Tom 84 Nr 1 (2022)

ARTYKUŁY

Wojciech Patryas
9-22
Przepisy o stosowaniu przepisów
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.2
PDF
Krzysztof Fila
23-36
O możliwym wykorzystaniu modeli argumentacyjnych w obszarze doktryny i praktyki prawa karnego materialnego – przyczynek do dyskusji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.3
PDF
Marlena Paszko
37-49
Problemy wykładnicze wybranych znamion zbrodni przeciwko ludzkości
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.4
PDF
Aleksander Jerzy Witosz, Dorota Benduch
51-67
Restrukturyzacja pozasądowa
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.5
PDF
Michał Dorociak
69-82
Interes publiczny w przymusowej restrukturyzacji
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.6
PDF
Barbara Pietrzyk-Tobiasz
83-94
Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.7
PDF
Marcin Kotlarz
95-108
Cywilnoprawne konsekwencje wpływu postanowień umowy kredytowej na zdolność kredytową
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.8
PDF
Włodzimierz Głowacki
109-122
Umowne zabezpieczenia finansowe polegające na przeniesieniu prawa do majątku wierzyciela: konstrukcja i rodzaje
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.9
PDF
Maria Jędrzejczak
123-136
Problematyczne przepisy przejściowe w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (hipotetyczny a faktyczny obszar oddziaływania)
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.10
PDF
Andrzej Paduch
137-150
Stosunek prawny jako podstawa wyłączenia pracownika w postępowaniu administracyjnym
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.11
PDF
Sławomir Owczarczuk
151-165
Model opodatkowania usług komunalnych podatkiem od towarów i usług – wnioski na przykładzie dostaw wody i odbioru ścieków
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.12
PDF
Marek Podraza
167-178
Polityka migracyjna Republiki Federalnej Niemiec
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.13
PDF