Problematyka praworządności w teorii prawa Kazimierza Opałka
PDF

Słowa kluczowe

teoria prawa
praworządność
pozytywizm prawniczy
prawo naturalne
Kazimierz Opałek
Józef Nowacki

Jak cytować

Tkacz, S., & Tobor, Z. (2020). Problematyka praworządności w teorii prawa Kazimierza Opałka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 41–55. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.3

Abstrakt

Przedmiotem opracowania przygotowanego 100 rocznicę urodzin Profesora Kazimierza Opałka jest problematyka praworządności w opublikowanych przezeń pracach. W toku prowadzonych rozważań poddano analizie charakterystyki praworządności, podziały praworządności oraz problem gwarancji praworządności, tak jak one były rozumiane przez Opałka. Szczególną uwagę zwrócono na podjęty przezeń problem ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności na mocy przepisów rangi ustawowej. Nadto porównano stanowisko teoretycznoprawne Kazimierza Opałka z poglądami Józefa Nowackiego. Podkreślono, że w pracach tych autorów można znaleźć zarówno miejsca wspólne, ale i pewne istotne różnice. Na zakończenie wskazano, że Opałek już w latach pięćdziesiątych XX w., podejmując problem sporu o pojęcie praworządności, odnosił prowadzone analizy do koncepcji niemieckich oraz angielskich. Przeprowadzone przezeń analizy pojęciowe pomimo upływu czasu nie straciły swojej aktualności, a przyszłe pokolenia naukowców będą przez lata do nich powracać.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.3
PDF

Bibliografia

Bafia, J. (1985). Praworządność. Warszawa.

Burda, A. (1962). Polskie prawo państwowe. Warszawa.

Burda, A. (1965). Demokracja i praworządność. Wrocław–Warszawa–Kraków.

Danecka, D., S. Tkacz (2015). O zasadach prawa, praworządności oraz państwie prawnym w dogmatyce administracyjnoprawnej, [w:] L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.), Administracja publiczna – aktualne wyzwania. Katowice: 55–77.

Ehrlich, S. (1956). Praworządność. Sejm. Warszawa.

Ehrlich, S. (1971). Wstęp do nauki o państwie i prawie. Warszawa.

Kordela, M. (2015). Teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 6(2): 230–249.

Łopatka, A. (1975). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa.

Łukaszewa, J.A. (1977). Socjalistyczna świadomość prawa i praworządność. Warszawa.

Nowacki, J. (1968). Materialne i formalne pojęcie praworządności. Państwo i Prawo 23(4/5): 658–652.

Nowacki, J. (1977). Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne. Warszawa.

Nowacki, J. (1980). Dwa studia o rozumieniach praworządności. Katowice.

Nowacki, J. (1995). Rządy prawa. Dwa problemy. Katowice.

Nowacki, J. (2003). Studia z teorii prawa. Kraków.

Nowacki, J., Tobor, Z. (1999). Wstęp do prawoznawstwa. Katowice.

Opałek, K, (1959a). Praworządność, [w:] M. Cieślak (red.), Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Woltera. Warszawa: 123–133.

Opałek, K. (1959b). Spór o pojęcie praworządności. Państwo i Prawo 14(10): 519–535.

Opałek, K. (1962). Problemy metodologiczne nauki prawa. Warszawa.

Opałek, K. (1964). Formalne i materialne pojęcie praworządności, [w:] W. Osuchowski, M. Sośniak, B. Walaszek (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego. Kraków–Warszawa: 201–208.

Opałek, K. (1971). Problem ograniczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich przez ustawy, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego. Kraków: 131–143.

Opałek, K. (1978). Pojęcie prawa pozytywnego. Państwo i Prawo 33(12): 3–16.

Opałek, K. (1989). Jeszcze raz o praworządności, [w]: K. Działocha, M. Grzybowski, P. Sarnecki, E. Zwierzchowski (red.), Konstytucja w społeczeństwie obywatelskim. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Witolda Zakrzewskiego. Kraków: 143–153.

Opałek, K. (1999). The rule of law and natural law, [w:] K. Opałek, Selected Papers in Legal Philosophy. J. Woleński (ed.). Dordrecht: 91–98.

Opałek, K., Wróblewski, J. (1969). Zagadnienia teorii prawa. Warszawa.

Opałek K., Wróblewski, J. (1972). Sporne zagadnienia pojęć teoretycznoprawnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34(1): 91–102.

Opałek, K., Wróblewski, J. (1991). Prawo. Metodologia. Filozofia. Teoria prawa. Warszawa.

Opałek, K., Zakrzewski, W. (1958). Z zagadnień praworządności socjalistycznej. Warszawa.

Pietrzykowski, T. (2014). Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa. Katowice.

Tkacz, S. (2015). O tym czy istnieje potrzeba reinterpretacji terminu „stanowienie prawa”. Przegląd Prawa i Administracji 102: 239–256.

Tkacz, S. (2017). Prawo a wartości w teorii Józefa Nowackiego. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 6(2): 255–276.

Tobor, Z. (1998). Teoretyczne problemy legalności. Katowice.

Wróblewski, J. (1955). Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena. Warszawa.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.