Cywilnoprawne konsekwencje wpływu postanowień umowy kredytowej na zdolność kredytową

Main Article Content

Marcin Kotlarz

Abstrakt

Obowiązek przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej ustanowiony w art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe jest zwykle uważany za normę o znaczeniu publicznoprawnym, bez wpływu na sferę prywatnoprawną umowy kredytowej. Niemniej jednak pogląd ten jest oparty na wyidealizowanym założeniu o neutralności umów kredytowych wobec ryzyka kredytobiorcy, co nie odpowiada warunkom współczesnego obrotu. Praktyczne doświadczenia dowodzą bowiem, że zdolność kredytowa, a w konsekwencji również wynik jej oceny, mogą zależeć także od konstrukcji umowy kredytowej. W takich przypadkach błędny komunikat o zdolności kredytobiorcy do spłaty zobowiązania nabiera waloru informacji przedkontraktowej, co uzasadnia nie tylko publicznoprawną odpowiedzialność banku, ale i sądową ingerencję w sferę relacji pomiędzy stronami umowy. Zmiana wykładni art. 70 ust. 1 pr.bank., dopuszczająca informacyjną funkcję przepisu oraz prywatnoprawne sankcje za naruszenie jego dyspozycji, uzasadniona jest także zmianami w prawie europejskim i została już zapoczątkowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotlarz, M. (2022). Cywilnoprawne konsekwencje wpływu postanowień umowy kredytowej na zdolność kredytową. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(1), 95-108. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.8
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bączyk, M. (1998). Glosa do wyroku SN z 18.06.1997, II CKN 207/97. Prawo Bankowe 2: 39–42.
 2. Czech, T. (2018). Kredyt konsumencki. Komentarz. Warszawa.
 3. Dutlinger, E. (1911). Banki przemysłowe i hypoteczne (kredyt długoterminowy). Biblioteka Handlowa 8/10:1–158.
 4. Fedorowicz, Z. (1982). Miejsce kredytu w systemie finansowym. Bank i Kredyt 1/2: 11–15.
 5. Góral, L., Karlikowska, M., Koperkiewicz-Mordel, K. (2006). Polskie prawo bankowe. Warszawa.
 6. Koperkiewicz-Mordel, K., Nykiel, W. (1984). Uprawnienia banku w procesie kredytowania przedsiębiorstw. Finanse 3: 29–40.
 7. Kosikowski, C. (1982). Dyskusyjne problemy reformy systemu bankowego PRL. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 7: 145–153.
 8. Mazur, L. (2008). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa.
 9. Molis, J. (2005). Komentarz do art. 70 ustawy Prawo bankowe, [w:] F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Tom 1. Kraków: 696–704.
 10. Ofiarski, Z. (2013). Prawo bankowe. Warszawa.
 11. Sikorski, G. (2015). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa.
 12. Stangret-Smoczyńska, A. (2016). Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego. Warszawa.
 13. Tereszkiewicz, P. (2016). Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Warszawa.