Podstawy prawne zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności

Main Article Content

Renata Badowiec
Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Abstrakt

Praca skazanych jest jednym z istotnych elementów procesu wykonywania kary pozbawienia wolności. Pracę należy zapewnić przede wszystkim skazanym zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych, ale również tym, którzy mają szczególnie trudną sytuację materialną, osobistą lub rodzinną. Celem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności. W ramach niniejszego artykułu przeanalizowano normy prawne regulujące możliwość zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie skierowania do pracy oraz innych form prawnych wymienionych w art. 121 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. Podjęte rozważania prowadzą przede wszystkim do wniosku, że niezależnie od wyboru formy prawnej zatrudnienia priorytetem jest realizowanie celów kary pozbawienia wolności, jednakże forma zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności ma wpływ na sposób ukształtowania stosunków prawnych pomiędzy skazanym a podmiotem, na rzecz którego świadczy on pracę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Badowiec, R., & Szabłowska-Juckiewicz, M. (2022). Podstawy prawne zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 85-101. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.6
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Banaszak, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa.
 2. Baran, K.W. (2015). Pojęcie i systematyka zatrudnienia niepracowniczego, [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom 7: Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa: 21–26.
 3. Bury, B. (2019). Obowiązek pracy skazanych – zarys problematyki. Probacja 3: 58–78.
 4. Dziwota, K. (2007). Komentarz do art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Toruń–Warszawa: 35–55.
 5. Florek, L. (2001). Konstytucyjne podstawy indywidualnego prawa pracy, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa. Warszawa.
 6. Garlicki, L., Jarosz-Żukowska, S. (2016). Komentarz do art. 66 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 2. WKP.
 7. Gozdowski, A. (2000). Wybrane aspekty zatrudnienia skazanych. Przegląd Więziennictwa Polskiego 27: 21–39.
 8. Gudowska, B. (2014). Komentarz do art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: Legalis.
 9. Jaskulska, J., Napiórkowska, A., Rutkowska, B. (2021). Prawo pracownika do wypoczynku. Toruń.
 10. Kierepka, M. (2016). Zatrudnianie osób pozbawionych wolności – zarys problematyki. Pracownik i Pracodawca 1: 7–19.
 11. Kosut, A. (1998). Zatrudnianie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – nowe uregulowania prawne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10: 33–39.
 12. Kosut, A. (2015). Zatrudnienie typu penalnego, [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom 7: Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa: 526–591.
 13. Kuczma, P. (2014). Prawa pracownicze, [w:] M. Jabłoński (red.). Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym. Wrocław: 561–572.
 14. Lackoroński, B. (2015). Zlecenie a umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych – perspektywa cywilnoprawna, [w:] M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski (red.), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa: 119–155.
 15. Lamtych, A. (2019). Wynagrodzenie skazanych za pracę wykonywaną w okresie odbywania kary pozbawienia wolności. Pracownik i Pracodawca 1/2: 7–18.
 16. Lelental, S. (2020). Kodeks krany wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Legalis.
 17. Łabanowski, M. (2007). Komentarz do art. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie o ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Toruń–Warszawa: 26–32.
 18. Postulski, J. (2018). Komentarz do art. 121, [w:] J. Lachowski (red.), Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszaw: Legalis.
 19. Postulski, K. (2017). Komentarz do art. 67, [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. WKP.
 20. Sanetra, W. (1997). Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11: 2–7.
 21. Sanetra, W. (1998). Praca więźniów po reformie prawa karnego wykonawczego. Prawo Pracy 4: 17–21.
 22. Sanetra, W. (2007). Kilka uwag o pojęciu odpowiedzialności w prawie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 11: 2–11.
 23. Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy. Warszawa.
 24. Sobczyk, A., Buch, D. (2016). Komentarz do art. 66 Konstytucji RP, [w:] M Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom 1: Komentarz do art. 1–86. Warszawa: Legalis.
 25. Stanowska, O. (2014). Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie skierowania do pracy. Roczniki Administracji i Prawa 1: 213–228.