Janusz Wojciech Libicki i jego wkład do polskiej ekonomii (w osiemdziesiątą rocznicę mordu w Katyniu)

Main Article Content

Mirosław Bochenek

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja dorobku naukowego Janusza Wojciecha Libickiego – ekonomisty, oficera Wojska Polskiego i „katyńczyka”. Jako zwolennik szkoły neoklasycznej oraz stosowania metody matematycznej zajmował się manipulowaniem pieniądza przez bank centralny, kryzysami agrarnymi, nowoczesną teorią kosztów produkcji, równowagą przedsiębiorstwa i rentą producenta, teorią opodatkowania i wydatków publicznych. Był uznawany za nadzieję polskiej ekonomii okresu międzywojennego. Niestety, został zamordowany w okolicach Katynia i szybko zapomniany przez polskich ekonomistów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bochenek, M. (2021). Janusz Wojciech Libicki i jego wkład do polskiej ekonomii (w osiemdziesiątą rocznicę mordu w Katyniu). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 243-256. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.18
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Bartkowiak, R. (2003). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
 2. Bochenek, M. (2002). Ekonomiści z ziem polskich. Acta Universitatis Nicolai Copernici 353 (Ekonomia 32): 49−76.
 3. Bochenek, M. (2016). Historia rozwoju ekonomii. Tom 3: Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 4. Bolland, S. (1972). Libicki Janusz Wojciech, [w:]. Polski słownik biograficzny 17: 284−285.
 5. Czaja, S. (red.). (2004). Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Wyd. 3, uzup. i rozsz. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego we Wrocławiu.
 6. Czarkowski, J. (1948). Zarys dziejów myśli ekonomicznej w Polsce. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 7. Gazda, Z. (zebrał i oprac. (1998). Słownik biograficzny ekonomistów polskich od XIII wieku do połowy wieku XX. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
 8. Górski, J. (1984). Zarys historii ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. Górski, J. (1985). Z historii myśli ekonomicznej. Studia i materiały. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie. Górski, J., Sierpiński, W. (1987). Historia powszechnej myśli ekonomicznej (1870−1950). Warszawa: PWN.
 10. Guzicki, L., Żurawicki, S. (1984). Polscy ekonomiści XIX i XX wieku. Warszawa: PWE.
 11. Kalbarczyk, S. (2001). Polscy pracownicy nauki: ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej: zamordowani, więzieni, deportowani. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 12. Libicki, J. (1931a). Klęska urodzaju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 11(2): 206−218.
 13. Libicki, J. (1931b). Teoretyczne podstawy polityki banków centralnych. Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności.
 14. Libicki, J. (1935a). The Theoretical Foundations of the Policy of Central Banks. Studja Ekonomiczne. Economic Studies 1: 47−49.
 15. Libicki, J. (1935b). Zarys teorji kosztów produkcji. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego.
 16. Libicki, J. (1936a). Granice opodatkowania. Kraków: Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie.
 17. Libicki, J. (1936b). Some consequences of different interpretation of supply curves. Studia Ekonomiczne. Economic Studies 3: 21−35.
 18. Libicki, J. (1937). Finansowanie wydatków nadzwyczajnych. Ekonomista 2: 47−79.
 19. Libicki, J. (1938). Koszty produkcji, [w:] Encyklopedja nauk politycznych (Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze). Tom 3. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Społecznego i Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska”: 398−405.
 20. Lityńska, A. (1995). Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 21. Nasiłowski, M. (1998). Historia myśli ekonomicznej – dlaczego studiujemy? Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 22. Nowicki, J. (1988). Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 23. Nowicki, J. (1991). Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku. Warszawa: PWN.
 24. Płaczek, J. (2000). Poczet wybitnych ekonomistów polskich XVIII−XX stulecia. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 25. Romanow, Z.B. (1997). Historia myśli ekonomicznej w zarysie. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 26. Spychalski, G.B. (2001). Zarys historii myśli ekonomicznej. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
 28. Taylor, E. (1947). Janusz Libicki. Ekonomista 1: 146−147.
 29. Taylor, E. (1958). Historia rozwoju ekonomiki. Tom 2. Poznań: PWN.
 30. Żabko-Potopowicz, A. (red.) (1973). Zarys polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej do drugiej wojny światowej. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 31. Żukowski, P.M. (2017). Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918−1939. Źródła. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 32. Żurawicki, S. (1969). Współczesna myśl ekonomiczna. Prolegomena. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.