Poles’ knowledge about the coordination of retirement pensions in the European Union: an empirical study

Main Article Content

Monika Gzik

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę popularyzacji wiedzy w Polsce na temat koordynacji emerytur w UE oraz przedstawienie dobrych praktyk upowszechniania wiedzy o koordynacji w wybranych państwach objętych rozporządzeniem koordynacyjnym. Postawiono następującą hipotezę badawczą: Poziom wiedzy Polacy na temat koordynacji emerytur w Unii Europejskiej jest niski. Badanie własne zrealizowano, wykorzystując ilościową metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). Badaniem została objęta próba badawcza licząca łącznie 1000 respondentów. Pomiar realizowany był wśród ogólnopolskiej populacji osób pracujących. Badania własne autorki koncentrują się na międzynarodowym aspekcie emerytur – koordynacji. Badanie pozwoliło na potwierdzenie niskiego poziomu wiedzy Polaków na temat koordynacji. Polacy nie wiedzą, czy polscy pracownicy migrujący wewnątrz europejskiego rynku pracy mogą korzystać z regulacji unijnych, które ułatwiają uzyskanie emerytury oraz czy okresy składowe z tytułu pracy wykonywanej za granicą liczą się przy ustalaniu prawa do polskiego świadczenia. W artykule przedstawiono również dobre praktyki popularyzacji wiedzy o koordynacji w wybranych państwach UE – Austrii, Belgii, Bułgarii, Dani, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, tworząc tym samym rekomendacje dla Polski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gzik, M. (2022). Poles’ knowledge about the coordination of retirement pensions in the European Union: an empirical study. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 227-242. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.15
Dział
* * *

Referencje

 1. Barcz, J., Górka, M., Wyrozumska, A. (2017). Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Warsaw.
 2. Borowczyk, E. (2013). Upowszechnianie wiedzy o ustawodawstwie Unii Europejskiej w zakresie ubezpieczeń społecznych, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 81–92.
 3. Czapiński, J., Góra, M. (2016). Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego. Warsaw.
 4. Chłoń-Domińczak, A. (2013). Upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych – doświadczenia międzynarodowe, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 69–80.
 5. Frańczak, J. (2013). Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na stosowanie i upowszechnianie prawa ubezpieczeń społecznych, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 55–68.
 6. Gudowska, B., Strusińska-Żukowska, J. (2014). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warsaw.
 7. Lasocki, T., Bożek, D. (2017). Ubezpieczenia społeczne w ofercie dydaktycznej wydziałów prawa uczelni wyższych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 39–47.
 8. Losada, R.G. (2018). Pensions systems in the European Union after Brexit: its impact on public pensions. Lex Social 8(2): 147–155.
 9. Łebkowska, M. (2017). Edukacja ubezpieczeniowa młodzieży ponadgimnazjalnej w systemie szkolnym i poza nim. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 17–38.
 10. Marczak, R. (2016). Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań. Warsaw.
 11. Ostrowska, K. (2013). Udział mediów w procesie edukacji społecznej w zakresie ubezpieczeń społecznych, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 93–97.
 12. Owczarek, D. (2017). Niski poziom wiedzy, a wyrazista postawa Polaków wobec ubezpieczeń społecznych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 153–170.
 13. Owsiak, B. (2017). Popularyzowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 79–139.
 14. Kurzynoga, M. (2015). Gwarancje swobodnego przepływu pracowników, [w:] A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, A. Łazowski (eds.), Prawo Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne. Warsaw: 471–480.
 15. Sobczyk, A. (2013). W sprawie kryzysu edukacji z zakresu ubezpieczeń społecznych na studiach prawniczych, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 25–34.
 16. Sroka, Ł.T. (2013), Edukacja na temat ubezpieczeń społecznych w kontekście naukowo- dydaktycznej działalności Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – stan obecny i program działania, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 35–54.
 17. Szybkie, A. (2019). Na czym polega unijna koordynacja. Korzyści emerytalno-rentowe dla osób migrujących wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 15 lat Unii bez granic dla ubezpieczonych. Warsaw.
 18. Szybkie, A. (2017). Popularyzowanie wiedzy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 139–151.
 19. Szybkie, A. (2017). Materialnoprawny wpływ koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE na krajowe instytucje prawne zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 4(135): 3–22.
 20. Narodowy Bank Polski (2015). Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków. Warsaw.
 21. Ślebzak, K. (2012). Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz. Warsaw: Lex.
 22. Uścińska, G. (2013). Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej. Warsaw.