Umowne zabezpieczenia finansowe polegające na przeniesieniu prawa do majątku wierzyciela: konstrukcja i rodzaje

Main Article Content

Włodzimierz Głowacki

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest ogólna charakterystyka umów o ustanowienie zabezpieczenia finansowego oraz rekonstrukcja na podstawie unormowań ustawowych zabezpieczeń finansowych opartych na przeniesieniu prawa do majątku wierzyciela. Konstrukcja tych zabezpieczeń uwzględnia specyfikę operacji na rynku finansowym, ale również wyraża pewne uniwersalne cechy zabezpieczeń tego rodzaju. Przybliżenie tych cech może być pomocne w praktyce kontraktowej, jak i przy konstruowaniu normatywnych wzorców zabezpieczeń na potrzeby obrotu powszechnego. Szczególnie przydatne może okazać się odróżnienie powierniczych i niepowierniczych czynności zabezpieczających polegających na rozporządzeniu prawem w momencie ustanawiania zabezpieczenia. Charakterystyka zabezpieczeń powierniczych należy do zagadnień kontrowersyjnych w nauce, a ich dopuszczalność bywa przedmiotem krytyki. Omawiana regulacja, realizując cele Dyrektywy, zmusza do zmiany podejścia, przynajmniej w odniesieniu do zabezpieczeń finansowych opartych na transferze prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Głowacki, W. (2022). Umowne zabezpieczenia finansowe polegające na przeniesieniu prawa do majątku wierzyciela: konstrukcja i rodzaje. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(1), 109-122. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Colin, A. (2015). Les obligations financières. Université Paris XII. Paris-Nord. Sorbonne Paris-Cité, Droit, Sciences Politiques et Sociales.
 2. Czech, T. (2014). Ogólne zasady dotyczące zabezpieczeń wierzytelności w polskim prawie cywilnym. Monitor Prawa Bankowego 6: 52–72.
 3. Dajczak, W., Giaro, T., Longchamps de Bérier, F. (2018). Prawo rzymskie. Warszawa.
 4. Fix, Ch. (2014) Die fiducie-sûreté: Eine Untersuchung der französischen Sicherungstreuhand aus deutscher Sicht. Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht. Tübingen.
 5. Gołaczyński, J. (2000). Umowa zabezpieczająca. O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych, [w:] E. Gniewek (red.), Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina. Kraków: 115–136.
 6. Heropolitańska, I. (2018). Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności. Warszawa.
 7. Karasek, I. (2004). Zabezpieczenia wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie. Zagadnienia konstrukcyjne. Kraków.
 8. Karasek-Wojciechowicz, I. (2016). Zabezpieczenia na instrumentach finansowych, [w:] M. Stec (red.), System prawa handlowego. Tom 4: Prawo instrumentów finansowych. Warszawa: 1441–1553.
 9. Kocot, W. (2017). Charakter prawny umowy ramowej, [w:] Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów. Warszawa: 188–214.
 10. Kurzępa-Dedo, K. (2011). Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Komentarz. Warszawa.
 11. de Lapasse, P. (1994). Le nouveau régime jouridique des operations de pension. Bulletin de la Banque de France 7: 101–114.
 12. Makowski, R. (2020). Zastaw finansowy na akcjach. Warszawa.
 13. Michalak, M., Zdzieborski, R.R. (2005). Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Komentarz. Warszawa.
 14. Olejniczak, A. (1994). O koncepcji umów ramowych. Warszawa.
 15. Pisuliński, J. (2005). Zabezpieczenia finansowe w systemie prawa cywilnego. Przegląd Prawa Handlowego 6: 27–34.
 16. Pisuliński, J. (2003). Glosa do wyroku SN z 8 marca 2002 r., III CKN 748/00. Orzecznictwo Sądów Polskich 3: 37.
 17. Rykowski, R. (2005). Pojęcie powiernictwa – konstrukcja zarządu powierniczego. Warszawa.
 18. Rytwińska, M. (2007). Przelew wierzytelności na zabezpieczenie. Warszawa.
 19. Schmitt, A., Omes, E. (2005). La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Chronique de droit bancaire et financier: 370–377.
 20. Sokal, P. (2005). Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych – uwagi ogólne (cz. II). Prawo Bankowe 4: 51–66.
 21. Sokołowski, T. (2020). Niedopuszczalność „przewłaszczenia” nieruchomości na zabezpieczenie, [w:] K. Szadkowski, K. Żok (red.), Zabezpieczenia wierzytelności. Warszawa: 63–81.
 22. Stec, P. (2005). Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym. Kraków. Terret, M.E. (2005). Transposition de la directive sur les contrats des garanties financières. Bulletin de la Banque de France 137: 37–59.
 23. Włodyka, W. (2011). Ogólna charakterystyka umów handlowych, [w:] M. Stec (red.), System prawa handlowego. Tom 5. Warszawa: 16–92.
 24. Woźniak, B. (2019). Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej. Warszawa.
 25. Zoll, F. (2000). Glosa do wyroku SN z dnia 29 maja 2000 r., III CKN 246/00. Orzecznictwo Sądów Polskich 2: 26.