O właściwościach utworu audiowizualnego „jako całości”

Main Article Content

Dorota Sokołowska

Abstrakt

Jednym z kontrowersyjnych zagadnień w prawie autorskim jest pojmowanie utworu audiowizualnego. Część orzecznictwa i doktryny stoi na stanowisku, że utwór audiowizualny stanowi całość, jest jednym utworem, a nie zbiorem różnych utworów tzw. „wkładowych”. W artykule prezentowana jest teza o zachowaniu status quo przez utwory wkładowe, zwłaszcza z perspektywy art. 70 ust. 2.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
*
Biogram autora

Dorota Sokołowska, Uniwersytet Szczeciński

 

 

Bibliografia

 1. Czajkowska-Dąbrowska, M. (2011). Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, [w:] J. Barta, R. Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: 419–454.
 2. Barta, J., Markiewicz, R. (2016). Prawo autorskie. Warszawa.
 3. Błeszyński, J. (1995). Wynagrodzenie autorskie w świetle art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 8: 2–7.
 4. Błeszyński, J. (2009). Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 25 listopada 2008 r., III CZP 57/2008. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 5: 12–28.
 5. Błeszyński, J., Błeszyńska-Przybylska, M., Błeszyński, M. (2019). Status prawny utworów wykorzystanych w utworach audiowizualnych. Uwagi do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.08.2017 r., I ACa 837/16, [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej. Warszawa: 36–72.
 6. Bocheńska, J. (1966). Obraz filmowy jako znak, [w:] A. Jackiewicz (red.), Wstęp do badania dzieła filmowego. Warszawa: 188–208.
 7. Bukowski, M. (2015). Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, [w:] D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex. Warszawa: 915–940.
 8. Choduń, A. (2018). Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa. Szczecin.
 9. Damasiewicz, A. (2015). Czy film fabularny jest sposobem rozpowszechnienia scenariusza filmowego (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 3(129): 5–17.
 10. Hendrykowski, M. (1988). Autor jako problem poetyki filmu. Poznań.
 11. Hendrykowski, M. (1991). Dzieło filmowe i jego autor. Poznań.
 12. Hendrykowski, M. (2014). Autorstwo utworu audiowizualnego – substancja i struktura. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 15(24): 91–98.
 13. Ingarden, R. (1952). Studia z estetyki Tom 2. Warszawa.
 14. Ingarden, R. (1966). Studia z estetyki. Tom 1. Warszawa.
 15. Ledóchowski, A. (1966). Estetyczna i informacyjna funkcja dzieła filmowego (Teoria 'sygnałów'), [w:] A. Jackiewicz (red.), Wstęp do badania dzieła filmowego. Warszawa: 77–114.
 16. Nowak-Gruca, A. (2018). Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym. Warszawa.
 17. Nowicka, A. (2017). Utwory audiowizualne, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie. Warszawa: 130–137.
 18. Plisiecki, J. (2005). Film i sztuki tradycyjne. Lublin.
 19. Sieńczyło-Chlabicz, J., Banasiuk, J. (2011). Twórcy dzieł uprzednio stworzonych a współtwórczość utworu audiowizualnego, [w:] K. Lewandowski (red.), Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej. Poznań: 75–96.
 20. Sokołowska, D. (2011). Współtwórczość a utwór audiowizualny, [w:] K. Lewandowski (red.), Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej. Poznań: 59–74.
 21. Sokołowska, D. (2013). Korzystanie z utworów na tle art. 41 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] D. Sokołowska (red.), Dzieła osierocone. Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z 25 października 2012. Poznań: 129–177.
 22. Sokołowska, D. (2015). Struktura utworu audiowizualnego i status twórców utworów wkładowych – glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 25.11.2008 r. (III CZP 57/2008). Glosa 1: 86–103.
 23. Ślęzak, P. (2008). Wynagrodzenie twórców filmowych i artystów wykonawców z tytułu rozpowszechniania utworu. Państwo i Prawo 63(10): 85–94.
 24. Świętczak, M. (2019). Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, [w:] W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: 1053–1122.
 25. Wojciechowska, A. (2015). Ewolucja modelu autorstwa filmowego w prawie polskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(128): 19–29.