Upamiętnienia Floriana Znanieckiego w przestrzeni publicznej

Main Article Content

Łukasz Skoczylas

Abstrakt

Celem artykułu jest eksploracyjna analiza upamiętnień Floriana Znanieckiego obecnych w przestrzeni publicznej. Florian Znaniecki to twórca instytucjonalnej socjologii polskiej i jeden z przedstawicieli tzw. socjologii humanistycznej. Tekst przedstawia dokonania Znanieckiego, opisuje jego upamiętnienia w Warszawie, Poznaniu i Świątnikach oraz historię ich ustanowienia, a następnie analizuje te upamiętnienia przez pryzmat ich wpływu na pamięć społeczną. W badaniach posłużono się metodą analizy dokumentów. Badania umożliwiły wskazanie podstawowych uzasadnień stosowanych w upamiętnieniach Znanieckiego. Są to: działalność organizacyjna, działalność edukacyjna (w tym wychowawcza), międzynarodowe uznanie, związek z regionem lub miejscowością, dokonania metodologiczne, rola w nauce, pionierstwo naukowe, różnorodność dokonań naukowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skoczylas, Łukasz. (2021). Upamiętnienia Floriana Znanieckiego w przestrzeni publicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 239-255. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.16
Dział
* * *

Referencje

 1. Bielecka-Prus, J. (2009). Społeczne role socjologów w PRL. Przegląd Socjologiczny 58(2): 71–103.
 2. Collegium Znanieckiego (2010). Życie Uniwersytecie 11(206): 6.
 3. Dulczewski, Z. (1984). Florian Znaniecki: Życie i dzieło. Poznań.
 4. Dulczewski, Z. (1999). Archiwum Floriana Znanieckiego. Poznań.
 5. Dulczewski, Z. (2000). O Florianie Znanieckim. Poznań.
 6. Jakubczak, F. (1968a). Nestor pamiętnikarstwa ludowego. Sztandar Ludu 71 (23/24.03.1968).
 7. Jakubczak, F. (1968b). Florian Znaniecki – założyciel instytucji pamiętnikarstwa ludowego. W 10. rocznicę śmierci 15.01.1882–23.03.1958. Dziennik Ludowy 71: 23.03.1968.
 8. Kubera, J., Skoczylas, Ł., Szerksznis, Ż. (2017). Towards a revival of Znaniecki’s achievements? Florian Znaniecki’s theory and methodology: their presence in citation databases and possible applications in contemporary migration studies, [w:] J. Kubera, Ł. Skoczylas (eds.), Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Fankfurt am Main: 215–249.
 9. Kubera, J. (2019). Not only the ‘Polish Peasant’. Znaniecki’s Poznań School of Sociology as a Sociological and a Research Issue. Przegląd Socjologiczny 68(4): 125–148.
 10. Kwilecki, A. (2007). Silva rerum: ludzie – instytucje – wydarzenia. Zapiski i wspomnienia. Poznań.
 11. Lisiecki, S., Kubera, J. (2015). O zasadności badań nad tożsamością dzielnic miast. Poszukiwanie nowych-starych tożsamości. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 54: 127–139.
 12. Lista członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego od 1907 r. (2020). Strona internetowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, <http://www.tnw.waw.pl/index.php/czlonkowie/96-lista-czonkow-od-1907-r> [dostęp: 7.10.2020].
 13. Łukomski, G. (2020). Pięć wieków tradycji. Kształtowanie się poznańskiego środowiska akademickiego, [w:] L. Mrozewicz (red.), W kręgu gnieźnieńskiej humanistyki. Poznań: 109–130.
 14. Madeyski, J. (2000). Słowo wstępne, [w:] Z. Wolska, Rzeźba. Warszawa: 8–53.
 15. Malicki, K. (2012). Pamięć przeszłości pokolenia transformacji. Warszawa.
 16. Napiórkowski, M. (2014). Upamiętnienie, [w:] M. Saryusz-Wolska, R. Traba (red.), Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci. Warszawa: 509–513.
 17. Nowak, M. (2010). Czy pokolenia socjologów? Historyczne źródła, współczesne interpretacje, [w:] B. Mateja, B. Pawłowska, F. Schmidt, M. Weres (red.), Studiować socjologię w XXI wieku. Poznań: 33–57.
 18. Nazewnictwo ulic, placów i innych obiektów m.st. Warszawy. (2020). Strona internetowa urzędu stołecznego miasta Warszawy. <http://mapa.um.warszawa.pl/> [dostęp: 16.07.2020].
 19. Przybylski, A. (2017). Abisynia – osiedle na poznańskim Grunwaldzie. Poznań.
 20. Poznań: Plan miasta (1985). Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa.
 21. Poznań: Plan miasta (1987). Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa.
 22. Rapley, T. (2013). Analiza dyskursu, konwersacji I dokumentów. Tłum. A. Gąsior-Niemiec. Warszawa.
 23. Rhoades, L.J. (1981). A History of the American Sociological Association 1905–1980. Washington DC.
 24. Skoczylas, Ł. (2014). Pamięć społeczna miasta – jej liderzy i odbiorcy. Warszawa.
 25. Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1918). The Polish Peasant in Europe and America. Boston.
 26. Tyszka, Z. (1975). Socjologia poznańska po Znanieckim, [w:] A. Kwilecki (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii. Poznań: 169–177.
 27. Wolska, Z. (2000). Rzeźba. Warszawa.
 28. Wójtowicz, A. (2017). Metamorfozy Pałacu Staszica. Warszawa.
 29. Ziółkowski, M. (1970). Pięćdziesiąt lat socjologii w Poznaniu. Studia Socjologiczne 2(37): 6–27.
 30. Ziółkowski, M. (1973). Socjologia, [w:] G. Labuda (red.), Nauka w Wielkopolsce: Przeszłość i teraźniejszość. Poznań: 327–348.
 31. Znaniecki, F. (1931). Miasto w świadomości jego obywateli. Poznań.
 32. Znaniecki Florian Witold (1882–1958) (2020). Strona urzędu stołecznego miasta Warszawy. <http://mapa.um.warszawa.pl/> [dostęp: 16.07.2020].
 33. Znaniecki ze Świątnik. 2000. Forum Akademickie 9 <https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/09/index.html> [dostęp: 18.07.2020].