Obowiązek współdziałania stron przy realizacji zamówienia publicznego

Main Article Content

Grzegorz Klich

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istniejący na gruncie polskiego prawa zobowiązań obowiązek współdziałania stron stosunku zobowiązaniowego na etapie wykonania zobowiązania. Regulacja ta znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju zobowiązań, niewątpliwie jednak najczęściej odwołuje się do niej w przypadku stosunków umownych. W tym kontekście zainteresowanie budzi zastosowanie powinności współdziałania do zobowiązań stanowiących rezultat zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W artykule problem ten poddano szczegółowej analizie. Odniesiono się przy tym zarówno do dotychczasowej jak i nowej regulacji Prawa zamówień publicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klich, G. (2021). Obowiązek współdziałania stron przy realizacji zamówienia publicznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 215-227. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.16
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Błahuta, F. (1972). Komentarz do art. 354 k.c., [w:] J. Ignatowicz (red.), Kodeks cywilny. Komentarz 2. Księga trzecia – zobowiązania. Warszawa: 847−849.
 2. Czachórski, W. (1994). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa
 3. Dąbrowa, J. (1981). Wykonanie zobowiązań, [w:] Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego. Tom 3, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna. Wrocław: 714−758.
 4. Hesselink, M. (2001). The principles of the European contract law: some choices made by the Lando Comission, [w:] M. Hesselink, G. de Vires (eds.) Principles of European Contract Law, The Hague: 5−95.
 5. Klein, A. (1981). Wykonanie umowy i odpowiedzialność, [w:] L. Bar (red.), Instytucje prawne w gospodarce narodowej. Wrocław: 270−273.
 6. Klein, A. (1990). Skutki prawne braku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem, [w:] J. Frąckowiak, E. Gniewek, A. Śmieja (red.), Prace prawnicze. Prawo 186. Wrocław: 144−160.
 7. Lando, O. (2007). The structure and legal values of the Common Frame of Reference (CFR). European Review of Contract Law 3: 245−256.
 8. Machnikowski, P. (2006). Struktura zobowiązania, [w:] E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Tom 5: Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: 108−171.
 9. Nowak, L. (1973). Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa. Warszawa.
 10. Nowakowski, Z. (1971). Wykonywanie zobowiązań, [w:] S. Buczkowski, Z. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego. Warszawa: 169−172.
 11. Safjan, M. (2007). Zasady prawa prywatnego, [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Tom 1: Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: 262−311.
 12. Stelmachowski, A. (1969). Wstęp do teorii prawa cywilnego. Warszawa.
 13. Stelmachowski, A. (1998). Zarys teorii prawa cywilnego. Warszawa.
 14. Strzępka, J. (1990). Rozkład ryzyka przy wadliwym współdziałaniu zamawiającego w umowach inwestycyjnych, [w:] S. Wójcik (red.), Prace cywilistyczne. Warszawa: 272−289.
 15. Szostak, R. (2005). Przetarg nieograniczony na zamówienia publiczne – zagadnienia konstrukcyjne. Kraków.
 16. Szostak, R. (2018). Umowy o zamówienia publiczne w zarysie. Warszawa.
 17. Szydło, M. (2014). Prawna koncepcja zamówienia publicznego. Warszawa.
 18. Tobor, Z. (2013). W poszukiwaniu intencji prawodawcy. Warszawa.
 19. Trojanek, J. (1968a). Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w stosunkach obrotu uspołecznionego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30(4): 1−12.
 20. Trojanek, J. (1968b). Zasada współpracy i wzajemnej pomocy w stosunkach obrotu uspołecznionego (art. 386 k.c.). Poznań.
 21. Trojanek, J. (1971). Obowiązek współdziałania jednostek gospodarki uspołecznionej przy zawieraniu i wykonywaniu umów. Warszawa.
 22. Warkałło, W. (1973). Ogólne zasady wykonywania zobowiązań. Studia Prawnicze 37: 43−57.
 23. Warkałło, W. (1974). Klauzule wyłączające odpowiedzialność za szkodę a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 36(3): 325−340.
 24. Wieloński, M. (2012). Interes publiczny w zamówieniach publicznych. Warszawa.
 25. Winiarz, J. (1980). Wykonanie zobowiązań wynikających z umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej, [w:] Z. Gordon, K. Kwaśniewski, J. Łopuski, J. Winiarz, Prawo obrotu gospodarczego. Warszawa: 109−122.
 26. Włodyka, S. (1981). Prawo gospodarcze. Zarys systemu – część ogólna. Tom 1. Warszawa.
 27. Wronkowska, S. (1990). Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych. Poznań: 117−134.
 28. Zirk-Sadowski, M. (1984). Rozumienie ocen w języku prawnym. Łódź.