O niepołączalności ról procesowych organów jednostek samorządu terytorialnego

Main Article Content

Zbigniew Kmieciak

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę zagadnienia dopuszczalności prowadzenia przez organy jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) postępowania administracyjnego w sprawach, w których jednostki te mają interes prawny, czyli są traktowane jako strony. W ocenie autora w takich przypadkach organy jednostek samorządu terytorialnego tracą zdolność do prowadzenia postępowania (podlegają wyłączeniu od załatwienia sprawy). Krytycznie odniósł się on do uchylenia w 1994 r. przepisu, który stanowił wprost o wyłączeniu tych organów. Od tego czasu, zarówno w nauce prawa, jak i w orzecznictwie sądowym, trwają spory, czy podstawą wyłączenia mogą być przepisy art. 24 § 1 pkt 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Autor postuluje szybką zmianę Kodeksu – uzupełnienie przepisów art. 25 o uregulowanie stanowiące treść uchylonego w 1994 r. art. 27a i niewielką korektę obecnego art. 26. Stawia on zarazem pytanie, czy legislatywie wystarczy odwagi do dokonania tych zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
30 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Bibliografia

 1. Blake, S. (2011). Administrative Law in Canada. Markham.
 2. Borkowski, J. (2019). Wyłączenie pracownika oraz organu, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 191–237.
 3. Brewer-Carias, A. (2009). Principios generales del procedimiento administrativo: hacia un estándar continental, [w:] C. Steiner (ed.), Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, Mexico: 163–199.
 4. Carroll, A. (2002). Constitutional and Administrative Law. Longman.
 5. Chróścielewski, W. (2019). Wyłączenie pracownika oraz organu, [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 191–220.
 6. Garner, B.A. (ed.) (2009). Black’s Law Dictionary. Thomson/West.
 7. Gellhorn, E., Levin, R.M. (2006). Administrative Law and Process. Thomson/West.
 8. Hauser, R., Szewczyk, M. (1996). Gmina jako strona postępowania administracyjnego – jeszcze o skutkach prawnych uchylenia art. 27a k.p.a. Samorząd Terytorialny 6(11): 45–50.
 9. Hemmati, M., Dodds, F., Enayati, J., McHarry, J. (2002). Multi-stakeholder Processes for Governance and Sustainability: Beyond Deadlock and Conflict. London.
 10. Iwańska, B. (2013). Koncepcja „skargi zbiorowej” w prawie ochrony środowiska. Warszawa.
 11. Klat-Wertelecka, L. (2000). Reforma samorządu terytorialnego a kodeks postępowania administracyjnego. Samorząd Terytorialny 10(1/2): 125–142.
 12. Klonowski, K. (2015). Wyłączenie pracownika oraz organu, [w:] H. Knysiak-Sudyka (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 154–177.
 13. Kmieciak, M. (2011). Trybunały administracyjne w Zjednoczonym Królestwie (system jurysdykcji po zmianach ustawodawstwa z 2007 r.). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3(36): 175–184.
 14. Kmieciak, Z. (1994). NSA: samorząd aptekarski stroną w postępowaniu administracyjnym, Edukacja Prawnicza 1(10): 242–243.
 15. Kmieciak, Z. (2013). O ułomności regulacji prawnej wyłączenia pracownika, organu i członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu administracyjnym (załatwienia sprawy). Państwo i Prawo 68(11): 17–32.
 16. Kmieciak, Z. (2014). Zarys teorii postępowania administracyjnego. Warszawa.
 17. Kmieciak, Z. (2016). Glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 września 2014 r., II GPS 1/14. Państwo i Prawo 71(6): 125–130.
 18. Kmieciak, Z. (2017a). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2017 r., II OSK 968/15. Orzecznictwo Sądów Polskich 12: 75–81.
 19. Kmieciak, Z. (2017b). Problemy i wyzwania partycypacji w postępowaniu administracyjnym, [w:] Z. Kmieciak (red.), Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego. Warszawa: 17–35.
 20. Knysiak-Sudyka, H. (2017). Pozytywne i negatywne przesłanki właściwości organu. Instytucja wyłączenia ze sprawy, [w:] T. Woś (red.), Postępowanie administracyjne. Warszawa: 168–179.
 21. Kubalski, G.P. (2008). Wójt jako organ orzekający w postępowaniu dotykającym interesu prawnego gminy. Samorząd Terytorialny 18(1/2): 72–85.
 22. Künnecke, M. (2007). Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-American Comparison. Berlin–Heidelberg–New York.
 23. Lemetre, F., Miranda, R. (2011). Diritto amministrativo. Napoli.
 24. Maier, T. (2001). Befangenheit im Verwaltungsverfahren. Die Regelungen der EU-Mitgliedstaaten im Rechtsvergleich. Berlin.
 25. Pollitt, Ch., Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Management, Governance and the Neo-Weberian State. Oxford.
 26. Priddat, B.P. (2008). Zur Governancealisierung der Politik: Delegation, Führung, Governance, Netzwerke, [w:] G. Schuppert, M. Zürn (Hrsg.), Governance in einer sich wandelnden Welt. Wiesbaden: 352–379.
 27. Przybysz, P. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 28. Rossi, G. (2011). Diritto amministrativo. Principi. Padova.
 29. Schwarze, J. (2010). European Administrative Law. Sweet and Maxwell.
 30. Supernat, J. (2005). Zarządzanie. Wrocław.
 31. Suwaj, P. (2004). Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. Wrocław.
 32. Szewczyk, M. (2020). O skali normatywnej i wadze teoretycznej specustaw inwestycyjno-budowalnych oraz motywach ich stanowienia, [w:] T. Bąkowski (red.), Specustawy inwestycyjno-budowlane, Gdańsk: 81–93.
 33. Wade, W., Forsyth, C. (2009). Administrative Law. Oxford.
 34. Wróbel, A. (2018). Wyłączenie pracownika oraz organu, [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 230–261.
 35. Wyrzykowski, M. (1986). Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym. Warszawa.
 36. Zimmermann, J. (2017). Aksjomaty postępowania administracyjnego. Warszawa.
 37. Zoller, E. (2008). Introduction to Public Law: A Comparative Study. Leiden.