Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

czasopisma naukowe
system nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
funkcje czasopism naukowych
ewaluacja czasopism naukowych

Jak cytować

Gorynia, M., & Sitek, B. . (2021). Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 39–57. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.4

Liczba wyświetleń: 554


Liczba pobrań: 283

Abstrakt

Przed artykułem postawiono potrójny cel: 1) identyfikacja funkcji spełnianych przez czasopisma naukowe w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce; 2) diagnoza i ocena spełniania funkcji ewaluacyjnej przez obecny system ewaluacji czasopism – krytyczna analiza obowiązujących rozwiązań; 3) zarysowanie kierunków ewolucji systemu ewaluacji czasopism w Polsce. Jeśli chodzi o stronę metodyczną to wiodącą rolę odegrała krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz krytyczna analiza i ocena obowiązujących regulacji prawnych. Ponadto w prowadzonych rozważaniach wykorzystano elementy podejścia diagnostycznego (opis i ocena dotychczasowych rozwiązań) oraz prognostycznego/prospektywnego (zarys propozycji zmian dotychczasowych rozwiązań). Dodatkowo w pracy zastosowana została metoda analizy dogmatycznoprawnej przepisów prawa, pozwalająca na krytyczną ocenię zamiarów ustawodawcy.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.4
PDF

Bibliografia

Duch, W. (2018). Naukowa ślepota. PAUza Akademicka 435: 2–3.

Duch, W. (2019). Hamulce rozwoju nauki: ocena czasopism. PAUza Akademicka 470: 4.

Duch, W. (2020). Hamulce rozwoju. Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 397(3/4): 22–26.

Gorynia, M. (2021). Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym – aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gorynia, M., Jankowska, B. (2017). O tożsamości biznesu międzynarodowego, [w:] M. Maciejewski, K. Wach (red.), Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce: 127-142. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Hintz, M., Nęcka, E., Prostak, R., Welfe, A. (2019). Jak powstał nowy wykaz czasopism naukowych. Forum Akademickie 11.

Hofman, I. (2017). Czasopisma towarzystw naukowych w ujęciu medioznawczym, [w:] A. Kansy (red.), Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce. Tom 1: 15–24. Warszawa: Polska Akademia Nauk: 15-24.

Kansy, A. (red.) (2017). Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce. Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Kokowski, M. (2018). Podstawowe zastrzeżenia wobec projektu i uchwalonej Ustawy 2.0 vel Konstytucji dla nauki. Studia Historiae Scientiarum 17: 453–476. <http://pau.krakow.pl/SHS/shs-17-2018-16.pdf>.

Kornat, M. (2019). W sprawie punktacji czasopism historycznych. Forum Akademickie 7/8.

Kozłowski, J. (2010). Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010. <http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/3a02095daebdd8dc209cbe685db7e560.pdf> [dostęp: 3.01.2021].

Kulczycki, E. (2016). Krajowy system oceny publikacji. Dr hab. Emanuel Kulczycki podczas panelu System publikowania w NSH – w poszukiwaniu porównywalności. Forum Akademickie 12.

Kulczycki, E. (2019). Tajemnice bibliometrii. Rozmowa z dr. hab. Emanuelem Kulczyckim, prof. UAM, specjalistą w dziedzinie bibliometrii i ewaluacji nauki. Forum Akademickie 6.

Kulczycki, E., Rozkosz E., A., Drabek A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka 1: 107–142.

Radwan, J. (2019). Punktacja czasopism naukowych. Refleksje z prac zespołu nauk biologicznych. Forum Akademickie 6.

Skoczeń, B. (2019). Pierwsze kroki ku ewaluacji jakości nauki. Forum Akademickie 11.

Wierczyński, G. (2020). Problemy oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych. Państwo i Prawo 75(9): 3–22.

Wilkin, J. (2020). Nauka traci swą duszę, a my radość z jej uprawiania. PAUza Akademicka 519: 1–2.

Wróblewski, A.K. (2017). Nie wszystko, co się liczy, da się policzyć... Nauka 1: 7–22.

Wróblewski, A.K. (2018). Zatruty prezent na stulecie niepodległości Polski. PAUza Akademicka 435: 2.

Wawak, T. (2019a). Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wawak, T. (2019b). Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918–2018. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wawak, T. (2021). Upravlìnnâ âkìstû ta âkìst’ upravlìnnâ u viŝih navčal’nih zakladah ta ocìnka âkosti naukovoї dìâl'nosti v Pol’ŝì [Zarządzanie jakością i jakość zarządzania w szkołach wyższych oraz ewaluacja jakości działalności naukowej w Polsce], [w:] D.G. Luk’ânenko, L.L. Antonûk (red.), Konkurentnì modelì upravlìnnâ âkìstû viŝoї osvìti v XXI stolìttì. Kiev.

Zakrzewski, J., Życzkowski, K. (2018). Przeciw dziedziczeniu „prestiżu”. PAUza Akademicka 440: 2.