Poles’ knowledge about the coordination of retirement pensions in the European Union: an empirical study
PDF (English)

Słowa kluczowe

koordynacja świadczeń emerytalnych
swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej
Unia Europejska
rozpowszechnianie wiedzy na temat koordynacji emerytur
JEL: H55, J26, O15

Jak cytować

Gzik, M. (2022). Poles’ knowledge about the coordination of retirement pensions in the European Union: an empirical study. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 227–242. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.15

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę popularyzacji wiedzy w Polsce na temat koordynacji emerytur w UE oraz przedstawienie dobrych praktyk upowszechniania wiedzy o koordynacji w wybranych państwach objętych rozporządzeniem koordynacyjnym. Postawiono następującą hipotezę badawczą: Poziom wiedzy Polacy na temat koordynacji emerytur w Unii Europejskiej jest niski. Badanie własne zrealizowano, wykorzystując ilościową metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). Badaniem została objęta próba badawcza licząca łącznie 1000 respondentów. Pomiar realizowany był wśród ogólnopolskiej populacji osób pracujących. Badania własne autorki koncentrują się na międzynarodowym aspekcie emerytur – koordynacji. Badanie pozwoliło na potwierdzenie niskiego poziomu wiedzy Polaków na temat koordynacji. Polacy nie wiedzą, czy polscy pracownicy migrujący wewnątrz europejskiego rynku pracy mogą korzystać z regulacji unijnych, które ułatwiają uzyskanie emerytury oraz czy okresy składowe z tytułu pracy wykonywanej za granicą liczą się przy ustalaniu prawa do polskiego świadczenia. W artykule przedstawiono również dobre praktyki popularyzacji wiedzy o koordynacji w wybranych państwach UE – Austrii, Belgii, Bułgarii, Dani, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, tworząc tym samym rekomendacje dla Polski.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.15
PDF (English)

Bibliografia

Barcz, J., Górka, M., Wyrozumska, A. (2017). Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Warsaw.

Borowczyk, E. (2013). Upowszechnianie wiedzy o ustawodawstwie Unii Europejskiej w zakresie ubezpieczeń społecznych, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 81–92.

Czapiński, J., Góra, M. (2016). Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego. Warsaw.

Chłoń-Domińczak, A. (2013). Upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych – doświadczenia międzynarodowe, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 69–80.

Frańczak, J. (2013). Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na stosowanie i upowszechnianie prawa ubezpieczeń społecznych, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 55–68.

Gudowska, B., Strusińska-Żukowska, J. (2014). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warsaw.

Lasocki, T., Bożek, D. (2017). Ubezpieczenia społeczne w ofercie dydaktycznej wydziałów prawa uczelni wyższych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 39–47.

Losada, R.G. (2018). Pensions systems in the European Union after Brexit: its impact on public pensions. Lex Social 8(2): 147–155.

Łebkowska, M. (2017). Edukacja ubezpieczeniowa młodzieży ponadgimnazjalnej w systemie szkolnym i poza nim. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 17–38.

Marczak, R. (2016). Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań. Warsaw.

Ostrowska, K. (2013). Udział mediów w procesie edukacji społecznej w zakresie ubezpieczeń społecznych, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 93–97.

Owczarek, D. (2017). Niski poziom wiedzy, a wyrazista postawa Polaków wobec ubezpieczeń społecznych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 153–170.

Owsiak, B. (2017). Popularyzowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 79–139.

Kurzynoga, M. (2015). Gwarancje swobodnego przepływu pracowników, [w:] A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, A. Łazowski (eds.), Prawo Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne. Warsaw: 471–480.

Sobczyk, A. (2013). W sprawie kryzysu edukacji z zakresu ubezpieczeń społecznych na studiach prawniczych, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 25–34.

Sroka, Ł.T. (2013), Edukacja na temat ubezpieczeń społecznych w kontekście naukowo- dydaktycznej działalności Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – stan obecny i program działania, [in:] T. Nawrocka-Szczerbik (ed.), Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych. Cracow: 35–54.

Szybkie, A. (2019). Na czym polega unijna koordynacja. Korzyści emerytalno-rentowe dla osób migrujących wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 15 lat Unii bez granic dla ubezpieczonych. Warsaw.

Szybkie, A. (2017). Popularyzowanie wiedzy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1(132): 139–151.

Szybkie, A. (2017). Materialnoprawny wpływ koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE na krajowe instytucje prawne zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 4(135): 3–22.

Narodowy Bank Polski (2015). Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków. Warsaw.

Ślebzak, K. (2012). Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz. Warsaw: Lex.

Uścińska, G. (2013). Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej. Warsaw.