Z zagadnień prawnoorganizacyjnych władz samorządu terytorialnego (kilka uwag i refleksji w kwestiach wybranych)

Main Article Content

Jacek Jagielski

Abstrakt

Artykuł podejmuje kilka zagadnień z zakresu problematyki prawno-organizacyjnej dotyczącej władz samorządu terytorialnego. Autor wychodząc od określenia kategorii władz, odnosi ją do samorządu terytorialnego i identyfikuje władze samorządowe na gruncie prawnym. Następnie przedstawia wybrane problemy rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących poszczególnych władz, podkreślając podstawowy podmiot władzy samorządowej, jakim są członkowie wspólnoty (mieszkańcy) gmin, powiatów, województw. W rozważaniach uwaga skupiona jest na takich zagadnieniach, jak: sposoby sprawowania władzy przez członków wspólnoty bezpośrednio, zastosowanie kolegialności i jednoosobowości w organizacji władz, budowa układu i relacji między organami samorządu, sprawa kształtowania instytucji prawnych służących partycypacji społecznej w sferze realizacji spraw publicznych. Konkluzje prowadzonych rozważań zawierają się w ostatnim podsumowującym punkcie artykułu, w którym autor wypowiada się o potrzebie modernizacji rozwiązań prawnych w zakresie władz samorządowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
30 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Bibliografia

  1. Dolnicki, B. (2003). Samorząd terytorialny. Kraków.
  2. Dolnicki, B. (2020). Sprawność działania administracji samorządowej, Samorząd Terytorialny 3(351): 9–25.
  3. Dubisz, S. (red.) (2006). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa.
  4. Gajewski, S., Jakubowski, A. (red.) (2018). Ustawy samorządowe. Komentarz. Warszawa.
  5. Korczak, J. (2020). Nowe uprawnienia przewodniczących organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Refleksje doktrynalne nad praktyką i orzecznictwem. Samorząd Terytorialny 3(351): 97–120.
  6. Podemski, K. (2015). Deficyt obywatelstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(3): 351–368.
  7. Regulski, J. (2005). Samorządna Polska. Warszawa.
  8. Zimmerman, J. (2015). Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 77(1): 131–146.