Z problematyki odpowiedzialności karnej intraneusa za niewykonawcze formy współdziałania przestępnego (uwagi na tle przestępstwa dzieciobójstwa)

Main Article Content

Kamil Siwek

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest wysoce sporne w literaturze z zakresu prawa karnego zagadnienie związane z karnoprawną oceną czynu intraneusa za niewykonawcze formy współdziałania przestępnego. Rozważania prowadzone są w kontekście przestępstwa dzieciobójstwa określonego w art. 149 k.k. W wyniku poprowadzonych rozważań autor ustala, iż w języku prawnym Kodeksu karnego dany typ czynu zabronionego określony w części szczególnej k.k. bądź ustawy karnej pozakodeksowej, swoje odniesienie ma zawsze do wszystkich form popełnienia czyn zabronionego w ujęciu rozdziału II k.k., a więc form wykonawczych, niewykonawczych, a także form stadialnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
*

Bibliografia

 1. Andrejew, I. (1986). Kodeks karny. Krótki komentarz. Warszawa.
 2. Barczak-Oplustil, A. (2016). [Komentarz do art. 93c], [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom 1: Komentarz do art. 53–116. Warszawa: 759–770.
 3. Kluza, J. (2018). Odpowiedzialność karna intraneusa za sprawcze formy współdziałania w popełnieniu przestępstwa dzieciobójstwa. Prokuratura i Prawo 6: 15–24.
 4. Księżopolska-Breś, A. (2010). Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwa w prawie polskim. Warszawa.
 5. Mioduski, K. (1987). [Komentarz do art. 9], [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. Tom 1. Warszawa: 49–53.
 6. Patryas, W. (1993). Zaniechanie. Próba analizy metodologicznej. Poznań.
 7. Pilarczyk, Ł. (2014). Analiza odpowiedzialności karnej ekstraneusa za przestępne współdziałanie w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa. Ius Novum 4: 75–94.
 8. Pohl, Ł. (2007). Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne. Poznań.
 9. Pohl, Ł. (2010). O (nie)możliwości pociągnięcia osoby nieletniej do odpowiedzialności karnej za tzw. niewykonawcze formy współdziałania przestępnego na gruncie kodeksu karnego z 1997 r., [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofi arowana Profesorowi Andrzejowi Markowi. Warszawa: 163–176.
 10. Pohl, Ł. (2013). O prawnokarnych ocenach realizowanego w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu nie wykonawczego współdziałania przestępnego matki z osobą dopuszczającą się lub mogącą się dopuścić zabójstwa jej dziecka w tym okresie, [w:] A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego. Warszawa: 291–303.
 11. Pohl, Ł. (2018a). Zakres odpowiedzialności karnej nieletniego w Kodeksie karnym z 1997 r. (o konieczności pilnej zmiany art. 10 § 2 k.k. – problem form popełnienia czynu zabronionego). Prawo w Działaniu. Sprawy Karne 30: 7–18.
 12. Pohl, Ł. (2018b). Ponownie w sprawie zakresu odpowiedzialności karnej osoby nieletniej według Kodeksu karnego z 1997 r. (zagadnienie form popełnienia czynu zabronionego) – uwagi o metodzie rozwiązania problemu. Prawo w Działaniu. Sprawy Karne 35: 116–143.
 13. Pohl, Ł. (2019). Prawo karne. Wykład części ogólnej. Warszawa.
 14. Sakowicz, A. (2017). [Komentarz do art. 19], [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz: Art. 1–116. Warszawa: 473–475.
 15. Wróbel, W., Zoll, A. (2011). Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków.
 16. Zieliński, M. (2011). Osiemnaście mitów w myśleniu o wykładni prawa. Palestra 3/4: 20–37.
 17. Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa.
 18. Zoll, A., Tarapata, S. (2016). [Komentarz do art. 105], [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom 1: Komentarz do art. 53–116. Warszawa: 856–861.