Instytucja pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości w praktyce Sądu Najwyższego RP

Main Article Content

Dawid Miąsik

Abstrakt

Artykuł w sposób kompleksowy i syntetyczny analizuje instytucję pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości z perspektywy Sądu Najwyższego RP jako sądu unijnego. Przedstawia okoliczności wpływające na wykonywanie przez SN obowiązku kierowania pytań do TS z punktu widzenia krajowego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania doktryn acte eclaire i acte clair. Uwzględnienia specyfikę różnych postępowań toczących się przed SN oraz różnych źródeł prawa unijnego. Prezentuje cele zadawanych pytań, przedmiot, sposób formułowania i uzasadniania. Odrębny fragment poświęcono wykonywaniu wyroków TS wydanych w odpowiedzi na pytania prejudycjalne SN z punktu widzenia zasad stosowania prawa unijnego przez sądy krajowe (prounijna wykładnia, bezpośredni skutek oraz pierwszeństwo).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Miąsik, D. (2020). Instytucja pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości w praktyce Sądu Najwyższego RP. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 5-24. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.1
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Dąbrowska, P. (2002). Obowiązywanie w czasie wyroków wstępnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przegląd Sądowy 12(7/8): 53.
 2. Dąbrowska, P. (2004). Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Warszawa.
 3. Dąbrowska-Kłosińska, P. (2010). Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony. Europejski Przegląd Sądowy 12: 4–15.
 4. Domańska, M., Wąsek-Wiaderek, M., Wojtaszek-Mik, E., Zielony, A. (2007). Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Warszawa.
 5. Grzeszczak, R. (2008). Pytania prejudycjalne polskich sądów. Europejski Przegląd Sądowy 11: 55–60.
 6. Kastelik-Smaza, A. (2007). Konsekwencje naruszenia obowiązku skierowania pytania prejudycjalnego do ETS. Europejski Przegląd Sądowy 2: 24–31.
 7. Kastelik-Smaza, A. (2010). Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki. Warszawa.
 8. Koncewicz, T.T. (2007). Konstrukcja orzeczeń wstępnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Przewidywalny prawniczy schemat? Palestra 52(7/8): 231–236.
 9. Kowalik-Bańczyk, K. (2015). Nieskierowanie pytania prejudycjalnego jako naruszenie prawa do sądu. Glosa do wyroku ETPC z dnia 8 kwietnia 2014 r., 17120/09. Państwo i Prawo 70(12): 124–129.
 10. Półtorak, N. (2011). Skuteczność orzeczeń TSUE a skuteczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady równoważności i efektywności ochrony, [w:] A. Wróbel (red.), Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym. Warszawa: 437–463.
 11. Sadomski, J. (2014). Pytania prejudycjalne polskich sądów powszechnych. Prawo w Działaniu 20: 26–93.
 12. Sikora, A. (2019). Zaniechanie skierowania do Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalnego jako przedmiot uchybienia na podstawie art. 258 TFUE. Glosa do wyroku TS z dnia 4 października 2018 r., C-416/17. Europejski Przegląd Sądowy 3: 24–30.
 13. Stankiewicz, R. (2016). Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a polskie sądownictwo administracyjne (zagadnienia wybrane). Studia Iuridica 66: 355–370.
 14. Styrna, A. (2008). Procedura orzeczeń wstępnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Radca Prawny 3: 45–53.
 15. Styrna, A. (2009). Procedura orzeczeń wstępnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Radca Prawny 5: 32–40.
 16. Taborowski, M., Zawidzka A. (2003). O procedurze orzeczeń wstępnych w stosowaniu prawa wspólnotowego. Palestra 48(9/10): 210–216.
 17. Taborowski, M., Zawidzka A. (2003). O procedurze orzeczeń wstępnych, cz. II. Palestra 48(11/12): 214–220.
 18. Talaga, R. (2010). Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w praktyce polskich sądów administracyjnych. Studia Europejskie 1: 91–115.
 19. Zięba, J. (2004). Instytucja orzeczeń wstępnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Studia Prawnicze 4: 45.