Następstwa zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste wbrew celowi ustalonemu w treści tej umowy oraz przeznaczeniu gruntu wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Main Article Content

Szymon Słotwiński

Abstrakt

Poniższy tekst podejmuje dwa zagadnienia. Po pierwsze, koncentruje się na ocenie legalności zmiany treści użytkowania wieczystego przez faktyczne działanie użytkownika wieczystego ze szczególnym uwzględnieniem postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozważania rozpoczyna kwalifikacja prawna celu i jego znaczenia dla treści użytkowania wieczystego, co stanowi punkt odniesienia dalszych analiz. Starano się tu wykazać, że faktyczne działanie użytkownika wieczystego nie jest zdarzeniem modyfikującym treść użytkowania wieczystego, ale przesłanką aktualizującą kompetencje stosownych organów do dokonania zmian w treści tego stosunku prawnego. Podejmowane w tej kwestii czynności prawne muszą dla swojej ważności być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności z odpowiednim planem zagospodarowania przestrzennego. Po drugie, starano się wskazać zakres prawnie dopuszczalnych reakcji właściciela gruntu przeciwko zachowaniu użytkownika wieczystego, zmierzających do zmiany tego stosunku prawnego. Przeanalizowano możliwe do wystąpienia warianty, począwszy od rozwiązania umowy po jej zmianę. Zaproponowano także sposoby rozstrzygania spraw spornych, w których sprzeczność zachowania użytkownika wieczystego z analizowanymi standardami nie przybierają oczywistego charakteru.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Słotwiński, S. (2020). Następstwa zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste wbrew celowi ustalonemu w treści tej umowy oraz przeznaczeniu gruntu wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 145-159. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.10
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bończak-Kucharczyk, E. (2018). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Wydanie 5. Lex/el.
 2. Cisek, A. (2007). Użytkowanie wieczyste, [w:] E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. Tom 4: Prawo rzeczowe. Warszawa: 142–232.
 3. Czarnik, Z. (2006). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa wykonywania własności nieruchomości. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2(5): 42–50.
 4. Dudzik, S., Pisuliński, J. (2006). Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – konsekwencje dla procesu inwestycyjnego. Samorząd Terytorialny 16(5): 49–60.
 5. Gniewek, E., Mikosz, R. (2013). Treść i wykonywanie prawa własności, [w:] E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. Tom 3: Prawo rzeczowe. Warszawa: 338–442.
 6. Gutowski, M. (2017). Nieważność czynności prawnej. Warszawa.
 7. Machnikowski, P. (2005). Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna. Warszawa.
 8. Małysa-Sulińska, K. (2018). Informacja na temat przeznaczenia terenu oraz warunków jego zabudowy i zagospodarowania ujęta w aktach kształtujących ład przestrzenny, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Informacje gospodarcze. Studium prawne. Warszawa: 211–228.
 9. Niewiadomski, Z. (2016). Kom. do art. 6, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Wydanie 9. Legalis: nb 10.
 10. Parchomiuk, J. (2017). Przesłanki dopuszczalności ograniczeń własności zabytków w świetle konstytucyjnych i konwencyjnych standardów ochrony własności. Roczniki Nauk Prawnych 27(3): 63–89.
 11. Pietrzykowski, K. (2018). Kom. do art. 240, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 1: Komentarz. Art. 1–44910. Wydanie 9. Legalis: nb 1.
 12. Pyrzyńska, A. (1998). Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Rejent 10(90): 52–71.
 13. Radwański, Z. (2008). Treść czynności prawnej, [w:] Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego – część ogólna. Tom 2. Warszawa: 224–283.
 14. Sanakiewicz, Ł. (2010). Przeniesienie użytkowania wieczystego w drodze umowy przekazania. Rejent 1(225): 99–133.
 15. Suliński, G. (2018). Rozbieżność pomiędzy sposobem korzystania z gruntu określonym w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste a jej przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Informacje gospodarcze. Studium prawne. Warszawa: 311–322.
 16. Szewczyk, M., Kruś, M. (2018). Plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 14(2): 35–51.
 17. Truszkiewicz, Z., (2006). Użytkowanie wieczyste. Kraków.
 18. Truszkiewicz, Z. (2012). Użytkowanie wieczyste, [w:] E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. Tom 4: Prawo rzeczowe. Warszawa: 2–103.
 19. Trzaskowski, R. (2005). Granice swobody kształtowania treści i celu wmów obligacyjnych (art. 3531 K.C.). Kraków.
 20. Woźniak, C. (2006). Użytkowanie wieczyste. Warszawa.
 21. Zbiegień-Turzańska, A. (2015). Kom. do art. 239, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Beck Online Komentarze. Legalis: nb 1.
 22. Zbiegień-Turzańska, A. (2013). Kom. do art. 140, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Beck Online Komentarze. Legalis: nb 17.
 23. Zięty, J. (2011). Roszczenia właściciela oraz użytkownika wieczystego nieruchomości związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź lokalizacji inwestycji celu publicznego. Samorząd Terytorialny 21(4): 48–62.