Co dalej z socjologią? Między autonomią, służebnością a scenariuszem znikania

Main Article Content

Rafał Drozdowski

Abstrakt

Artykuł jest próbą diagnozy kondycji współczesnej socjologii (jej słabości, ale także jej potencjalnych atutów) na podstawie analizy jej języka, która pozwoliła sformułować kilka scenariuszy dotyczących dalszych losów socjologii. Dwa z nich (scenariusz literaturyzacji socjologii oraz scenariusz jej stopniowego zrastania się z naukami o złożoności) wydają się równoznaczne ze stopniową samolikwidacją socjologii. Kolejny – scjentyzacja socjologii i podporządkowanie jej znacznie bardziej restrykcyjnym niż do tej pory reżimom terminologicznymi i metodologicznym jawi się jako scenariusz praktycznie nierealny – biorąc pod uwagę historię socjologii i jej teoretyczno-metodologiczny pluralizm. Trzy ostatnie zasygnalizowane w artykule scenariusze: scenariusz socjologii rozwijającej się jako par excellence socjologiczna teoria złożoności, scenariusz socjologii opartej na śladach zastanych oraz scenariusz socjologii animacyjno-interwencyjnej, oznaczają wprawdzie, że będzie zmuszona radykalnie się zmienić, lecz równocześnie w największym stopniu prolongują jej szanse na przetrwanie jako dyscypliny naukowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
* * *

Bibliografia

  Barabási, A.L. (2003). How Everything is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science and Everyday Life. New York: Plume Books.
  Bauman, Z. (2014). Rozmowy o socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Berghe, P. van den (2006). Łączenie paradygmatów: biologia i nauki społeczne, [w:] A.L. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szack, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Scholar:
  Burawoy, M. (2009). O socjologię publiczna. Przemówienie prezydenckie z 2004 roku, [w:] A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Kraków: Nomos:
  Castellani, B., Hafferty, F.W. (2009). Sociology and Complexity Science: A New Field of Inquiry. Berlin–Heidelgerg: Springer Verlag.
  De Landa, M. (2006). A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity. London: Continuum.
  Drozdowski, R., Szlendak, T. (2013). Socjologia wobec złożoności współczesnego świata, Studia Socjologiczne 4(211): 1–17.
  Gorman, M.E. et al. (eds.) (2005). Scientific and Technological Thinking. Psychology Press.
  Harkin, J. (2010)., Trendologia. Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach. Kraków: Znak.
  Jemielniak, D. (2019). Socjologia Internetu.Warszawa: Scholar.
  Jemielniak, D. (2018). Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć. Studia Socjologiczne 2: 7–29.
  Frąckowiak, M., Olszewski, L., Rosińska, M. (red.) (2012). Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie. Poznań: Fundacja SPOT.
  Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 49(1): 63–78.
  Latour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Universitas.
  Lutyński, J. (1977). Działania pozorne. Kultura i Społeczeństwo 21(2): 69–78.
  Mills, Ch.W. (2007). Wyobraźnia socjologiczna. Tłum. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
  Pierpaolo, D., Archer, M.S. (2015). The Relational Subject. Cambridge: Cambridge University Press.
  Pierpaolo, D. (2012). Relational Sociology: A New Paradigm for the Social Science. London: Routledge.
  Pietrowicz, K. (2020). Pomiędzy data science a performensem. O niektórych wyzwaniach stojących przed współczesną socjologią Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82(4): 335-346.
  Schechner, R. (2006). Performatyka. wstęp. Tłum. T. Kubikowski. Wrocław: Ośrodek im. Jerzego Grotowskiego.
  Szacki, J. (2007). Socjologia jako Wieża Babel. Studia Socjologiczne 1(184):
  Wilson, E. (2002). Konsiliencja. Jedność wiedzy. Poznań: Zysk i S-ka.
  Woźniak, Z. (2014). Socjologia kliniczna – interwencyjny wariant praktycznych zastosowań socjologii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(4): 333–346.