Granice prawne bojkotu w relacjach gospodarczych

Main Article Content

Mariusz Korcyl

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba weryfikacji, czy zastane w doktrynie i judykaturze opinie pozwalają jednoznacznie zakwalifikować dany czyn jako przejaw nieuczciwej konkurencji, który przybiera formę bojkotu. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, że granica prawna pomiędzy tzw. dozwolonym rozpowszechnianiem określonych informacji o danym przedsiębiorcy a zakazanym nakłanianiem nie jest łatwa do ustalenia. Odrębnym zagadnieniem pozostaje ustalenie w tym obszarze, czy utrudnianie dostępu do rynku i związane z tym zjawisko torpedowania prowadzonej działalności gospodarczej zawsze musza nosić znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, a w tym w szczególności bojkotu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Korcyl, M. (2020). Granice prawne bojkotu w relacjach gospodarczych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 189-201. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.13
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Dominowska, J. (2013). Zbieg norm Prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Państwo i Prawo 58(9): 90–.
 2. Kępiński, M. (2001). Glosa do wyroku SN z 2 lutego 2001 r., IV CKN 255/00. OSP 11: poz. 162.
 3. Marcisz, P. (2015). Nazwane utrudnienia dostępu do rynku – znaczenie prawne wyliczenia z art. 15 u.z.n.k. Przegląd Prawa Handlowego 3: 22–23.
 4. Nowińska, E. (2014). Ochrona funkcjonowania rynku na podstawie art. 15 ZNKU, [w:] M. Kępiński (red.), System prawa prywatnego. Tom 15: Prawo konkurencji. Warszawa: 338–354.
 5. Nowińska, E., Szczepanowska-Kozłowska, K. (2018). Komentarz do art. 15 ZNKU, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: 293–331.
 6. Nowińska, E., Vall, M. du (2005). Media w świetle konkurencji (Rozdział 13). Utrudnianie dostępu do rynku (pkt 3.6), [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów. Warszawa. System informacji prawnej [Online]. Lex/el.
 7. Nowińskia, E., Vall, M. du. (2008). Komentarz do art. 15 ZNKU, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: 187.
 8. Nykiel-Mateo, A. (2009). Przesłanki uznania pomocy za sprzeczną ze wspólnym rynkiem (Rozdział III). Środki o charakterze politycznym (pkt 1.3.4), [w:] Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. Warszawa. System informacji prawnej [Online]. Lex/el.
 9. Skoczny, T., Bernatt, M. (2016). Komentarz do art. 15 ZNKU, [w:] J. Szwaja (red.), A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, R. Skubisz, S. Sołtysiński, T. Skoczny, I Wiszniewska, M. Bernatt, E. Całka, J. Dudzik, S. Gogulski, K. Jasińska, J. Kępiński, A. Kubiak-Cyrul, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: 531–550.
 10. Mioduszewski, M., Sroczyński, J. (2016). Komentarz do art. 15 ZNKU, [w:] M. Sieradzka (red.), M. Zdyb (red.), A. Michalak, M. Mioduszewski, J. Raglewski, J. Rasiewicz, J. Sroczyński, M. Szydło, M. Wyrwiński, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: 625–681.
 11. Walaszek-Pyzioł, A., Pyzioł, W. (1994). Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia). Przegląd Prawa Handlowego 10: 4–6.
 12. Żołyński, Ł. (2012). Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism. Warszawa.