Tom 82 Nr 3 (2020)

ARTYKUŁY

Maciej Barczewski, Sebastian Sykuna
5-15
Pandemia COVID-19: wielopłaszczyznowość problemu dostępu do szczepionek i innych produktów leczniczych na tle filozofii prawa własności intelektualnej
PDF
Przemysław Kaczmarek
17-31
Wykonywanie roli zawodowej: prawnik liminalny
PDF
Michał Ziółkowski
33-49
Przesłanki wyznaczania sędziów do składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego i konsekwencje ich naruszenia
PDF
Paweł Kuczma
51-60
Członek czy sędzia Trybunału Stanu? Uwagi na temat statusu prawnego osób zasiadających w Trybunale Stanu
PDF
Mariola Żak
61-75
Kompetencje zawodowe sędziów a instytucjonalizacja partycypacji społecznej w wymiarze sprawiedliwości
PDF
Joanna Mucha
77-93
Pisemne zeznania świadka w kontekście dążenia sądu do ustalenia prawdy i postulatu szybkości postępowania
Grzegorz Łaszczyca
95-109
Wyłączenie członka organu kolegialnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym
PDF
Rafał Szczepaniak
111-125
Kilka refleksji na temat stanu cywilistycznej aparatury pojęciowej używanej w dyskursie o podmiotowości prawnej
PDF
Błażej Bugajski, Aleksandra Nowak-Gruca
127-142
Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o.
PDF
Monika Tenenbaum-Kulig
143-154
Zastrzeżenie zadatku w umowie deweloperskiej
PDF
Anna Golonka
155-168
Zakres podmiotowy ustawy z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów
PDF
Anna Demenko, Michał Urbańczyk
169-177
Politically correct hate speech
PDF (English)