Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii

Main Article Content

Kinga Michałowska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza praw i obowiązków rodziców wynikających z pieczy nad osobą dziecka, ograniczonych na potrzeby prowadzonych badań do kwestii ochrony zdrowia dziecka i zapewnienia mu bezpieczeństwa. Tak zawężony obowiązek pieczy analizowany jest w kontekście realizacji obowiązku szkolnego w sytuacji stanu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Poruszana problematyka wpisuje się w dyskusję nad ustaleniem granic ingerencji rodziców w konieczność realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego w sytuacji stanu epidemii, gdy bezpośredni kontakt dziecka uczęszczającego do szkoły może powodować znaczne ryzyko zakażenia. W ujęciu szerszym rozważania podejmują problem bezpieczeństwa zdrowotnego dziecka i mniej odpornych na zachorowanie członków jego rodziny ocenianych pod kątem dwóch klauzul generalnych: zasady dobra dziecka i zasady dobra rodziny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michałowska, K. (2021). Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 21–35. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.2
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. 2. Warszawa.
 2. Gajda, J. (2006). Przesłanka dobra dziecka przy ustalaniu jego pochodzenia. Państwo i Prawo 61(1): 24–43.
 3. Grzejdziak, A. (2002). Prawo do wychowania dziecka w rodzinie, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. Warszawa: 478–491.
 4. Haberko, J. (2020). Prawnomedyczne relacje rodzice – dziecko – państwo, [w:] M. Łączkowska-Porawska (red.), Dziecko – rodzice – państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej. Warszawa: 13–38.
 5. Haczkowska, M. (2014). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Lex. el.
 6. Jędrejek, G. (2017). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: Lex el.
 7. Jadach, K. (2020). Oświatowe konteksty wykonywania pieczy nad małoletnim, [w:] M. Łączkowska-Porawska (red.), Dziecko – rodzice – państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej. Warszawa: 47–88.
 8. Księżak, P. (2014). Komentarz do art. 23 pkt 5, [w:] P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Wyd. 2. Warszawa: Lex el.
 9. Mazurkiewicz, J. (2015). Rodzinne do remontu! Czyli o potrzebie wielkiej reformy prawa rodzinnego, [w:] P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji. Warszawa: 301–332.
 10. Michałowska, K. (2017). Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w Polskim prawie cywilnym. Warszawa.
 11. Michałowska, K. (2020). Rodzicielstwo i rodzicielskie prawa podmiotowe w obliczu human enhancement – zagadnienia wybrane, [w:] J. Pisuliński, J. Zawadzka (red.), Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. Warszawa: 253–264.
 12. Piasecki, K. (2003). Komentarz do art. 23 pkt 5, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Lex el.
 13. Piasecki, K. (2011). Komentarz do art. 96 pkt 5, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 5. Lex el.
 14. Piasecki, K. (2014). Komentarz do art. 95 pkt 4, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Lex el.
 15. Pilich, M. (2018). Komentarz do ustawy – Prawo oświatowe, [w:] Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. WPK. Lex el.
 16. Prokop, K. (2005). Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Białystok.
 17. Radwański, Z. (1981). Pojęcie i funkcje „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym. Studia Cywilistyczne 31: 3–32.
 18. Sokołowski, T. (1982). Charakter prawny władzy rodzicielskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 46(3): 123–134.
 19. Sokołowski, T. (1987). Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem. Poznań.
 20. Sokołowski, T. (2013). Komentarz do art. 95, [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 2. Warszawa: Lex el.
 21. Stojanowska, W. (1999). Dobro dziecka jako instrument wykładni norm konwencji o prawach dziecka oraz prawa polskiego i jako dyrektywa jego stosowania, [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia. Poznań: 81–109.
 22. Sylwestrzak, A. (2019a). O klauzuli generalnej dobra rodziny. Studia Prawnoustrojowe 45: 313–324.
 23. Sylwestrzak, A. (2019b). Skutki prawne przynależności krewnych do tzw. wielkiej rodziny. Gdańskie Studia Prawnicze 2: 483–498.
 24. Tyszka, Z. (2002). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań.
 25. Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2001). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Wyd. 2. Warszawa.
 26. Zieliński, A. (2014). Prawo rodzinne. Warszawa.