Wyłączenie członka organu kolegialnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym
PDF

Słowa kluczowe

postępowanie administracyjne
członek organu kolegialnego
wyłączenie

Jak cytować

Łaszczyca, G. (2020). Wyłączenie członka organu kolegialnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 95–109. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.7

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie wyłączenia członka organu kolegialnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Regulacja ta służy realizacji zasady bezstronności postępowania, która znajduje oparcie w art. 8 § 1 k.p.a. Autor omawia elementy konstrukcji wyłączenia, w szczególności pojęcie członka organu kolegialnego, przyczyny wyłączenia oraz formę wyłączenia, a także organ rozstrzygający o wyłączeniu, inicjatywę wyłączenia oraz skutki wyłączenia. Artykuł również skutki naruszenia przepisów o wyłączeniu.

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.7
PDF

Bibliografia

Adamiak, B., Borkowski, J. (2019). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.

Chróścielewski, W. (2019) [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, W. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.

Dawidowicz, W. (1962). Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu. Warszawa.

Dawidowicz, W. (1983). Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu. Warszawa.

Doroszewski, W. (red.). Słownik języka polskiego (1969, reprint 1997). Warszawa. <https://sjp.pwn.pl/doroszewski/>.

Iserzon, E. (1970) [w:] Iserzon. E., Starościak. J. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Warszawa.

Janku, Z. (1970). Niektóre zagadnienia wyłączenia pracownika i organu według kodeksu postępowania administracyjnego. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 32(2): 119-127.

Janowicz, Z. (1996). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.

Kędziora, R. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.

Klonowski, K. (2015) [w:] H. Knysiak-Molczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.

Knysiak-Molczyk, H. (2013) [w:] T. Woś (red.) Postępowanie administracyjne. Warszawa.

Kordela, M. (2012). Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne. Poznań.

Łaszczyca, G. (2000). Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Kraków.

Łaszczyca, G. (2011). Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa.

Łaszczyca, G., Martysz, C., Matan, A. (2003). Postępowanie administracyjne ogólne. Warszawa.

Majchrzak, B. (2002). Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej w świetle przepisów k.p.a. Kwartalnik Prawa Publicznego 2(4): 155–179.

Maroń, G. (2011). Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym. Poznań.

Martysz, C. (2010) [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Tom 1: Komentarz do art. 1–103. Warszawa.

Rozmaryn, S. (1961). O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego. Państwo i Prawo 16(12): 887–905.

Starościak, J. (1970) [w:] E. Iserzon, J. Starościak., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Warszawa.

Wróbel, A. (2018) [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.

Wrzesińska-Nowacka, A. (2012) [w:] L. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków. Gdańsk.

Zalasińska, K. (2011) [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.

Żukowski, L. (2012) [w:] R. Sawuła, Postępowanie administracyjne. Przemyśl–Rzeszów.