Przepisy o stosowaniu przepisów
PDF

Słowa kluczowe

przepis
przepis o stosowaniu przepisów
wyjaśnienie
norma

Jak cytować

Patryas, W. (2022). Przepisy o stosowaniu przepisów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(1), 9–22. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.2

Liczba wyświetleń: 540


Liczba pobrań: 351

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienia obecności przepisów o stosowaniu przepisów w aktach prawnych. Takie wyjaśnienie ma charakter strukturalny i nie jest wyjaśnieniem nomologiczno-dedukcyjnym. Typowy przepis o stosowaniu przepisu składa się z trzech części. Najpierw wskazuje on stosowany przepis. Następnie zawiera zwrot „stosuje się” odgrywający kluczową rolę. Na końcu wyznacza on obszar zastosowania. Lecz czasami pewne części przepisów o stosowaniu przepisów są usuwane lub ustawiane w odmiennej kolejności. W niektórych aktach prawnych szereg przepisów o stosowaniu przepisów łączy się w zbiorcze przepisy tego rodzaju. Przepisy o stosowaniu przepisów są efektem rozdrabniania norm.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.2
PDF

Bibliografia

Błachnio-Parzych, A. (2003). Przepisy odsyłające systemowo. Państwo i Prawo 58(1): 43–54.

Chomsky, N. (1982). Zagadnienia teorii składni. Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Lang, W. (1960). Obowiązywanie normy prawnej w czasie w świetle logiki norm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 31: 47–88.

Nowacki, J. (1964). Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo 19(3): 367–376.

Nowacki, J. (1966). Analogia legis. Warszawa: PWN.

Patryas, W. (2001). Rozważania o normach prawnych. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.

Patryas, W. (2015). Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wróblewski, J. (2015). Przepisy odsyłające, [w:] J. Wróblewski, Pisma wybrane. Warszawa: Wolters Kluwer Polska: 265–284.

Zieliński, M. (2002). Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

Ziembiński, Z., Zieliński, M. (1992). Dyrektywy i sposób ich wypowiadania (Biblioteka Myśli Semiotycznej 17). Warszawa.

Ziembiński, Z. (1980). Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa: PWN.