Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o.

Main Article Content

Błażej Bugajski
Aleksandra Nowak-Gruca

Abstrakt

Motywem podjęcia rozważań na ten temat praw własności intelektualnej jako składników majątków małżonków jest dokonujący się przewrót technologiczny, w wyniku którego zmienia się własność i struktura czynników produkcji a aktywa intelektualne zyskująi będą zyskiwać na znaczeniu. W artykule przedstawiono w pierwszej kolejności kwestie terminologiczne związane z pojęciami „własność intelektualna”, „dobra niematerialne” i „prawo własności intelektualnej”. Dopiero po wyjaśnieniu tego zagadnienia omówiono podstawowe założenia konstrukcyjne majątkowych ustrojów małżeńskich i wynikające z nich zasady przyporządkowywania praw własności intelektualnej, które ustanawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W uwagach końcowych zaprezentowano ocenę obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które dotyczą prawa własności intelektualnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Buchalska, J. (2009). Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej. Krytyka Prawa 1(1): 361–385.
 2. Bugajski, B. (2019). Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Warszawa.
 3. Czajkowska-Dąbrowska, M. (2007). Własność czy własności (intelektualne)? [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej. Kraków: 46–53.
 4. Czajkowska-Dąbrowska, M. (2017). Prawa do nadań, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom: 13: Prawo autorskie. Warszawa: 534–551.
 5. Dyoniak, A. (1992). Majątkowe prawo małżeńskie wybranych państw europejskich na tle prawa polskiego. Warszawa.
 6. Goettel, M. (1986). Majątek odrębny małżonków. Szczytno.
 7. Gromek, K. (2018). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.
 8. Ignatowicz, J., Nazar, M. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa.
 9. Jakubecki, A. (2002). Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Kraków.
 10. Jankowska, M. (2011). Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011.
 11. Jędrejek, G. (2002). Przynależność praw na dobrach intelektualnych do majątków małżonków. Rzecznik Patentowy 3: 146–157.
 12. Jędrejek, G. (2004). Postulaty de lege ferenda dotyczące składu majątków małżonków w ustroju ustawowym. Przegląd Sądowy 5: 100–113.
 13. Jędrejek, G. (2011). Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń. Warszawa.
 14. Jędrejek, G. (2017). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa.
 15. Kołakowski, L. (1967). Prawo autorskie w stosunkach majątkowych między małżonkami. Palestra 6: 24–28.
 16. Lubasz, D., Namysłowska M. (2013). Artykuł 6, [w:] D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Ustawa o ochronie danych. Komentarz. Warszawa: 85–86.
 17. Marek, D., Felchner, K. (2016). Artykuł 2, [w:] K. Felchner (red.), Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz. Warszawa: 46–70.
 18. Nazar, M. (2014). Ustawowy ustrój majątkowy – wspólność ustawowa, [w:] T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Tom 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: 243–450.
 19. Nowak-Gruca, A. (2015). Konieczne cechy utworu: uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(2): 91–103.
 20. Nowak-Gruca, A. (2016). Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 12: 89–106.
 21. Nowicka, A. (2017). Podmiot prawa autorskiego, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie. Warszawa: 85–138.
 22. Piątowski, J.S. (1985a). Pojęcie, rodzaje i funkcje małżeńskiego ustroju majątkowego [w:] J.S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 288–305.
 23. Piątowski, J.S. (1985b). Przedmioty majątkowe objęte wspólnością ustawową [w:] J.S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 343–356.
 24. Pietrzykowski, K. (2020). Artykuł 31–33, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 298–362.
 25. Poźniak-Niedzielska, M. (2002). Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej. Państwo i Prawo 57(10): 5–20.
 26. Promińska, U. (2005). Wprowadzenie do prawa własności przemysłowej, [w:] U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej. Warszawa: 15–34.
 27. Schwab, K. (2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. Warszawa.
 28. Skowrońska-Bocian, E. (2013). Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich. Warszawa.
 29. Skowrońska-Bocian, E. (2014). Artykuł 31-501, [w:] J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 309–458.
 30. Skubisz, R. (2002). Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Charakterystyka ogólna, [w:] Wyczerpanie praw własności intelektualnej: materiały naukowe z konferencji pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Warszawa: 7–18.
 31. Słyk, J. (2017). Artykuł 33, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO. Tom 5. Warszawa: 393–409.
 32. Sokołowski, T. (2013a). Artykuł 49, [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 331–335.
 33. Sokołowski, T. (2013b). Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych. Warszawa.
 34. Smyczyński, T. (2018). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa.
 35. Stępień-Sporek, A. (2009). Działalność gospodarcza z udziałem małżonków. Warszawa.
 36. Sychowicz, M. (2011). Artykuł 31–501, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: 186–326.
 37. Szczotka, J. (2015). Artykuł 8, [w:] T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa: 51–59.
 38. Szewc, A., Jyż, G. (2003). Prawo własności przemysłowej. Warszawa.
 39. Szwaja, J., Kubiak-Cyrul, A. (2017). Twórcy projektów wynalazczych i ich prawa osobiste, [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Tom 14A: Prawo własności przemysłowej. Warszawa: 473–518.
 40. Traple, E. (2001). Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 77: 9–27.
 41. Traple, E. (2017). Autorskie prawa majątkowe, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie. Warszawa: 139–296.
 42. Ullrich, H., Konrad, K. (1999). Własność przemysłowa o własność handlowa, [w:] M.A. Dauses (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Warszawa: 237–240.
 43. Vall, M. du, Traple E. (2017). Ochrona praw podmiotowych, [w:] E. Traple (red.), Prawo patentowe. Warszawa: 600–656.
 44. Wojcieszko-Głuszko, E. (2017). Pojęcie znaku towarowego, [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Tom 14B: Prawo własności przemysłowej. Warszawa: 473–485.
 45. Wojnicka, E., Giesen, B. (2017). Autorskie prawa osobiste, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie. Warszawa: 297–456.
 46. Załucki, M. (2008). Licencja na używanie znaków towarowych. Studium prawnoporównawcze. Warszawa.