Bariery implementacji co-operative tax compliance w Polsce

Main Article Content

Marta Kluzek

Abstrakt

Duże przedsiębiorstwa różnią się jakościowo od innych kategorii podatników, a skuteczne egzekwowanie od nich podatków w należnych wysokościach stanowi duże wyzwanie dla administracji skarbowych poszczególnych państw. Poszukuje się cały czas narzędzi, które uniemożliwiłyby podatnikom ucieczkę przed podatkami, ale z różnym skutkiem. OECD aktywnie więc promuje korzyści wynikające z koncepcji co-operative tax compliance (CTC) polegającej na współpracy przedsiębiorstw z administracją skarbową w celu przestrzegania regulacji podatkowych. CTC jest relatywnie nową ideą, ale już szereg państw wdrożyło ją u siebie, choć z pewnymi różnicami. Celem artykułu jest przegląd rozwiązań przyjętych w wybranych państwach w zakresie CTC i próba określenia warunków, pod którymi takie rozwiązanie można byłoby zastosować w Polsce. Okazuje się bowiem, że to, co sprawdziło się w jednej jurysdykcji, niekoniecznie zostało pozytywnie odebrane w innej. Wydaje się, że w polskich realiach umożliwienie tego typu współpracy od strony formalnoprawnej nie będzie wystarczającym warunkiem dla skuteczności CTC.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kluzek, M. (2020). Bariery implementacji co-operative tax compliance w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 217-230. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.15
Dział
* * *

Bibliografia

 1. ATO. Cooperative Compliance. Working with Large Business in the New Tax System. <http://www.ctsi.org.au/publications/ATOpubs/cooperative%20compliance.pdf> [dostęp: 30.04.2020].
 2. Aziz, K., Boll, K., Brögger, B., Johansen, M.B., Kettunen, J., Larsen, L.B., Pellinen, J., Potka-Soininen, T. (2018). Nordic Experiences of Co-Operative Compliance Programmes: Comparisons and Recommendations. FairTax Working Paper 20. <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260550/FULLTEXT01.pdf> [dostęp: 30.04.2020].
 3. Braithwaite, V. (2003). Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion. Aldershot.
 4. Bronżewska, K., Majdańska, A. (2019). Program Współdziałania z Dużymi Podatnikami – polskie odpowiednik co-operative compliance. Czy warto? Przegląd Podatkowy 2: 44–51.
 5. Burnos, K. (2018). Co-operative Tax Compliance – przez zaufanie do efektywności. <https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/786769,Cooperative-Tax-Compliance-przez-zaufanie-do-efektywnosci.html> [dostęp: 30.04.2020].
 6. Duffy, J., Stapleton, K. (2017). Ireland’s Cooperative Compliance Framework. <https://www.matheson.com/news-and-insights/article/irelands-cooperative-compliance-framework> [dostęp: 30.04.2020].
 7. Dzwonkowski, H. (2019). Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (druk nr 3517). <http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=3517> [dostęp: 30.04.2020].
 8. Enachescu, J., Kirchler, E. (2018). The slippery slope framework of tax behaviour: reviewed and revised, [w:] S. Goslinga, L. van der Hel-van Dijk, P. Mascini, A. van Steenbergen (eds.), Tax and Trust Institutions, Interactions and Instruments. The Hague: 87–119.
 9. Etel, L. et al. (2017). Nowa Ordynacja Podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Białystok.
 10. Holmes, R. (2011). Forcing cooperation: a strategy for improving tax compliance. University of Cincinnati Law Review 79(4): 1415–1459.
 11. Huiskers-Stoop, E., Gribnau H. (2019). Cooperative compliance and the Dutch horizontal monitoring model. Journal of Tax Administration 5(1): 66–110.
 12. Larsen, L.B. (2016). Sweden: Failure of a Cooperative Compliance Project? FairTax Working Paper 7. <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057730/FULLTEXT01.pdf> [dostęp: 30.04.2020].
 13. Larsen, L.B., Oats, L. (2019). Large businesses: co-operative compliance in action. FairTax Policy Brief 3. <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1293994/FULLTEXT01.pdf> [dostęp: 30.04.2020].
 14. Lederman, L. (2015). Tax penalties as instruments of cooperative tax compliance regimes. Indiana Legal Studies Research Paper 320. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2635142##> [dostęp: 30.04.2020].
 15. OECD (2008). Study into the Role of Tax Intermediaries. Forum on Tax Administration. <http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf> [dostęp: 30.04.2020].
 16. OECD (2013). Co-operative Compliance: A Framework. From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance. <http://www.oecd.org/tax/administration/co-operative-compliance.htm> [dostęp: 30.04.2020].
 17. OECD (2014). Tax Compliance by Design: Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective. <http://www.oecd.org/tax/administration/tax-compliance-by-design--9789264223219-en.htm> [dostęp: 30.04.2020].
 18. OECD (2016). Building Better Tax Control Frameworks. <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/co-operative-tax-compliance_9789264253384-en#page1> [dostęp: 30.04.2020].
 19. Orlik, K., Zaleski, T., Ostrowski, M., Chajewska, A., Dziwisz, A. (2017). Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie systemu compliance. Wybrane zagadnienia. Warszawa.
 20. Ventry, D. J. (2008). Cooperative tax regulation. Connecticut Law Review 41(2): 431–491.