Zindywidualizowane społeczeństwo masowe
PDF

Słowa kluczowe

społeczeństwo masowe
strukturalna indywidualizacja
systemowe sposoby regulacji indywidualnych zachowań
źródła napięć społecznych

Jak cytować

Marody, M. (2020). Zindywidualizowane społeczeństwo masowe. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(3), 267–282. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.18

Abstrakt

Pojęcie masy/ społeczeństwa masowego może wydawać się przestarzałe, jednak odsyła do idei i problemów, które znów nabierają znaczenia w socjologicznej analizie współczesnych procesów społecznych. Odtwarzając przemiany tego pojęcia, możemy zidentyfikować jego stałe elementy oraz te, które ulegają ewolucji ze względu na zmieniający się kontekst historyczny. Do tych ostatnich zaliczyć należy zarówno nowe mechanizmy ukryte za procesami „umasowienia” społeczeństwa, jak i odmienne sposoby sprawowania kontroli nad masami, wśród których – współcześnie – najistotniejszą rolę odgrywa zarządzanie społecznym ryzykiem, marketing oraz ideologia samorealizacji.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.18
PDF

Bibliografia

Adorno, T.W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R.N. (1950). The Authoritarian Personality. New York: Harper & Brothers.

Arendt, H. (1989). Korzenie totalitaryzmu. Tłum. D. Grinberg, M. Szawiel. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.

Augoustinos, M., Walker, I. (1995). Social Cognition. An Integrated Introduction. London: Sage Publications.

Beck, U. (1986/2002). Społeczeństwo ryzyka. Tłum. S. Cieśla. Warszawa: Scholar.

Berger, P.L., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Tłum. J. Niżnik. Warszawa: PIW.

Canetti, E. (1996). Masa i władza. Tłum. E. Borg, M. Przybyłowska. Warszawa: Czytelnik.

Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Tłum. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Collins, R. (2011). Łańcuchy rytuałów interakcyjnych. Tłum. K. Suwada. Kraków: Nomos.

Elias, N. (2008). Społeczeństwo jednostek. Tłum. J. Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fiske, J. (1991). Understanding Popular Culture. London, New York: Routledge.

Fromm, E. (1970). Ucieczka od wolności. Tłum. O. i A. Ziemilscy. Warszawa: Czytelnik.

Goldfarb, J.C. (1991). The Cynical Society. The Culture of Politics and the Politics of Culture in American Life. Chicago–London: The University of Chicago Press.

Guérot, U. (2017). Europejska wojna domowa. Tłum. B. Nowacki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Hacking, I. (2004). Historical Ontology. Cambridge, Mass.–London: Harvard University Press.

Haidt, J. (2012). Prawy umysł. Tłum. A. Nowak-Młynikowska. Sopot: Smak Słowa.

Halawa, M. (2013). Facebook – platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie, Kultura i Społeczeństwo 57(4): 117–144.

Kornhauser, W. (1961). The Politics of Mass Society. Glencoe: The Free Press.

Krajewski, M. (2014), Wstęp. Deindywiduacja, [w:] M. Krajewski (red.), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana: 7–20.

Lasch, Ch. (1997). Bunt elit. Tłum. D. Rodziewicz. Kraków: Platan.

Le Bon, G. (1895/1986). Psychologia tłumu. Tłum. B. Kaprocki. Warszawa: PWN.

Lianos, M., Douglas, M. (2000). Dangerization and the end of deviance. British Journal of Criminology 40: 261–278.

Lyon, D. (1994). The Electronic Eye. The Rise of Surveillance Society. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Marody, M. (2014). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Scholar.

Mills, C.W. (1961). Elita władzy. Oprac. i red. I. Rafelski; b. danych tłum. Warszawa: Książka i Wiedza.

Ortega y Gasset, J. (1982). Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski. Warszawa: PWN.

Polanyi, K. (1944/2001). The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.

Postman, N. (2002). Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu. Tłum. L. Niedzielski. Warszawa: Muza.

Sawicka, M. (2018). Emocje w interakcjach we współczesnym społeczeństwie polskim. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Sennett, R. (1974/2009). Upadek człowieka publicznego. Tłum. H. Jankowska. Warszawa: Muza.

Shils, E. (1975). Essays in Macrosociology. Chicago–London: University of Chicago Press.

Sloterdijk, P. (2003). Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie. Tłum. B. Baran. Warszawa: Czytelnik.

Strzyczkowski, K. (2018). Praca konsumentów. Teorie, praktyki i uwarunkowania. Warszawa: Elipsa.

Taylor, Ch. (1996). Etyka autentyczności. Tłum. A. Pawelec]. Kraków: Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Touraine, A. (2013). Po kryzysie. Tłum. M. Frybes]. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wellman, B., Gulia, M. (1999). Netsurfers don’t ride alone: virtual communities as communities, [w:] B. Wellman (ed.), Networks in the Global Village. Boulder, CO: Westview Press: 331–366.