Molestowanie seksualne i jego koszty finansowe dla gospodarki
PDF

Słowa kluczowe

molestowanie seksualne
dyskryminacja ekonomiczna
koszty finansowe

Jak cytować

Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020). Molestowanie seksualne i jego koszty finansowe dla gospodarki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 179–196. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.13

Liczba wyświetleń: 488


Liczba pobrań: 503

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest próba rozważenia molestowania seksualnego jako złożonego i interdyscyplinarnego zjawiska występującego na rynku pracy w sferze pracy i płacy w ujęciu ekonomicznym. Zakres przestrzenny badań obejmuje Polskę z odniesieniem do Chin, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Zakres czasowy prowadzonych rozważań odnosi się do lat 2007–2018. Hipoteza przyjęta w opracowaniu brzmi następująco: molestowanie seksualne w miejscu pracy przyczynia się do powstawania mierzalnych kosztów o charakterze finansowym, których ograniczenie mogłoby realnie przyczynić się do osiągania wyższego poziomu produktu krajowego brutto. W artykule w pierwszej kolejności przedstawiono istotę i formy molestowania seksualnego oraz wpływu tego zjawiska na możliwość występowania innych rodzajów dyskryminacji ekonomicznej. Następnie dokonano analizy dostępnych wyników badań na temat zakresu, skutków ekonomicznych i determinant rozważanego zjawiska w Polsce, w Chinach i USA. Następnie przedstawiono metody dedukcyjne i indukcyjne pomiaru kosztów finansowych analizowanego zjawiska w Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA, a także podjęto próbę oszacowania kosztów finansowych molestowania seksualnego dla Polski dla 2018 r.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.13
PDF

Bibliografia

EU-OSHA (2014). Obliczanie kosztów związanych ze stresem w pracy i innymi zagrożeniami psychospołecznymi. Luksemburg.

Fitzgerald, L.F., Gelfand, M.J., Fritz, D. (1995). Measuring sexual harassment: theoretical and psychometric advances. Basic and Applied Social Psychology 17(4): 425–445.

Georgiou, S., Thomson, M., Richardson-Owen, A., Edwards, H. (2009). The costs of workplace injuries and work-related ill health in the UK. Ege Academic Review 9(3): 1035–1046.

Giga, S.I., Hoel, H., Lewis, D. (2008). The Costs of Workplace Bullying. Bradford.

Góralewska-Słońska, A. (2013). Od romansu do molestowania seksualnego w środowisku pracy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 288: 295–304.

Grabowska, M., Rawłuszko, M. (2016). Powszechność i trwałość przemocy seksualnej wobec kobiet: wyzwania metodologiczne i wyniki badań ankietowych, [w:] M. Grabowska, A. Grzybek, A. (red.), Przełamać tabu. Raport o przemocy seksualnej. Warszawa: 11–76.

GUS (2019). Aktywność ekonomiczna ludności – IV kwartał 2018 r. Warszawa.

GUS (2020a). Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 1950–2018. <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2018,2,1.html> [dostęp: 29.01.2020].

GUS (2020b). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.

Hoel, H., Cooper, C.L. (2000). Destructive Conflict and Bullying at Work. Manchester School of Management. Manchester: University of Manchester, Institute of Science and Technology.

Hoel, H., Sparks, K., Cooper, C.L. (2001). The Cost of Violence/Stress at Work and the Benefits of a Violence/Stress-free Working Environment. Geneva.

Hołyst, B. (2004). Patologia w miejscu pracy: mobbing i molestowanie seksualne. Prokuratura i Prawo 1: 7–30.

HSE (2019). Work-related Stress, Anxiety or Depression Statistics in Great Britain. Bootle.

Kalinowska-Nawrotek, B. (2004). Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66(2): 231–245.

Kalinowska-Sufinowicz, B. (2013). Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet. Poznań.

Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020). Jak reagować na molestowanie seksualne? Poradnik. Wersja 2.0. Poznań.

Kędziora, K. (2008). Molestowanie i molestowanie seksualne w zatrudnieniu, [w:] A. Czerwińska (red.), Niemoralne propozycje. Molestowanie seksualne w miejscu pracy. Warszawa: 14–21

Hersch, J. (2015). Sexual harassment in the workplace. IZA World of Labor 188: 1–10.

Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims 5(2): 119–126.

McLaughlin, H., Uggen, C., Blackstone, A. (2012). Sexual harassment, workplace authority, and the paradox of power. American Sociological Review 77(4): 625–647.

National Research Council (2004). Measuring Racial Discrimination. Washington: The National Academies Press.

Portal China.org.pl (2011). 20% Women Sexually Harassed in Workplace, http://www.china.org.cn/china/2011-05/04/content_22489271.htm.

RPO (2018). Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów. Analiza i zalecenia. Warszawa.

Sandroff, R. (1988). Sexual harassment in the Fortune 500 Working Woman 12: 69–73.

Szwiec, P. (2006). Molestowanie seksualne w miejsce pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5: 25–37.

Warylewski, J. (1999). Molestowanie seksualne w miejscu pracy. Sopot.

ZUS (2019a). Absencja chorobowa w 2018 r. Warszawa.

ZUS (2019b). Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2018 roku. Warszawa.