Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Main Article Content

Marian Gorynia
Bronisław Sitek

Abstrakt

Przed artykułem postawiono potrójny cel: 1) identyfikacja funkcji spełnianych przez czasopisma naukowe w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce; 2) diagnoza i ocena spełniania funkcji ewaluacyjnej przez obecny system ewaluacji czasopism – krytyczna analiza obowiązujących rozwiązań; 3) zarysowanie kierunków ewolucji systemu ewaluacji czasopism w Polsce. Jeśli chodzi o stronę metodyczną to wiodącą rolę odegrała krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz krytyczna analiza i ocena obowiązujących regulacji prawnych. Ponadto w prowadzonych rozważaniach wykorzystano elementy podejścia diagnostycznego (opis i ocena dotychczasowych rozwiązań) oraz prognostycznego/prospektywnego (zarys propozycji zmian dotychczasowych rozwiązań). Dodatkowo w pracy zastosowana została metoda analizy dogmatycznoprawnej przepisów prawa, pozwalająca na krytyczną ocenię zamiarów ustawodawcy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gorynia, M., & Sitek, B. (2021). Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 39-57. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.4
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Duch, W. (2018). Naukowa ślepota. PAUza Akademicka 435: 2–3.
 2. Duch, W. (2019). Hamulce rozwoju nauki: ocena czasopism. PAUza Akademicka 470: 4.
 3. Duch, W. (2020). Hamulce rozwoju. Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 397(3/4): 22–26.
 4. Gorynia, M. (2021). Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym – aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Gorynia, M., Jankowska, B. (2017). O tożsamości biznesu międzynarodowego, [w:] M. Maciejewski, K. Wach (red.), Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce: 127-142. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 6. Hintz, M., Nęcka, E., Prostak, R., Welfe, A. (2019). Jak powstał nowy wykaz czasopism naukowych. Forum Akademickie 11.
 7. Hofman, I. (2017). Czasopisma towarzystw naukowych w ujęciu medioznawczym, [w:] A. Kansy (red.), Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce. Tom 1: 15–24. Warszawa: Polska Akademia Nauk: 15-24.
 8. Kansy, A. (red.) (2017). Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 9. Kokowski, M. (2018). Podstawowe zastrzeżenia wobec projektu i uchwalonej Ustawy 2.0 vel Konstytucji dla nauki. Studia Historiae Scientiarum 17: 453–476. <http://pau.krakow.pl/SHS/shs-17-2018-16.pdf>.
 10. Kornat, M. (2019). W sprawie punktacji czasopism historycznych. Forum Akademickie 7/8.
 11. Kozłowski, J. (2010). Ewaluacja instytucji naukowych w Polsce w świetle porównań międzynarodowych i konsultacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010. <http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/3a02095daebdd8dc209cbe685db7e560.pdf> [dostęp: 3.01.2021].
 12. Kulczycki, E. (2016). Krajowy system oceny publikacji. Dr hab. Emanuel Kulczycki podczas panelu System publikowania w NSH – w poszukiwaniu porównywalności. Forum Akademickie 12.
 13. Kulczycki, E. (2019). Tajemnice bibliometrii. Rozmowa z dr. hab. Emanuelem Kulczyckim, prof. UAM, specjalistą w dziedzinie bibliometrii i ewaluacji nauki. Forum Akademickie 6.
 14. Kulczycki, E., Rozkosz E., A., Drabek A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka 1: 107–142.
 15. Radwan, J. (2019). Punktacja czasopism naukowych. Refleksje z prac zespołu nauk biologicznych. Forum Akademickie 6.
 16. Skoczeń, B. (2019). Pierwsze kroki ku ewaluacji jakości nauki. Forum Akademickie 11.
 17. Wierczyński, G. (2020). Problemy oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych. Państwo i Prawo 75(9): 3–22.
 18. Wilkin, J. (2020). Nauka traci swą duszę, a my radość z jej uprawiania. PAUza Akademicka 519: 1–2.
 19. Wróblewski, A.K. (2017). Nie wszystko, co się liczy, da się policzyć... Nauka 1: 7–22.
 20. Wróblewski, A.K. (2018). Zatruty prezent na stulecie niepodległości Polski. PAUza Akademicka 435: 2.
 21. Wawak, T. (2019a). Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 22. Wawak, T. (2019b). Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918–2018. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 23. Wawak, T. (2021). Upravlìnnâ âkìstû ta âkìst’ upravlìnnâ u viŝih navčal’nih zakladah ta ocìnka âkosti naukovoї dìâl'nosti v Pol’ŝì [Zarządzanie jakością i jakość zarządzania w szkołach wyższych oraz ewaluacja jakości działalności naukowej w Polsce], [w:] D.G. Luk’ânenko, L.L. Antonûk (red.), Konkurentnì modelì upravlìnnâ âkìstû viŝoї osvìti v XXI stolìttì. Kiev.
 24. Zakrzewski, J., Życzkowski, K. (2018). Przeciw dziedziczeniu „prestiżu”. PAUza Akademicka 440: 2.