Prawo do emerytury a świadczenie pielęgnacyjne – spory i kontrowersje

Main Article Content

Adrianna Szczechowicz

Abstrakt

Przedmiotem artykuły jest analiza problematyki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie, której ma ustalone prawo do emerytury. Poruszony temat jest istotny ze względu na to, że dotyczy udzielenia materialnego wsparcia osobom, które rezygnują z aktywności zawodowej, by opiekować się osobą niepełnosprawną. Powstałe w ostatnim okresie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych nie pozwalają jednoznacznie ocenić jaki wpływ ma ustalone prawo do emerytury na możliwości nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W ramach tego samego sądu administracyjnego różne składy orzekające zajmują odmienne stanowiska, co nie daje obywatelom poczucia pewności prawa. Autorka dokonała analizy prezentowanych w orzecznictwie stanowisk i wskazała możliwości rozwiązania zaistniałego problemu. W ocenie autorki ustawodawca nie uwzględnia zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i społecznej w przyjętych rozwiązaniach zależności pomiędzy uprawnieniem do świadczenia pielęgnacyjnego i uprawnieniem do emerytury, co wywołuje kontrowersje w praktyce. Brak inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie powoduje, że sądy, aby wydawać sprawiedliwe orzeczenia, zaczynają poprawiać niedostosowane przepisy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczechowicz, A. (2021). Prawo do emerytury a świadczenie pielęgnacyjne – spory i kontrowersje. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 157-170. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.12
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bartoszewicz, M. (2014). [w:] M. Haczkowska (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: 48–218.
 2. Garlicki, L. (2002). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa.
 3. Gutowski, M., Kardas, P. (2017). Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji. Warszawa.
 4. Kawecka, A., Małysa-Sulińska, K., Sapeta, J. (2015). Komentarz do art. 17, [w:] K. Małysa-Sulińska (red.), Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Warszawa: Lex/el.
 5. Kondej, M. (2019). Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności Konstytucji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81(3): 39–52.
 6. Kopania, R. (2017). Komentarz do art. 17, [w:] R. Kopania (red.), Świadczenia rodzinne. Świadczenia dla opiekunów. Komentarz, Legalis.
 7. Lewandowicz-Machnikowska, M. (2019). Zbieg prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego — uwagi de lege ferenda. Przegląd Prawa i Administracji 117: 37–46.
 8. Maciejko, W. (2019), [w:] W. Maciejko (red.), Świadczenia rodzinne. Komentarz. Warszawa: 233–239.
 9. Masternak-Kubiak, M. (2002). Prawo do równego traktowania, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. Warszawa.
 10. Morawski, L. (2002). Wykładnia prawa w orzecznictwie sądów. Komentarz. Toruń.
 11. Morawski, L. (2010). Zasady wykładni prawa. Toruń.
 12. Mrozek, P. (2017). Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce. Warszawa.
 13. Płeszka, K. (1997). Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, [w:] M. Zirk-Sadowski (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje. Łódź: 69–77.
 14. Preisner, A. (2003). Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu konstytucji RP, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje. Warszawa: 230–244.
 15. Rozbicka-Ostrowska, M. (2015). Komentarz do spraw o świadczenia rodzinne, [w:] J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia. Warszawa.
 16. Sierpowska, I. (2004) Kryteria ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych. Monitor Prawa Pracy 6: 162–165.
 17. Ślebzak, K. (2016). [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom 1: Komentarz do art. 1–86. Warszawa: 1457–1724.
 18. Tarno, J. (2016). Zasada równości stron, [w:] R. Hauser (red.), System prawa administracyjnego. Tom 10: Sądowa kontrola administracji publicznej. Warszawa: 220–221.
 19. Wincenciak, M. (2018). O respektowaniu zasad prawa na przykładzie świadczeń opiekuńczych, [w:] Z. Duniewska, A. Krakała, M. Stahl (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo. Warszawa: 294–304.
 20. Zieliński, M. (2009). Wybrane zagadnienia wykładni prawa. Państwo i Prawo 64(6): 3–10.
 21. Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Warszawa.