Wniosek o zezwolenie na zatrudnienie dziecka – zagadnienia teoretyczne i empiryczne

Main Article Content

Marzena Szuba

Abstrakt

Wniosek o zezwolenie na podjęcie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko jest instytucją umożliwiającą zgodne z prawem zatrudnienie osoby, która nie ukończyła lat 16. W niniejszym artykule przedstawiona została analiza zagadnień teoretycznych i empirycznych dotyczących wspomnianego wniosku. Najpierw omówiono związanie inspektora pracy dołączonymi do wniosku dokumentami jako najbardziej kontrowersyjną kwestię związaną z analizowaną tematyką. Następnie przeanalizowano oddzielnie każdy z elementów na płaszczyźnie teoretycznej i odniesiono do nich empirycznie uzyskane dane. Na koniec przedstawiono ocenę sposobu uregulowania wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o zezwolenie na zatrudnienie dziecka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szuba, M. (2020). Wniosek o zezwolenie na zatrudnienie dziecka – zagadnienia teoretyczne i empiryczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(2), 137-150. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.10
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

  Borek-Buchajczyk, R. (2004). Nowe regulacje dotyczące wykonywania pracy przez dzieci. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6: 14–17.
  Borkowski, J., Krawczyk, K. (2017). Zasady szczegółowe wyznaczające przebieg postępowania zwykłego. Postpowanie wyjaśniające i jego forma, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 9: Prawo procesowe administracyjne. Warszawa: 178–183.
  Bury, B. (2005). Prawne aspekty zatrudnienia dzieci w świetle art. 3045 kodeksu pracy. Jurysta 1: 15–19.
  Ciborski, P. (2016). Komentarz do art. 3045 k.p., [w:] A. Patulski, G. Orłowski (red.), Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków. Gdańsk: 1243–1245.
  Maniewska, E. (2016). Komentarz do art. 3045 k.p., [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska (red.), Kodeks pracy. Warszawa: 1550–1556.
  Ortylewska, I. (2009). Wykonywanie pracy zarobkowej przez dzieci. Społeczeństwo i Rodzina 4: 120–121.
  Przybysz, P. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
  Wieleba, I. (2014). Zatrudnienie dzieci w celu zarobkowym według polskiego prawa pracy. Lublin.
  Włodarczyk, M. (2015). Niepracownicze zatrudnienie dzieci, [w:] K. Baran (red.), System prawa pracy. Tom 8. Warszawa: 256–273.