Krótkie odstępy czasu jako warunek czynu ciągłego
PDF

Słowa kluczowe

czyn ciągły
krótkie odstępy czasu

Jak cytować

Banaszak-Grzechowiak, P. (2020). Krótkie odstępy czasu jako warunek czynu ciągłego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 161–172. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.11

Abstrakt

O czynie ciągłym mowa jest w art. 12 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. W przepisie tym wskazano warunki, jakie muszą być spełnione, żeby czyn ciągły zaistniał. Jednym z tych warunków są krótkie odstępy czasu. W Kodeksie karnym brak jednak definicji legalnej tego pojęcia, co pociąga za sobą liczne spory i kontrowersje odnośnie do tego, jak powinno być ono rozumiane. Niektóre z podnoszonych przez przedstawicieli doktryny wątpliwości zostały zaprezentowane w tym artykule. Dotyczą one między innymi tego, czy krótkie odstępy czasu powinny wystąpić pomiędzy pierwszym a ostatnim zachowaniem składającym się na czyn ciągły czy też może pomiędzy kolejnymi zachowaniami, a także jaki okres uznać można za krótki odstęp czasu. Autorka przedstawia również własne stanowisko w najważniejszych kwestiach, które dotyczą omawianej problematyki.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.11
PDF

Bibliografia

Bojarski, T. (2013). [Komentarz do art. 12 kodeksu karnego], [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: 71.

Dąbrowska-Kardas, M. (1999). [w:] M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Czyn ciągły i ciąg przestępstw. Komentarz do art. 12 i 91 Kodeksu karnego. Kraków.

Gardocki, L. (2017). Prawo karne. Warszawa.

Giezek, J. (2017). [Zbieg przepisów ustawy oraz zbieg przestępstw], [w:] M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Warszawa:

Kardas, P. (2012), TYTUŁ, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz Lex. Warszawa.

Kulik, M. (2012). TYTUŁ, [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa.

Namysłowska-Gabrysiak, B. (2017). Prawo karne – część ogólna. Warszawa.

Pohl, Ł. (2017). [Komentarz do art. 12 kodeksu karnego], [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa.

Pohl, Ł. (2019). Prawo karne. Wykład części ogólnej. Warszawa.

Surkont, M. (2001). Prawo karne. Gdynia.

Warylewski, J. (2017). Prawo karne. Część ogólna. Warszawa.

Wróbel, W., Zoll, A. (2014). Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków.

Zientara, A. (2014). Prawo karne materialne. Warszawa.