Samorząd terytorialny wobec zasady podziału władzy

Main Article Content

Iwona Niżnik-Dobosz

Abstrakt

W tekście prezentowany jest pogląd, że podział pionowy w obrębie samej władzy wykonawczej –determinowany zasadą decentralizacji – jest instrumentalny prawnie wobec zasadniczego podziału władzy poziomego i nie jest to podział niezależny, separowany od zasady podziału władzy. Warto określić miejsce samorządu terytorialnego z perspektywy podziału władzy wykonawczej i w nawiązaniu do zasady podziału władzy z uwagi na znaczenie, jakie mogą mieć te ustalenia dla koncepcji wielopoziomowego rządzenia w Unii Europejskiej. Ustrój organów i instytucji Unii Europejskiej nie opiera się na zasadzie podziału władzy, lecz na podziale instytucjonalnym, a także pionowym i poziomym otwarciu się porządków prawnych państw członkowskich na porządek prawa europejskiego. Jednocześnie w zakresie tworzenia i wykonywania prawa europejskiego jest widoczne wyżej wspomniane wielopoziomowe rządzenie. W tym wielopoziomowym rządzeniu na wysokości prawa krajowego jest jednak odpowiednio wpisana zasada podziału władzy, a w niej odpowiednio jest usytuowany samorząd terytorialny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
30 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Bibliografia

  Bigo, T. (1928). Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa Polskiego. I Seria Klasyki Samorządowej (reprinty). Warszawa (reprint 1990).
  Bigo, T. (1932). Prawo administracyjne. Część ogólna (stenogram wykładów uniwersyteckich). Lwów.
  Bąkowski, T. (2007). Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości. Warszawa.
  Błaś, A., Boć, J. (red.), Jeżewski, J. (2003). Administracja publiczna. Wrocław.
  Chrisidu-Budnik, A. (2019). Od biurokracji do New Public Governance. Perspektywa izomorfizmu instytucjonalnego. Wrocław.
  Czarny, P., Florczak-Wątor, M., Naleziński, B., Radziewicz, P., Tuleja, P. (red.) (2019). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa.
  Dolnicki, B. (1994). Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce. Katowice.
  Dolnicki, B. (2005). Ustrój samorządu terytorialnego w świetle standardów europejskich, [w:] Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. Wrocław: 42–52.
  Górski, M. Barczak, A. (2015). Art. 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego jako inspiracja do przeglądu układu kompetencji między administracją samorządową i administracją rządową w zakresie ochrony środowiska, [w:] M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Terytorialnego a prawo samorządu terytorialnego. Szczecin: 95–109.
  Grzeszczak, R., Zawada-Szczerba, A. (red.) (2016). Prawo administracyjne Unii Europejskiej. Warszawa.
  Grzeszczak, R. (2016). Koncepcja wielopoziomowego rządzenia, [w:] R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej. Warszawa: 197–203.
  Izdebski, H., Kulesza, M. (1998). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa.
  Jakubek-Lalik, J. (2016). Krajowa administracja publiczna w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej. Warszawa: 71–83.
  Janku, Z., Leoński, Z., Szewczyk, M., Waligórski, M., Wojtczak, K. (red.) (2005). Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. Wrocław.
  Kasznica, S. (1946). Polskie prawo administracyjne. Poznań.
  Kiczka, K. (2013). Krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym. Wrocław.
  Kornberger-Sokołowska, E. (2015). Zasada adekwatności środków do zadań – aktualne problemy, [w:] M. Ofiarska, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego a prawo samorządu terytorialnego. Szczecin: 183–195.
  Kornberger-Sokołowska, E. (2020). O potrzebie instytucjonalnego wzmocnienia idei samorządności – aspekt finansowo-prawny. Samorząd Terytorialny 4(352): 9–16.
  Małajny, R.M. (2001). Trzy teorie podzielonej władzy. Warszawa.
  Małajny, R.M. (2009). Zasada podziału władzy a system rządów parlamentarnych. Państwo i Prawo 64(12): 16–30.
  Miemiec, W., Pest, P. (2015). „Janosikowe” a standardy dotyczące procedur wyrównawczych w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego, [w:] M. Ofiarska, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego a prawo samorządu terytorialnego. Szczecin: 289–321.
  Niżnik-Mucha, A. (2014). Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
  Ofiarska, M. (red.) (2015). Europejska Karta Samorządu terytorialnego a prawo samorządu terytorialnego. Szczecin.
  Panejko, J. (1926). Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Paryż. I Seria Klasyki Samorządowej (reprinty). Warszawa (reprint 1990).
  Pułło, A. (1993). Podział władzy. Aktualne problemy w doktrynie, prawie i współczesnej dyskusji konstytucyjnej w Polsce. Przegląd Sejmowy 3(3): 9–26.
  Skrzydło-Niżnik, I. (2007). Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego. Kraków.
  Skrzydło-Niżnik, I. (2000). Prawne i prawnicze koncepcje władzy wykonawczej na tle ostatnich
  10 lat przemian ustrojowych w Polsce. Samorząd Terytorialny 10(1/2): 73–81.
  Supernat, J. (2013). Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane. Wrocław.
  Taras, W. (2005), Demokracja bezpośrednia na tle reform samorządu terytorialnego, [w:] Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.). Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. Wrocław: 215–224.
  Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Warszawa.