Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa)
PDF

Słowa kluczowe

rzetelny proces
przewlekłość postępowania
Naczelny Sąd Administracyjny

Jak cytować

Szwast, M. (2021). Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 49–64. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.4

Abstrakt

Artykuł analizuje funkcjonowanie w praktyce skargi na przewlekłość postępowania przed polskim Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Autor przeanalizował orzecznictwo NSA w tym zakresie w latach 2015–2019, także pod kątem statystyki uwzględnianych skarg oraz długości trwania postępowania przed NSA. Badania te prowadzą do wniosku, że skarga ta jest nieefektywnym środkiem ochrony naruszonego prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, wynikającego z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Problem długotrwałości postępowania przed NSA ma charakter systemowy i strukturalny, przy czym jest związany przede wszystkim z niewystarczającą liczbą etatów sędziowskich i urzędniczych w NSA. Argumentacja prezentowana w ustabilizowanym orzecznictwie NSA oddalającym skargi na przewlekłość, powołująca się na oczekiwanie danej sprawy na rozpoznanie zgodnie z kolejnością wpływu spraw do NSA i dużą liczbę skarg kasacyjnych wpływających do tego sądu, nie znajduje uzasadnienia w świetle standardów wynikających z orzecznictwa ETPC. Prowadzi bowiem do przerzucenia na jednostkę skutków niewydolności organizacyjnej, kadrowej i finansowej sądownictwa.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.4
PDF

Bibliografia

Hofmański, P., Wróbel, A. (2010). Komentarz do art. 6 EKPC, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Tom: 1: Komentarz do artykułów 1–18. Warszawa: 241–461.

Brzozowski, W., Krzywoń, A., Wiącek, M. (2018). Prawa człowieka. Warszawa.

Celińska-Grzegorczyk, K. (2018). Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa strony do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji z 30 listopada 2016 r. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2(77): 53–63.

Garlicki, L. (2008). Pojęcie i cechy „sądu” w świetle orzecznictwa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce. Gdańsk: 140–160.

Kładoczny, P., Pietryka, A., Bernatt, M., Grabowska, B. (2010). Skarga na przewlekłość postępowania. Warszawa.

Kłak, C.P. (2008). Pojęcie przewlekłości postępowania sądowego. Prokuratura i Prawo 12: 63–80.

Krakowiak, M. (2007). Charakter prawny skargi o stwierdzenie przewlekłości postępowania cywilnego. Monitor Prawniczy 15: 834–850.

Nowicki, M.A. (2013). Wokół Konw encji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Warszawa.

Pietryka, A. (2015). Przewlekłość jako problem strukturalny w Polsce – analiza wyroku Rutkowski i Inni przeciwko Polsce. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. <https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/HFPC_analizy_I_rekomendacje_92015_ost2.pdf> [dostęp: 23.11.2020].

Ryms, W. (2010). Skarga na przewlekłość postępowania przed sądami administracyjnymi. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/6: 374–385.

Stefanicki, R. (2016). Skarga na przewlekłość postępowania sądowego z perspektywy standardów konstytucyjnego prawa do sądu. Przegląd Sejmowy 3: 45–60.

Vitkauskas, D., Dikov, G. (2012). Ochrona prawa do rzetelnego procesu w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Strasbourg. <https://rm.coe.int/16806f1615> [dostęp: 23.11.2020].