Wybrane zagadnienia prawne dotyczące udziału Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
Traktat z Lizbony
parlamenty narodowe

Jak cytować

Cieślik, Z. (2020). Wybrane zagadnienia prawne dotyczące udziału Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(2), 77–90. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.6

Abstrakt

Polskie członkostwo w Unii Europejskiej znajduje wyraz m.in. w zaangażowaniu Sejmu w proces tworzenia prawa UE. Zasady tego udziału określone są w niejednorodnym, zmiennym i ustawicznie się rozwijającym korpusie unijnej i krajowej regulacji prawnej. Złożona natura tej regulacji, która sięga zakresem od podstaw ustroju władzy publicznej do proceduralnych niuansów parlamentarnej praktyki, dostarcza wielu wyzwań wszystkim podmiotom, które tę regulację stosują. Prezentowany artykuł zmierza do ukazania tej złożoności i podjęcia kilku kwestii problemowych, które ujawniają się w parlamentarnej praktyce w sprawach europejskich. Rozważane zagadnienia zostały wybrane z uwagi na doświadczenia oraz najlepsze praktyki zgromadzone przez parlamentarne służby prawne: Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych. Wszystkie mają systemowy charakter i – jak się wskazuje w artykule – wywodzą się bezpośrednio z wciąż nierozstrzygniętego problemu konstytucyjnej podstawy dla nowych, „unijnych” kompetencji parlamentów narodowych. W artykule podjęte zostały ustalenia na temat kontroli działań podejmowanych przez sejmową Komisję do Spraw Unii Europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej i kontroli przestrzegania zasady pomocniczości oraz reprezentacji prawnej Sejmu na forum unijnym.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.6
PDF

Bibliografia

Adamiec, D. (2018). Prawne aspekty kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa.
Balicki, R. (2013). Rozdział europejski w polskiej Konstytucji – rzecz o niezrealizowanym kompromisie konstytucyjnym z 2011 r., [w:] S. Dudzik, N. Półtorak, Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich. Warszawa: 185–196.
Balicki, R. (2019). Funkcja europejska Sejmu RP. Wrocław.
Barcz, J. (2009). Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym. Warszawa.
Cieślik, Z. (2015a). Rola Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej, [w:] B. Pawłowski (red.), Rola Sejmu w stanowieniu i wykonywaniu prawa Unii Europejskiej. Warszawa: 9–30.
Cieślik, Z. (2015b). Rola Sejmu w Unii Europejskiej, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski (red.), Przewodnik poselski. Warszawa: 153–181.
Cieślik, Z. (2016). Założenia zmian w regulacji prawnej w dziedzinie funkcjonowania Komisji ds. Unii Europejskiej – materiał analityczny. Zeszyty Prawnicze BAS Nr 1/2016: 103–116.
Czarny, P., Szmyt, A., Dudek, D., Grądzka, I., Mojak, R., Wójtowicz, K. (2014). Opinie w sprawie niektórych aspektów udziału Sejmu RP w dialogu politycznym Unii Europejskiej. Przegląd Sejmowy 3(122): 147–192.
Florczak-Wątor, M., Czarny, P. (2012). Międzynarodowa współpraca Sejmu RP. Warszawa.
Lis-Staranowicz, D., Galster, J. (2010). O zjawisku europeizacji polskiego prawa konstytucyjnego. Przegląd Sejmowy 2(97): 29–51.
Mik, C. Pawłowski B. (2004). Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Komentarz. Kwartalnik Prawa Publicznego 2: 249–277.
Mik C., Pawłowski B. (2005). Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. (sygn. akt K 24/04). Przegląd Sejmowy 3(68): 131–142.
Mik, C., Pawłowski, B. (2009). Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Warszawa.
Mik, C. (2010). Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72(2): 45–87.
Mik, C. (2019). Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej. Warszawa.
Pawłowski, B. (2006). Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Przegląd Sejmowy 3(74): 173–190.
Pudło, A. (2014). Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Warszawa.
Serowaniec, M. (2016). Parlamentarne komisje do spraw europejskich. Warszawa.
Wojtyczek, K. (2018). Komisja do Spraw Unii Europejskiej, [w:] A. Szmyt, Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
Wójtowicz, K. (2008). Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej. Przegląd Sejmowy 3(86): 77–92.