Problematyka wyznaczania rynku właściwego w przypadku rynków wielostronnych na przykładzie platform cyfrowych funkcjonujących w ramach rynków dwustronnych

Main Article Content

Agnieszka Anusz

Abstrakt

Artykuł analizuje problematykę wyznaczania rynku właściwego na przykładzie przedsiębiorców cyfrowych funkcjonujących w ramach rynków dwustronnych. W artykule zostały przedstawiona charakterystyka rynku dwustronnego, w tym jego elementów charakterystycznych, takich jak efekt sieci i struktura cenowa rynku, które następne zostały przeanalizowane w kontekście trzech aspektów wyznaczania rynku właściwego. Artykuł prowadzi do wniosku, że ujęcie czasowe rynku właściwego powinno być brane pod uwagę zasadniczo każdorazowo w procesie wyznaczania rynku właściwego w odniesieniu do rynków wielostronnych funkcjonujących online. W artykule zwrócono również uwagę na pozycję rynkową przedsiębiorców cyfrowych, określanych mianem gatekeepers, tzn. takich którzy tworzą rynki i kształtują na nich warunki konkurencji, nie zawsze konkurując z podmiotami działającymi na ukształtowanych w ten sposób rynkach. W odniesieniu do tego typu przedsiębiorców artykuł stoi na stanowisku, że w odniesieniu do praktyk rynkowych konstrukcja prawna nadużywania pozycji dominującej wydaje się być wystarczająca, jednak nie można wykluczyć konieczności dalej idących regulacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Anusz, A. (2021). Problematyka wyznaczania rynku właściwego w przypadku rynków wielostronnych na przykładzie platform cyfrowych funkcjonujących w ramach rynków dwustronnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 187-200. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.14
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Anusz, A. (2020). Antykonkurencyjne zastosowanie programów komputerowych i niezgodne z publicznym prawem ochrony konkurencji wykonywanie ich prawnoautorskiej ochrony. Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa własności Intelektualnej 1(147): 116–129.
 2. Aziewicz, D. (2014). Kontrola koncentracji a rynki instrumentów finansowych – wyznaczanie rynku właściwego w praktyce Komisji Europejskiej. Decyzje Komisji Europejskiej w sprawach Nr COMP/.6166 Deutsche Börse/NYSE Euronext oraz Nr COMP/M.6873 Intencontinental Exchange NYSE Euronext. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 9(3): 34–46.
 3. O’Brien, D.P, Wickelgren, A.L. (2003). A Critical Analysis of Critical Loss Analysis. <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/critical-analysis-critical-loss-analysis/wp254_0.pdf>.
 4. Bundeskartellamt (2016). Working Paper. The Market Power of Platforms and Networks.
 5. Collyer, K., Mullan, H., Timan, N. (2017). Measuring market power in multi-side markets, [w:] Competition Policy International Antirust Chronicle September: 1–3.
 6. Filistrucchi, L., Geradin, D., van Damme, E., Affeldt, P. (2013). Market definition in two-sided markets: theory and practice: 1-30. <https://www.researchgate.net/publication/256055184_Market_Definition_in_Two-Sided_Markets_Theory_and_Practice> [=Journal of Competition Law and Economics 10(2): 293–339. doi:10.1093/joclec/nhu007].
 7. Hartung, N. (2018). Po co komu moje dane? Omówienie opinii francuskiego organu ds. konkurencji dotyczącej wykorzystania danych w sektorze reklamy internetowej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8(7): 117–138.
 8. Kanton, K., Łukawski, J., Murek, S. (2018). Rynek uwagi: pojęcie i wyzwania przy antymonopolowej ocenie koncentracji. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8(7): 15–28.
 9. Katz, M.L., Shapiro, C. (1994). System competition and network effects. Journal of Economic Perspectives 8(2): 93–115.
 10. Kohutek, K., Sieradzka, M. (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa.
 11. Kostecka-Jurczyk, D. (2014). Porozumienia kooperacyjne w polskim i europejskim prawie konkurencji. Wrocław.
 12. Szmigielski, A. (2016). Problemy i wyzwania związane z zastosowaniem unijnych narzędzi prawa konkurencji do rynku wyszukiwarek internetowych. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 6: 189–209.
 13. Szmigielski, A. (2018). Faworyzowanie własnych produktów lub usług przez dominujące platformy internetowe zintegrowane pionowo jako dyskryminacyjne nadużycie pozycji dominującej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8(7): 29–49.
 14. Szpringer, W. (2003). Dystrybucja w gospodarce cyfrowej. Między monopolem a konkurencją. Warszawa.
 15. Turno, B. (2016). Definiowanie rynku właściwego w sprawach antymonopolowych z uwzględnieniem podejścia ekonomicznego – problemy, metodologia oraz propozycje rozwiązań alternatywnych, [w:] T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji 25 lat. Warszawa 2016: 405–420.
 16. Vestager, M. (2020). Speech to the Competition Day, Berlin 7th September 2020. <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/speech-competition--day_en>.