Zastrzeżenie zadatku w umowie deweloperskiej
PDF

Słowa kluczowe

zadatek
umowa deweloperska
niedozwolone klauzule umowne
zastrzeżenie zadatku

Jak cytować

Tenenbaum-Kulig, M. (2020). Zastrzeżenie zadatku w umowie deweloperskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 143–154. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.10

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie dopuszczalności zastrzegania zadatku w umowie deweloperskiej. Zagadnienie to zostało przeanalizowane w kontekście semiimperatywnego charakteru norm prawnych zawartych w ustawie deweloperskiej. Rozważono, które skutki ustanowienia zadatku są mniej korzystne dla nabywcy, a tym samym nie wystąpią w analizowanym przypadku. Przedmiotem analizy uczyniono również kwestię, czy klauzula zadatku może stanowić niedozwolone postanowienie umowy konsumenckiej. Druga część pracy dotyczy sposobu ustanowienia zadatku w umowie deweloperskiej. Wyjaśniono w niej zagadnienia dotyczące sposobu zastrzeżenia zadatku w umowie deweloperskiej, formy klauzuli zadatku, przedmiotu zadatku oraz sposobu jego przekazania.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.10
PDF

Bibliografia

Burzak, A., Okoń, M., Pałka, P. (2012). Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz. Warszawa.

Ciepła, H. (2012). Art. 22. Treść umowy deweloperskiej, [w:] H. Ciepła, B. Szczytowska, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów deweloperskich i pism. Warszawa: 106–110.

Ciszewski, J. (2003). Ustawowe i umowne ograniczenia odpowiedzialności osobistej. Gdańskie Studia Prawnicze 10: 17–30.

Czech, T. (2018). Ustawa deweloperska. Komentarz Warszawa.

Domański, L. (1936). Instytucje kodeksu zobowiązań. Warszawa.

Drapała, P. (2001). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1999 r., I CKN 262/98, OSNC 2000, z. 4, poz. 71. Radca Prawny 1: 139–143.

Drela, M. (2013). Komentarz do art. 29, [w:] I. Kredzińska (red.), Ustawa deweloperska. Komentarz praktyczny do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wrocław: 314–324.

Ganicz, A. (2013). Umowa deweloperska, Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Wrocław (niepublikowana).

Gutowski, M. (2016). Komentarz do art. 353¹ k.c., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 1: Komentarz Art. 1–449¹¹. Warszawa: 1228–1248.

Jasiński, A. (1991). Wybrane formy zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Rejent 3: 40–56.

Kowalski, S. (2003). Charakter częściowej wpłaty przy umowie sprzedaży, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002 r. (sygn. akt IV CKN 672/00). Prawo Spółek 10: 51–54.

Lemkowski, M. (2016). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, Tom 1: Komentarz, Art. 1–449¹¹. Warszawa: 1500–1513.

Machnikowski, P. (2005). Swoboda umów według art. 353¹ KC. Konstrukcja prawna Warszawa.

Machnikowski, P. (2019a). Komentarz do art. 353¹ k.c., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: 696–702.

Machnikowski, P. (2019b). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: 833–837.

Machnikowski, P. (2020). Treść umowy, [w:] K. Osajda (red.), System prawa prywatnego. Tom 5: Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: 564–648.

Olejniczak, A. (2005). Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie umów zasadniczych, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków: 1233–1256.

Olejniczak, A. (2014a). Komentarz do art. 353¹ k.c., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3: Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: 42–50.

Olejniczak, A. (2014 B). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3: Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: 320–336.

Olejniczak, A. (2019). Charakter prawny ustanowienia zadatku. Palestra 5: 13–25.

Olejniczak, A. (2020). Zadatek, [w:] red. K. Osajda, System prawa prywatnego. Tom 5: Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: 1207–1242.

Popiołek W. (2005). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 1: Komentarz do artykułów 1–449¹¹. Warszawa: 1045–1049.

Pyrzyńska, A. (2001). Glosa do wyroku z dnia 07 X 1999, I CKN 262/98. Państwo i Prawo 56(10): 106–110.

Radwański, Z., Olejniczak, A. (2016). Zobowiązania – część ogólna. Warszawa.

Rzetecka-Gil, A. (2011). Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna. Lex/el.

Szostek, D. (2005). Zadatek w umowach zawieranych w postaci elektronicznej, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków: 1407–1417.

Tenenbaum, M. (2008a). Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym. Warszawa.

Tenenbaum, M. (2008b). Instytucje zadatku i zaliczki – cechy wspólne, różnice i kryteria rozróżnienia. Rejent 9: 132–149.

Tenenbaum-Kulig, M. (2010). Uprawnienia wierzyciela nieodstępującego od umowy zabezpieczonej zadatkiem – na tle uchwały Sądu Najwyższego z 25.6.2009 r. (III CZP 39/09), [w:] J. Gołaczyński, P. Machnikowski (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. Warszawa: 639–650.

Tenenbaum-Kulig, M. (2018a). Klauzula zadatku, [w:] R. Strugała (red.), Wykładnia umów, Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa, Wzory umów. Warszawa: 277–301.

Tenenbaum-Kulig, M. (2018b). Klauzula zaliczki, [w:] R. Strugała (red.), Wykładnia umów, Standardowe klauzule umowne, Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa, Wzory umów. Warszawa: 305–312.

Tracz, G., Zoll, F. (1996). Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Praktyka, konstrukcja, dopuszczalność, przedmiot. Kraków.

Trzaskowski, R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Art. 353¹ K.C. Kraków 2005. Warszawa 2013.

Zakrzewski, P. (2018). Komentarz do art. 394 k.c., [w:] M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3: Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534). Warszawa: 313–325.

Żuławska, C., aktualizacja R. Trzaskowski (2013). Komentarz do art. 385³ k.c., [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3, cz. 1: Zobowiązania. Warszawa: 187–197.