Bariery implementacji co-operative tax compliance w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

co-operative tax compliance
opodatkowanie korporacji

Jak cytować

Kluzek, M. (2020). Bariery implementacji co-operative tax compliance w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 217–230. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.15

Abstrakt

Duże przedsiębiorstwa różnią się jakościowo od innych kategorii podatników, a skuteczne egzekwowanie od nich podatków w należnych wysokościach stanowi duże wyzwanie dla administracji skarbowych poszczególnych państw. Poszukuje się cały czas narzędzi, które uniemożliwiłyby podatnikom ucieczkę przed podatkami, ale z różnym skutkiem. OECD aktywnie więc promuje korzyści wynikające z koncepcji co-operative tax compliance (CTC) polegającej na współpracy przedsiębiorstw z administracją skarbową w celu przestrzegania regulacji podatkowych. CTC jest relatywnie nową ideą, ale już szereg państw wdrożyło ją u siebie, choć z pewnymi różnicami. Celem artykułu jest przegląd rozwiązań przyjętych w wybranych państwach w zakresie CTC i próba określenia warunków, pod którymi takie rozwiązanie można byłoby zastosować w Polsce. Okazuje się bowiem, że to, co sprawdziło się w jednej jurysdykcji, niekoniecznie zostało pozytywnie odebrane w innej. Wydaje się, że w polskich realiach umożliwienie tego typu współpracy od strony formalnoprawnej nie będzie wystarczającym warunkiem dla skuteczności CTC.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.15
PDF

Bibliografia

ATO. Cooperative Compliance. Working with Large Business in the New Tax System. <http://www.ctsi.org.au/publications/ATOpubs/cooperative%20compliance.pdf> [dostęp: 30.04.2020].

Aziz, K., Boll, K., Brögger, B., Johansen, M.B., Kettunen, J., Larsen, L.B., Pellinen, J., Potka-Soininen, T. (2018). Nordic Experiences of Co-Operative Compliance Programmes: Comparisons and Recommendations. FairTax Working Paper 20. <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260550/FULLTEXT01.pdf> [dostęp: 30.04.2020].

Braithwaite, V. (2003). Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion. Aldershot.

Bronżewska, K., Majdańska, A. (2019). Program Współdziałania z Dużymi Podatnikami – polskie odpowiednik co-operative compliance. Czy warto? Przegląd Podatkowy 2: 44–51.

Burnos, K. (2018). Co-operative Tax Compliance – przez zaufanie do efektywności. <https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/786769,Cooperative-Tax-Compliance-przez-zaufanie-do-efektywnosci.html> [dostęp: 30.04.2020].

Duffy, J., Stapleton, K. (2017). Ireland’s Cooperative Compliance Framework. <https://www.matheson.com/news-and-insights/article/irelands-cooperative-compliance-framework> [dostęp: 30.04.2020].

Dzwonkowski, H. (2019). Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (druk nr 3517). <http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=3517> [dostęp: 30.04.2020].

Enachescu, J., Kirchler, E. (2018). The slippery slope framework of tax behaviour: reviewed and revised, [w:] S. Goslinga, L. van der Hel-van Dijk, P. Mascini, A. van Steenbergen (eds.), Tax and Trust Institutions, Interactions and Instruments. The Hague: 87–119.

Etel, L. et al. (2017). Nowa Ordynacja Podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Białystok.

Holmes, R. (2011). Forcing cooperation: a strategy for improving tax compliance. University of Cincinnati Law Review 79(4): 1415–1459.

Huiskers-Stoop, E., Gribnau H. (2019). Cooperative compliance and the Dutch horizontal monitoring model. Journal of Tax Administration 5(1): 66–110.

Larsen, L.B. (2016). Sweden: Failure of a Cooperative Compliance Project? FairTax Working Paper 7. <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057730/FULLTEXT01.pdf> [dostęp: 30.04.2020].

Larsen, L.B., Oats, L. (2019). Large businesses: co-operative compliance in action. FairTax Policy Brief 3. <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1293994/FULLTEXT01.pdf> [dostęp: 30.04.2020].

Lederman, L. (2015). Tax penalties as instruments of cooperative tax compliance regimes. Indiana Legal Studies Research Paper 320. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2635142##> [dostęp: 30.04.2020].

OECD (2008). Study into the Role of Tax Intermediaries. Forum on Tax Administration. <http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf> [dostęp: 30.04.2020].

OECD (2013). Co-operative Compliance: A Framework. From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance. <http://www.oecd.org/tax/administration/co-operative-compliance.htm> [dostęp: 30.04.2020].

OECD (2014). Tax Compliance by Design: Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective. <http://www.oecd.org/tax/administration/tax-compliance-by-design--9789264223219-en.htm> [dostęp: 30.04.2020].

OECD (2016). Building Better Tax Control Frameworks. <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/co-operative-tax-compliance_9789264253384-en#page1> [dostęp: 30.04.2020].

Orlik, K., Zaleski, T., Ostrowski, M., Chajewska, A., Dziwisz, A. (2017). Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie systemu compliance. Wybrane zagadnienia. Warszawa.

Ventry, D. J. (2008). Cooperative tax regulation. Connecticut Law Review 41(2): 431–491.