Problematyka praworządności w teorii prawa Kazimierza Opałka

Main Article Content

Sławomir Tkacz
Zygmunt Tobor

Abstrakt

Przedmiotem opracowania przygotowanego 100 rocznicę urodzin Profesora Kazimierza Opałka jest problematyka praworządności w opublikowanych przezeń pracach. W toku prowadzonych rozważań poddano analizie charakterystyki praworządności, podziały praworządności oraz problem gwarancji praworządności, tak jak one były rozumiane przez Opałka. Szczególną uwagę zwrócono na podjęty przezeń problem ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności na mocy przepisów rangi ustawowej. Nadto porównano stanowisko teoretycznoprawne Kazimierza Opałka z poglądami Józefa Nowackiego. Podkreślono, że w pracach tych autorów można znaleźć zarówno miejsca wspólne, ale i pewne istotne różnice. Na zakończenie wskazano, że Opałek już w latach pięćdziesiątych XX w., podejmując problem sporu o pojęcie praworządności, odnosił prowadzone analizy do koncepcji niemieckich oraz angielskich. Przeprowadzone przezeń analizy pojęciowe pomimo upływu czasu nie straciły swojej aktualności, a przyszłe pokolenia naukowców będą przez lata do nich powracać.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tkacz, S., & Tobor, Z. (2020). Problematyka praworządności w teorii prawa Kazimierza Opałka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 41-55. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.3
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bafia, J. (1985). Praworządność. Warszawa.
 2. Burda, A. (1962). Polskie prawo państwowe. Warszawa.
 3. Burda, A. (1965). Demokracja i praworządność. Wrocław–Warszawa–Kraków.
 4. Danecka, D., S. Tkacz (2015). O zasadach prawa, praworządności oraz państwie prawnym w dogmatyce administracyjnoprawnej, [w:] L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.), Administracja publiczna – aktualne wyzwania. Katowice: 55–77.
 5. Ehrlich, S. (1956). Praworządność. Sejm. Warszawa.
 6. Ehrlich, S. (1971). Wstęp do nauki o państwie i prawie. Warszawa.
 7. Kordela, M. (2015). Teoria prawa Zygmunta Ziembińskiego. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 6(2): 230–249.
 8. Łopatka, A. (1975). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa.
 9. Łukaszewa, J.A. (1977). Socjalistyczna świadomość prawa i praworządność. Warszawa.
 10. Nowacki, J. (1968). Materialne i formalne pojęcie praworządności. Państwo i Prawo 23(4/5): 658–652.
 11. Nowacki, J. (1977). Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne. Warszawa.
 12. Nowacki, J. (1980). Dwa studia o rozumieniach praworządności. Katowice.
 13. Nowacki, J. (1995). Rządy prawa. Dwa problemy. Katowice.
 14. Nowacki, J. (2003). Studia z teorii prawa. Kraków.
 15. Nowacki, J., Tobor, Z. (1999). Wstęp do prawoznawstwa. Katowice.
 16. Opałek, K, (1959a). Praworządność, [w:] M. Cieślak (red.), Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Woltera. Warszawa: 123–133.
 17. Opałek, K. (1959b). Spór o pojęcie praworządności. Państwo i Prawo 14(10): 519–535.
 18. Opałek, K. (1962). Problemy metodologiczne nauki prawa. Warszawa.
 19. Opałek, K. (1964). Formalne i materialne pojęcie praworządności, [w:] W. Osuchowski, M. Sośniak, B. Walaszek (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego. Kraków–Warszawa: 201–208.
 20. Opałek, K. (1971). Problem ograniczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich przez ustawy, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego. Kraków: 131–143.
 21. Opałek, K. (1978). Pojęcie prawa pozytywnego. Państwo i Prawo 33(12): 3–16.
 22. Opałek, K. (1989). Jeszcze raz o praworządności, [w]: K. Działocha, M. Grzybowski, P. Sarnecki, E. Zwierzchowski (red.), Konstytucja w społeczeństwie obywatelskim. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Witolda Zakrzewskiego. Kraków: 143–153.
 23. Opałek, K. (1999). The rule of law and natural law, [w:] K. Opałek, Selected Papers in Legal Philosophy. J. Woleński (ed.). Dordrecht: 91–98.
 24. Opałek, K., Wróblewski, J. (1969). Zagadnienia teorii prawa. Warszawa.
 25. Opałek K., Wróblewski, J. (1972). Sporne zagadnienia pojęć teoretycznoprawnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34(1): 91–102.
 26. Opałek, K., Wróblewski, J. (1991). Prawo. Metodologia. Filozofia. Teoria prawa. Warszawa.
 27. Opałek, K., Zakrzewski, W. (1958). Z zagadnień praworządności socjalistycznej. Warszawa.
 28. Pietrzykowski, T. (2014). Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa. Katowice.
 29. Tkacz, S. (2015). O tym czy istnieje potrzeba reinterpretacji terminu „stanowienie prawa”. Przegląd Prawa i Administracji 102: 239–256.
 30. Tkacz, S. (2017). Prawo a wartości w teorii Józefa Nowackiego. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 6(2): 255–276.
 31. Tobor, Z. (1998). Teoretyczne problemy legalności. Katowice.
 32. Wróblewski, J. (1955). Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena. Warszawa.