Władztwo terytorialne gminy. Od idei do mitu

Main Article Content

Jerzy Korczak

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest istocie gminy, która jest wspólnotą mieszkańców danej jednostki podziału terytorialnego, co powinno przejawiać się sprawowaniem władzy na tym terytorium. A zarazem poświęcony jednemu z kluczowych przejawów władztwa gminy jako fundamentu jej samodzielności. Analiza przepisów prawa wraz z ich sądową i doktrynalną interpretacją pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu idea władztwa terytorialnego jest prawdą, a w jakim tylko pewnym mitycznym wyobrażeniem o nim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
30 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Bibliografia

 1. Augustyniak, M. (2010). Jednostki pomocnicze gminy. Warszawa.
 2. Bethelémy, H. (1920). Traité elémenetaire de droit adminsitratif. 9 edition. Paris.
 3. Bigo, T. (1928). Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa.
 4. Blieback, K.-J. (1976). Die öffentliche Körperschaft. Ihre Entstehtung, die Etwcklung ihres Begrife und das Lehre vom Staat und den innerstaatlichen Verbänden in der Epoche des Konstitutionalismus in Deutschland. Schriften zum Öffentlichen Recht 286: 375–451.
 5. Boć, J. (red.) (2010). Prawo administracyjne. Wrocław: 258
 6. Bujny, J., Kudra A. (2015). Połączenie gmin – problemy pojęciowe. Samorząd Terytorialny 25(7): 95–104.
 7. Dolnicki, B. (2017). Indywidualny akt normatywny. Przegląd Prawa Publicznego 6: 56–64.
 8. Feja-Paszkiewicz, A. (2010). Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – wybrane problemy. AUW. Przegląd Prawa i Administracji 82: 26–28.
 9. Fleiner, F. (1922). Institutionen des deutschen Verwaltungsrecht. Tübingen.
 10. Hamann, P. (2005). Gemeindegebietsreform in Bayern. Entwicklungsgeschichte, Bilanz und Perspektiven. München.
 11. Jellinek, G. (1920). Allgemeine Staatslehre. Berlin.
 12. Kirste, S. (2017). Theorie der Körperchaft des öffentlichen Rechts. Verwaltungshistorische, organisationstheoretische und verwaltungsorgasnisationrechtliche Aspekte. Heidelberg.
 13. Korczak, J. (1999). W Niemczech, [w:] J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej. Wrocław: 265–266.
 14. Korczak, J. (2000). Wdrażanie reformy administracji publicznej – próba oceny, [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Tom 1: Prawo samorządowe i administracyjne. Opole: 113–114.
 15. Korczak, J. (2012). Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Warszawa: 190, 212–239.
 16. Korczak, J. (2014). W sprawie reform konsolidacyjnych w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom 2. Wrocław: 48, 60–65.
 17. Lipowicz, I. (2019). Samorząd terytorialny XXI wieku. Warszawa.
 18. Lisowski, P. (2013). Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym. Wrocław.
 19. Makowska, M., Makowski, M. (2019). Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Komentarz. Wydanie 2. LEX/el.
 20. Mączyński, M. (2020). Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2019 r., U 1/19. Gdańskie Studia Prawnicze 24(1): 153–165.
 21. Miemiec, M. (2007). Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec. Wrocław.
 22. Niewiadomski, Z. (red.) (2002). Prawo administracyjne. Część ustrojowa. Warszawa.
 23. Seidel, A. (1978). Abschluß der kommunalen Gebietsreform in Bayern. Der Bayerische Bürgermeister 4(29): 11
 24. Swianiewicz, P. (1995). Czy małe jest piękne? Czy duże jest efektywne? Wielkość gmin w teorii i praktyce. Samorząd Terytorialny 5(7/8): 23–34.
 25. Swianiewicz, P. (2009). Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielości gminy. Samorząd Terytorialny 19(4): 5–16.
 26. Szlachetko, K. (2019). Instrumentalizacja nadzoru nad samorządem terytorialnym na przykładzie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach związanych z dekomunizacją przestrzeni publicznej. Samorząd Terytorialny 6: 48–80.
 27. Szmulik, B. (2017). Oceny przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miasta, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w kontekście zmiany granic miasta Opola w świetle przepisów konstytucyjnych, ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, prawa międzynarodowego, w tym konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Przegląd Sejmowy 2(139): 149–165.
 28. Szot, E. (2000). Potrzebne korekty na mapie. Rzeczpospolita: (18)36.
 29. Szymański, A. (1849). O administracyi francuzkiéj. Przegląd Poznański. Pismo miesięczne 9: 386.
 30. Ura, E. (2010). Prawo administracyjne. Warszawa.
 31. Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Warszawa.