czynu zabronionego w przypadku typów formalnych i typów znamiennych skutkiem w sensie statycznym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.18
PDF
Jan Kluza
259-272
O potrzebie istnienia surowości kary jako samoistnej przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania. Rozważania i wnioski na tle wykładni art. 258 § 2 k.p.k.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.19
PDF
Kamil Siwek
273-284
Z problematyki odpowiedzialności karnej intraneusa za niewykonawcze formy współdziałania przestępnego (uwagi na tle przestępstwa dzieciobójstwa)
https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.20
PDF