Stosunek prawny jako podstawa wyłączenia pracownika w postępowaniu administracyjnym

Main Article Content

Andrzej Paduch

Abstrakt

Artykuł porusza problem wyłączenia pracownika organu od udziału w postępowaniu administracyjnym w sytuacji, w której pomiędzy nim a stroną zachodzi stosunek prawny tego rodzaju, że wynik sprawy może mieć wpływ na prawa i obowiązki pracownika (art. 24 § 1 in fine k.p.a.). Do wyłączenie dochodzi wówczas  z mocy prawa i jest podyktowane dążeniem do załatwiania spraw administracyjnych z uwzględnieniem wymogu bezstronności pracownika. Konstrukcja omawianej przesłanki opiera się na dwóch elementach. Po pierwsze, do wyłączenia na podstawie wskazywanego przepisu dochodzi jedynie wtedy, gdy stronę i pracownika łączy stosunek prawny. Analizowana podstawa wyłączenia nie zachodzi zatem wtedy, gdy stosunek ten ma charakter jedynie faktyczny lub np. gdy istniał w przeszłości. Po drugie, stosunek ten musi charakteryzować się swoistą relacją pomiędzy wynikiem sprawy a zakresem praw lub obowiązków pracownika – mogą one ulec modyfikacji przy określonym rozstrzygnięciu.  Wyłączenie pracownika na podstawie omawianej przesłanki wydaje się niezwykle złożone: obie ze wskazanych przesłanek muszą wystąpić łącznie, przy czym mają one charakter ocenny. Z tej przyczyny autor proponuje wykreślenie z k.p.a. omawianej podstawy wyłączenia pracownika oraz objęcie uregulowanych w niej przypadków wyłączeniem na wniosek (art. 24 § 3 k.p.a.). Będzie to zgodne z zasadami: szybkości postępowania, budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej oraz legalizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Paduch, A. (2022). Stosunek prawny jako podstawa wyłączenia pracownika w postępowaniu administracyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(1), 137-150. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.11
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamiak, B. (2010). Aspekty podmiotowe regulacji prawa procesowego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 9: Prawo procesowe administracyjne. Warszawa: 97–126.
 2. Adamiak, B., Borkowski, J. (2011). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 3. Adamiak, B., Borkowski, J. (2019). Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa.
 4. Chmielewski, J. (2018). Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa.
 5. Chróścielewski, W. (1995). Glosa do wyroku NSA z 17.8.1993, SA/Po 3155/92. Orzecznictwo Sądów Polskich 9, poz. 188: 414–416.
 6. Chróścielewski, W. (2013). O instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze. Państwo i Prawo 68(12): 15–30.
 7. Cieślak, Z. (2003). Prawo do dobrej administracji (Tezy wystąpienia), [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Warszawa-Dębe 23–25 września 2002 r. Warszawa: 18–19.
 8. Hauser, R., Skoczylas, A. (2004). Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej. Warszawa: 104–110.
 9. Iserzon, E. (1937). Postępowanie administracyjne. Komentarz, orzecznictwo – okólniki. Kraków.
 10. Janku, Z. (1970). Niektóre zagadnienia wyłączenia pracownika i organu według Kodeksu postępowania administracyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 32(2): 119–127.
 11. Janowicz, Z. (1992). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa–Poznań.
 12. Kmieciak, Z. (1997). Ochrona zaufania w prawie administracyjnym. Ustalenia teoretyczne i doświadczenia praktyki. Samorząd Terytorialny 83(11): 32–38.
 13. Kmieciak, Z. (2005). Postępowanie administracyjne w Europie. Kraków.
 14. Kmieciak, Z. (2010). Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie. Warszawa.
 15. Kmieciak, Z. (2013). O ułomności regulacji prawnej wyłączenia pracownika, organu i członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu administracyjnym (załatwienia sprawy). Państwo i Prawo 68(11): 17–32.
 16. Kmieciak, Z. (2014). Zarys teorii postępowania administracyjnego. Warszawa.
 17. Kmieciak, Z. (2020). O niepołączalności ról procesowych organów jednostek samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82(4): 83–95.
 18. Kmiecik, Z.R. (2020). Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa.
 19. Łaszczyca, G. (2020). Wyłączenie członka organu kolegialnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82(3): 95–109.
 20. Majchrzak, B. (2002). Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej w świetle przepisów K.P.A. Kwartalnik Prawa Publicznego 2(4): 155–179.
 21. Olszanowski, J., Piątek, W. (2016). Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych. Warszawa.
 22. Piątek, W. (2018). Klasyfikacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego, [w:] J.P. Tarno, W. Piątek (red.), System prawa administracyjnego procesowego. Tom 2. Część 2: Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Warszawa: 249–561.
 23. Princ, M. (2016). Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym. Poznań.
 24. Skoczylas, A. (2010). Postępowanie egzekucyjne w administracji, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 9: Prawo procesowe administracyjne. Warszawa: 295–483.
 25. Suwaj, R. (2009). Judycjalizacja postępowania administracyjnego. Warszawa.
 26. Wentkowska, A. (2003). Zasada dobrego administrowania w prawie wspólnotowym, [w:] G. Łaszczyca (red.), Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej. Sosnowiec: 19–28.
 27. Wierzbowski, M., Hofmann, H.C.H., Schneider J.P., Ziller, J. (red.) (2015). RENEUAL. Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej. Warszawa.
 28. Wróbel, A. (2000). Powody wyłączenia pracownika (art. 24 § 1), [w:] A. Wróbel. M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Kraków: 199–206.