Polityka migracyjna Republiki Federalnej Niemiec

Main Article Content

Marek Podraza

Abstrakt

Efektywne zarządzanie ruchami migracyjnymi jest celem każdego państwa mierzącego się z problematyką napływu cudzoziemców. Republika Federalna Niemiec budowę swojej polityki migracyjnej rozpoczęła po zakończeniu II wojny światowej. Początkowo nastawiona była ona na rekrutację obcokrajowców z państw trzecich, aby uzupełnić braki kadrowe w sektorach zdominowanych przez nisko wykwalifikowanych pracowników. W miarę upływu czasu przechodziła ona transformację, stawiając na tzw. specjalistów. W ciągu 70 lat Niemcy stały się jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie, która zgodnie z raportem OECD jest drugim najpopularniejszym kierunkiem docelowym dzisiejszych migracji. Niewątpliwie prawdziwym sprawdzianem dla niemieckiej polityki migracyjnej był kryzys migracyjny, zapoczątkowany Arabską Wiosną. Tylko w 2015 r. do Niemiec dotarło 1,1 mln imigrantów, a blisko połowa z nich złożyła wniosek o przyznanie azylu. Początkowa otwartość w pewnym momencie przerosła możliwości RFN. Mając na uwadze coraz większe problemy demograficzne Niemiec, obecna sytuacja może pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy tego państwa, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę dotychczasową skuteczną politykę integracyjną. Czy tak się stanie, zależy przede wszystkim od dalszych decyzji niemieckich władz w tym zakresie.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Podraza, M. (2022). Polityka migracyjna Republiki Federalnej Niemiec. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(1), 167-178. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.13
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Alexander, R. (2017). Angela Merkel i kryzys migracyjny. Dzień po dniu. Warszawa.
 2. Baranowska, G., Gliszczyńska-Grabias, A., Hernandez-Połczyńska A., Sękowska-Kozłowska, K. (2017). O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego. Warszawa.
 3. Barcik, J., Wentkowska, A. (2011). Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Warszawa.
 4. Bojenko-Izdebska, E. (2016). Polityka migracyjna i azylowa w Niemczech i Polsce. Krakowskie Studia Międzynarodowe 2: 43–55.
 5. Bundeslagebild (2018). Kriminalität im Kontext von Zuwanderung. Berlin.
 6. Bundeslagebild (2020). Kriminalität im Kontext von Zuwanderung. Berlin.
 7. Chałupczak, H., Lesińska M., Pogorzała, E., Browarek, T. (2018). Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka. Lublin.
 8. Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA (2019). Polityka migracyjna Polski. Warszawa.
 9. Dobrowolska-Polak, J. (2017). Proces kształtowania niemieckiej kultury otwartości wobec imigrantów. Przegląd Strategiczny 10: 407–422.
 10. Fijałkowska, M. (2017). Korekta dla niemieckiej polityki migracyjnej – dystans wobec skrajnych propozycji. Biuletyn PISM 26.
 11. Firlit-Fesnak, G., Łotocki, Ł., Zawadzki, P. (2016). Europejskie polityki migracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania. Wrocław.
 12. Furdala, A., Wysoczański, W. (2006). Migracje: dzieje, typologia, definicje. Wrocław.
 13. Gibki, B. (2008). Zmiany w polityce imigracyjnej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku i ich znaczenie dla sytuacji imigrantów. Prace Geograficzne 120: 125–134.
 14. Gierszewski, D., Matykiewicz, A. (2020). Integrationskurse jako narzędzie polityki integracyjnej Republiki Federalnej Niemiec. Politeja 17(3): 245–259.
 15. Gryz, J. (2019). Znaczenie migracji ludności dla bezpieczeństwa państw wspólnoty transatlantyckiej. Sprawy Międzynarodowe 72(2): 129–150.
 16. Jaremczuk, E. (2017). Imigracje i kryzys uchodźczy w Europie – rzeczywistość i perspektywa. Poznań.
 17. Kowalski, M., Śleszyński, P. (2010). Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk. Przegląd Zachodni 66(2): 115–130.
 18. Kulesa, A. (2017). W stronę konceptualizacji polityki migracyjnej jako szczegółowej polityki państwa: definicja i pole badawcze. Studia z Polityki Publicznej 16(4): 87–103.
 19. Kużelewska, E., Weatherburn, A., Kloza, D. (2018). Irregular Migration as a Challengen for Democracy. Cambridge.
 20. Kwiecień, M. (2015). Polityka imigracyjna Niemiec. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 211. Katowice: 79–96.
 21. Laubenthal, B. (2019). Spillover in der Migrationspolitik. Die Asylpolitik der dritten Merkel-Regierung und der Wandel Deutschlands zum Einwanderungsland. Berlin.
 22. Meyer, D., Philipp, J., Wenzelburger, G. (2021). Die Migrationspolitik der deutschen Länder. Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 15: 1–38.
 23. Moszczyńska, A. (2016). Porozumienie Unii Europejskiej z Turcją w sprawie migrantów a przestrzeganie zasady non-refoulement. Sprawy Międzynarodowe 4: 51–63.
 24. OECD (2020). International Migration Outlook.
 25. Orłowska, R. (2013). Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych. Gdańsk.
 26. Piepiora, E., Flis, R. (2017). Rozwiązania polityki imigracyjnej Niemiec na przykładzie ośrodka dla uchodźców Billstieg w Hamburgu. Acta Politica Polonica 2: 11–27.
 27. Rosłon-Żmuda, J. (2017). Stanowisko wybranych państw Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego. Cywilizacja i Polityka 15: 362–374.
 28. Ruhs, M., Tamas, K., Palme, J. (2019). Bridging the Gaps Linking Research to Public Debates and Policy-Making on Migration and Integration. Oxford.
 29. Schöll-Mazurek, K. (2016). Między polityką integracyjną a polityką polonijną: sytuacja najnowszych polskich migrantów w Niemczech w wybranych obszarach po 2011 roku. Kraków.
 30. Szaniawska-Schwabe, M. (2009). Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec. Przegląd Zachodni 4: 3–29.
 31. Szczepaniak-Kroll, A. (2014). Skutki niemieckiej polityki dla imigrantów (1945–2013). Etnografia Polska 58(1/2): 71–93.
 32. Szymańska, J. (2017). Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty. Studia BAS 3(51): 159–186.
 33. Ślęzak, J. (2018). Polityka migracyjna Unii Europejskiej a problem integracji imigrantów w Niemczech, Francji i Holandii. Cywilizacja i Polityka 16: 389–400.
 34. Trojanowska-Strzęboszewska, M. (2014). System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec. Warszawa.
 35. Ziemer, K. (2017). Polityka migracyjna w Niemczech. Aktualne wyzwania. Warszawa.
 36. Zimmermann, K. (2019). Gaps and challenges of migration policy advice: the German experience, [w:] M. Ruhs, K. Tamas, J. Palme (eds.), Bridging the Gaps – Linking Research to Public Debates and Policy Making on Migration and Integration, Oxford: 111–126.
 37. Zygadlewicz, M. (2016). Niemiecka polityka socjalna a kryzys migracyjny. Catallaxy 1: 17–29.