Finansyzacja gospodarki w ujęciu makroekonomicznym
PDF

Słowa kluczowe

financialization
financialization of the economy
commodity market financialization
JEL codes: G00
E00

Jak cytować

Urban, D. (2020). Finansyzacja gospodarki w ujęciu makroekonomicznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 231–245. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.16

Abstrakt

W artykule podjęto próbę holistycznego spojrzenia na zagadnienie finansyzacji gospodarki, przyjmując perspektywę makroekonomiczną. Część pierwsza przybliża kwestie terminologiczne. Część druga poświęcona została ukazaniu czynników determinujących rozwój finansyzacji oraz etapy rozwoju tego zjawiska. W części trzeciej przedstawiono zjawiska ekonomiczne i procesy gospodarcze, których wystąpienie lub nasilenie jest wiązane z procesem finansyzacji (m.in. przekształcenia na rynkach towarowych, politykę monetarną zakładającą sterowanie inflacją, oddziaływanie sektora finansowego na wzrost gospodarczy, czy też inflację aktywów).

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.16
PDF

Bibliografia

Aalbers, M. (2017). Corporate financialization, [w:] D. Richardson, N. Castree, M. Goodchild, A. Kobayashi, W. Liu, R. Marston (eds.), International Encyclopedia of Geography. John

Wiley & Sons Ltd.

Adamczyk, P. (2016). Finansyzacja przedsiębiorstwa jako czynnik jego alienacji od sfery realnej. Autoreferat rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. SGH dr hab. Marii Aluchny. SGH. Warszawa.

Arcand, J.-L., Berkes, E., Panizza, U. (2012). Too much finance? IMF Working Paper, 12/161: 1–50.

Arestis, P., Sawyer, M. (2004). Inflation targeting: a critical appraisal. The Levy Economics Institute and University of Leeds, 388: 1–31.

Askari, H., Mirakhor, A. (2015). The Next Financial Crisis and How to Save Capitalism. Palgrave Macmillan.

Aspadarec, W. (2013). Kryzys finansowy a finansyzacja rynków towarowych. Management and Business Administration. Central Europe 2: 23–37.

Christopherson, S., Martin, R., Pollard, J. (2013). Financialisation: roots and repercussions. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 6: 351–357.

Dudziński, J. (2013). Uwagi o działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 315: 223–233.

Easterly, W., Islam, R., Stiglitz, J. (2000). Shaken and Stirred: Explaining Growth Volatility, Annual Bank Conference on Development Economics, World Bank, Washington, D.C.

Epstein, G. (ed.) (2005). Financialization and the World Economy. Cheltenham: Edward Elgar.

Etula, E. (2013). Broker-dealer risk appetite and commodity returns. Journal of Financial Econometrics 11(3): 486–521.

Falkowski, M. (2011). Financialization of commodities. Contemporary Economics 5(4): 4–17.

Fierla, A. (red.) (2017). Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Fine, B. (2013). Towards a material culture of financialisation. FESSUD Working Paper Series, 15: 1–55.

Foster, J. (2007). The Financialization of Capitalism. Monthly Review 58(1): 1–12.

Franc-Dąbrowska, J. (2018). Ufinansowienie gospodarki i finansowy wzrost wartości. Ekonomista 6: 701–718.

Franc-Dąbrowska, J. (2019). Financialization and speculation in agriculture – positive and negative aspects of the financialization of the economy. Annals of the Polish Association of

Agricultural and Agribusiness Economists 21(3): 73–81.

Gostomski, E. (2014). Finansyzacja w gospodarce światowej. Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej 33: 299–311.

Gkanoutas–Leventis, A. (2017). Spikes and Shocks. The Financialisation of the Oil Market from 1980 to the Present Day. London: Palgrave Macmillan.

Gkanoutas–Leventis, A., Nesvetailova, A. (2015). Financialisation, oil and the Great Recession. Energy Policy 86: 891–902.

Jajuga, K. (2014). W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego, [w:] J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym. Warszawa: PWE:

Kamela-Sowińska, A. (2014). Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 329: 145–151.

Kindelberger C., Aliber, R. (2005). Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crisis. Hoboke: John Wiley and Sons.

Krippner, G. (2011). Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance. Cambridge: Harvard University Press.

Laeven, L., Valencia, F. (2016). Systemic Banking Crisis Database: An Update. IMF Working Paper, 12/163: 1–33.

Lapavitsas, C. (2011). Theorizing financialization. Work, Employment and Society 25(4): 611–626.

Lapavitsas, C. (2013). Profiting Without Producing. How Finance Exploits Us All. London: Verso.

Lapavitsas, C., Powell, J. (2013). Financialisation varied: a comparative analysis of advanced economies. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 6: 359–379.

Lucarelli, B. (2012). Financialization and Global Imbalances: Prelude to Crisis. Review of Radical Political Economics 44(4): 429–447.

Malvey, J. (2017). The early 21-st century evolution of global capital markets: the great transition era, [w:] G. Strumeyer, S. Swammy (eds.), The Capital Markets. Evolution of the Financial Ecosystem. New Jersey: Wiley and Sons.

Marszałek, P. (2012). Finansyzacja – problemy i kontrowersje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 247: 220–230.

Mączyńska, E. (2011). Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 9: 43–70.

Nesvetailova, A. (2005). United in debt: towards a global crisis of debt-driven finance? Science and Society 69(3): 396–419.

Palley, T. (2013). Financialization. The Economics of Finance Capital Domination. Palgrave Macmillan.

Panizza, U. (2012). Finance and economic development, [w:] G. Carbonier (ed.), International Development Policy: Aid, Emerging Economies and Global Policies. Geneva: Palgrave Macmillan.

Papadatos, D. (2012). Central banking in contemporary capitalism: inflation – targeting and financial crisis, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialisation in Crisis, Historical Materialism

Book Series. Leiden–Boston: Brill.

Pasianos, A., Guevara, D., Pierros, C. (2016). Have we been here before? Phases of financialization within the 20th century in the United States. Levy Economics Institute of Bard Colleges, Working Paper 869.

Ratajczak, M. (2014). Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(2): 259–270.

Ratajczak, M. (2017). Wzrost gospodarczy w warunkach finansyzacji gospodarki. Studia Oeconomica Posnaniensia 5(5): 23 –37.

Reinhart, C., Rogoff, K. (2009). This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton: Princeton University Press.

Rousseau, P., Wachtel, P. (2011). What is happening to the Impact of financial deepening on economic growth? Economic Inquiry 49(1): 276–288.

Rydzewska, A. (2017). Finansjalizacja a klasyczne funkcje giełdy papierów wartościowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 154: 155–172.

Sawyer, M. (2013). What is financialization? International Journal of Political Economy: A Journal of Translations 42(4): 5–18.

Schularick, M., Taylor, M. (2012). Credit booms gone bust: monetary policy leverage cycles and financial crisis, 1870–2008. American Economic Review 102(4): 1029–1061.

Singelton, K. (2014). Investor flows and the 2008 boom/ bust oil prices. Management Science 60(2): 300–318.

Sokół, H. (2017). Krótkoterminowe papiery dłużne w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa, [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH:

Stockhammer, E. (2010). Financialization and the Global Economy. University of Massachusetts Working Paper, 240: 1–18.

Styhre, A. (2015). The Financialization of the Firm. Managerial and Social Implications. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Tang, K., Xiong, W. (2012). Index investment and financialization of commodities. Financial Analyst Journal 68(6): 54–74.

Tomaskovic-Devey, D. (2015). Beware financialization, attractive and dangerous, but mostly dangerous. Teorija in Praksa 52(3): 382–393.

Tomaszewski, J. (2015). Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H,

: 601–610.

Toporowski, J. (2000). The End of Finance: The Theory of Capital Market Inflation, Financial Derivatives, and Pension Fund Capitalism. London: Routledge.

Tridico, P., Pariboni, R. (2018). Inequality, financialization and economic decline. Journal of Post Keynesian Economics 41(2): 236–259.

Turner, A. (2016). Between Debt and the Devil. Money, Credit and Fixing Global Finance. Princeton: Princeton University Press.

Urban, D. (2019). Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce. Pomyśleć kapitalizm od nowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Van der Zwan, N. (2014). Making sense of financialization. Socio-Economic Review 12(1): 99–129.

Vercelli, A. (2017). Crisis and Sustainability: The Delusion of Free Markets. Palgrave Macmillan.

Woo, H. (2017). Growth Without Inequality. Reinventing Capitalism. New York: Routledge.

Zaremba, A. (2014). Wykorzystanie surowców do dywersyfikacji portfela wobec zjawiska finansjalizacji. Studia Ekonomiczne 2(81): 243–263.

Żelazny, J. (2016). Financialization and commodity market stability. Financial Internet Quarterly E-Finance 12(4): 33–42.

Żyzyński, J. (2010). Neoliberalizm – ślepa uliczka globalizacja, [w:] G. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo Poltext: