Miejsce zjawiska współdzielenia w koncepcji zrównoważonego rozwoju
PDF

Słowa kluczowe

zjawisko współdzielenia
zrównoważony rozwój
JEL codes: D16, Q01

Jak cytować

Hendel, M. (2020). Miejsce zjawiska współdzielenia w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(2), 167–177. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.12

Liczba wyświetleń: 574


Liczba pobrań: 310

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie miejsca zjawiska współdzielenia w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dotychczas podejmowane w literaturze przedmiotu próby bliższego przedstawienia zjawiska współdzielenia rzadko wiązane są ze zrównoważonym rozwojem. Zdaniem autora rozważania w tym obszarze powinny opierać się między innymi na ukształtowanej teorii ekonomii zrównoważonego rozwoju – stanowić punkt wyjścia zestawienia zjawiska współdzielenia z klasycznym ujęciem rynku i funkcjonującymi w nim pojęciami, takimi jak homo oeconomicus.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.12
PDF

Bibliografia

Allen, D. (2015). The sharing economy. Institute of Public Affairs Review: A Quarterly Review of Politics and Public Affairs 67(3): 25–27.
Belk, R. (2010). Sharing. Journal of Consumer Research 36(5): 715–734.
Böckmann, M. (2013). The Shared Economy: It Is Time to Start Caring about Sharing; Value Creating Factors in the Shared Economy. University of Twente, Faculty of Management and Governance.
Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju 6(2): 75–81.
Borys, T. (2012). Trwały i zrównoważony rozwój, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 51–74.
Borys, T. (2014). Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia. Optimum. Studia Ekonomiczne 3/69: 3–21.
Botsman, R. (2013). The sharing economy lacks a shared definition. Fast Company 21.
Budziewicz-Guźlecka, A. (2017). Role of the sharing economy in the contemporary economy. Ekonomiczne Problemy Usług 1(126): 27–36.
Burford, G., Hoover, E., Velasco, I., Janoušková, S., Jimenez, A., Piggot, G., Podger, D., Harder, M.K. (2013). Bringing the “missing pillar” into sustainable development goals: towards intersubjective values–based indicators. Sustainability 5(7): 3035–3059.
Cohen, B., Kietzmann, J. (2014). Ride on! Mobility business models for the sharing economy. Organization & Environment 27(3): 279–296.
Czernek, K., Wójcik, D. (2017). Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego. Handel Wewnętrzny 3(368). Tom 1: 66–76.
Czernek, K., Wójcik, D., Marszałek, P. (2018). Zaufanie w gospodarce współdzielenia. Gospodarka Narodowa 3: 23–48.
Daunorienė. A., Drakšaitė. A., Snieška. V., Valodkienė. G. (2015). Evaluating sustainability of sharing economy business models. Procedia-Social and Behavioral Sciences 213: 836–841.
Dredge, D., Gyimóthy, S. (2015). The collaborative economy and tourism: critical perspectives, questionable claims and silenced voices. Tourism Recreation Research 40(3): 286–302.
Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community structure and collaborative consumption: a routine activity approach. American Behavioral Scientist 21(4): 614–624.
Finkbeiner, M., Schau, E.M., Lehmann, M., Traverso, M. (2010). Towards life cycle sustainability assessment. Sustainability 2(10): 3309–3322.
Ganowicz-Bączyk, A. (2013). Ekonomia w służbie zrównoważonego rozwoju. Studia Ecologiae et Bioethicae 11(1): 29–45.
Gibson, R.B. (2006). Beyond the pillars: sustainability assessment as a framework for effective integration of social, economic and ecological considerations in significant decision-making. Journal of Environmental Assessment Policy and Management 8(3): 259–280.
Grosskurth, J., Rotmans, J. (2005). The scene model: getting grip on sustainable development in policy making. Environment, Development and Sustainability 7(1): 135–151.
Hamari, J., Sjöklint, M., Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: why people participate in collaborative consumption. Journal of the Association for Information Science and Technology 67(9): 2047–2059.
Hatzopoulos, V., Roma, S. (2017). Caring for sharing? The collaborative economy under EU law. Common Market Law Review 54(1): 81–127.
Heinrichs, H. (2013). Sharing economy: a potential new pathway to sustainability. GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society 22(4): 228–231.
Janczewski, J. (2017). Konsumpcja współdzielona a przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość-Edukacja 13: 262–274.
Jastrzębska, E., Legutko-Kobus, P. (2017). Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki. Zarządzanie Publiczne 40(4): 443–461.
Jeżowski, P. (2012). Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 2: 99–124.
Kiełczewski, D. (2010). Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Kiełczewski, D. (2011). Związki idei zrównoważonego rozwoju z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Optimum. Studia Ekonomiczne 6(54): 21–31.
Koopman, C., Mitchell, M., Thierer, A. (2015). The sharing economy and consumer protection regulation: the case for policy change. Journal of Bussines, Entrepreneurship & Law 8(2): 529–545.
Koźlak, A. (2017). Sharing Economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 489: 171–182.
Leszczyńska, M., Łopaciński, K. (2017). Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii. Informatyka Ekonomiczna 2(44): 82–93.
Machowski, J. (2003). Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważy rozwój (Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 roku). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Martin, C.J. (2016). The sharing economy: a pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal capitalism? Ecological Economics 121: 149–159.
Nurse, K. (2006). Culture as the fourth pillar of sustainable development. Small States: Economic Review and Basic Statistics 11: 28–40.
Owyang, J., Tran, C., Silva, C. (2013). The Collaborative Economy. Altimeter, United States. Parente, R.C., Geleilate, J.M.G., Rong, K. (2018). The sharing economy globalization phenomenon: a research agenda. Journal of International Management 24(1): 52–64.
Pargman, D., Eriksson, E., Friday, A. (2016). Limits to the sharing economy, [w:] Proceedings of the Second Workshop on Computing within Limits. ACM, New York: 1–7.
Pietrewicz, J.W., Sobiecki, G. (2016). Przedsiębiorczość sharing economy, [w:] M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Poskrobko, B. (2011). Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Rifkin, J. (2014). The zero marginal cost society: the internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism. New York: St. Martin’s Press.
Rostek, A., Zalega, T. (2015). Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (cz. 1). Marketing i Rynek 5(22): 11–19.
Sachs, J.D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. The Lancet 379(9832).
Scholz, T. (2014). Platform cooperativism vs. the sharing economy. Big Data & Civic Engagement 47: 47–52.
Schor, J. (2016). Debating the sharing economy. Journal of Self-Governance and Management Economics 4(3): 7–22.
Seyfang, G. (2006). Sustainable consumption, the new economics and community currencies: developing new institutions for environmental governance. Regional Studies 40(5): 781–791.
Sobiecki, G. (2016). Sharing economy – dylematy pojęciowe, [w:] M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Stanny, M., Czarnecki, A. (2011). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
Stępnicka, N. (2018). Sharing economy a ekonomia społeczna i ekonomia behawiarolna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 530: 46–54.
Stępnicka, N., Wiączek, P. (2018). Access economy i sharing economy w świetle teorii innowacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 509: 396–405.
Stokes, K., Clarence, E., Anderson, L., Rinne, A. (2014). Making sense of the UK collaborative economy. London: Nesta.
Sun, J., Yan, J., Zhang, K.Z. (2016). Blockchain-based sharing services: what blockchain technology can contribute to smart cities. Financial Innovation 2(1): 1–9.
Sztokfisz, B. (2017). Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 6(966): 89–103.
Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistniania. Problemy Ekorozwoju 1(2): 73–76.
Tornjanski, V., Marinkovic, S., Jancic, Z. (2017). Towards sustainability: effective operations strategies, quality management and operational excellence in banking. Amfiteatru Economic 19(44): 79–94.
Zgiep, Ł. (2014). Sharing economy jako ekonomia przyszłości. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 4(47): 193–205.
Ziobrowska, J. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Własność w prawie i gospodarce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zygmuntowski, J.J. (2017). Rewolucja platform wielostronnych. Refleksja nad gospodarką współdzielenia w świetle interesu publicznego, [w:] K. Kozłowski, J.J. Zygmuntowski (red.), #FutureInsights: Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH: 13–32.