Wyłączenie członka organu kolegialnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Main Article Content

Grzegorz Łaszczyca

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie wyłączenia członka organu kolegialnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Regulacja ta służy realizacji zasady bezstronności postępowania, która znajduje oparcie w art. 8 § 1 k.p.a. Autor omawia elementy konstrukcji wyłączenia, w szczególności pojęcie członka organu kolegialnego, przyczyny wyłączenia oraz formę wyłączenia, a także organ rozstrzygający o wyłączeniu, inicjatywę wyłączenia oraz skutki wyłączenia. Artykuł również skutki naruszenia przepisów o wyłączeniu.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łaszczyca, G. (2020). Wyłączenie członka organu kolegialnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 95-109. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamiak, B., Borkowski, J. (2019). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 2. Chróścielewski, W. (2019) [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, W. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 3. Dawidowicz, W. (1962). Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu. Warszawa.
 4. Dawidowicz, W. (1983). Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu. Warszawa.
 5. Doroszewski, W. (red.). Słownik języka polskiego (1969, reprint 1997). Warszawa. <https://sjp.pwn.pl/doroszewski/>.
 6. Iserzon, E. (1970) [w:] Iserzon. E., Starościak. J. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Warszawa.
 7. Janku, Z. (1970). Niektóre zagadnienia wyłączenia pracownika i organu według kodeksu postępowania administracyjnego. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 32(2): 119-127.
 8. Janowicz, Z. (1996). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 9. Kędziora, R. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 10. Klonowski, K. (2015) [w:] H. Knysiak-Molczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 11. Knysiak-Molczyk, H. (2013) [w:] T. Woś (red.) Postępowanie administracyjne. Warszawa.
 12. Kordela, M. (2012). Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne. Poznań.
 13. Łaszczyca, G. (2000). Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Kraków.
 14. Łaszczyca, G. (2011). Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa.
 15. Łaszczyca, G., Martysz, C., Matan, A. (2003). Postępowanie administracyjne ogólne. Warszawa.
 16. Majchrzak, B. (2002). Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej w świetle przepisów k.p.a. Kwartalnik Prawa Publicznego 2(4): 155–179.
 17. Maroń, G. (2011). Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym. Poznań.
 18. Martysz, C. (2010) [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Tom 1: Komentarz do art. 1–103. Warszawa.
 19. Rozmaryn, S. (1961). O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego. Państwo i Prawo 16(12): 887–905.
 20. Starościak, J. (1970) [w:] E. Iserzon, J. Starościak., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Warszawa.
 21. Wróbel, A. (2018) [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 22. Wrzesińska-Nowacka, A. (2012) [w:] L. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków. Gdańsk.
 23. Zalasińska, K. (2011) [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 24. Żukowski, L. (2012) [w:] R. Sawuła, Postępowanie administracyjne. Przemyśl–Rzeszów.