Problematyczne przepisy przejściowe w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (hipotetyczny a faktyczny obszar oddziaływania)

Main Article Content

Maria Jędrzejczak

Abstrakt

 


W artykule przedstawiono problematykę przepisów przejściowych ustanowionych w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. W szczególności uwaga została skupiona na grupie przepisów przejściowych dotyczących aktów planistycznych gminy. Podstawowym zagadnieniem badawczym było ustalenie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowej w sytuacji, gdy planowana inwestycja hipotetycznie mogłaby się znaleźć w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej, której budowę przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rozważania zostały przeprowadzone na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 października 2020 r., II SA/Po 598/20.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jędrzejczak, M. (2022). Problematyczne przepisy przejściowe w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (hipotetyczny a faktyczny obszar oddziaływania). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(1), 123-136. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.10
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bundesministerium der Justiz (2008). Handbuch der Rechtsförmlichkeit. Berlin.
 2. Halperin, J.L. (2011). Law in books and law in action: the problem of legal change. Maine Law Review 64(1): 46–76.
 3. Jędrzejczak, M. (2020). Przepisy przejściowe i dostosowujące, [w:] K. Ziemski (red.), Legislacja w administracji. Materiały do konwersatoriów. Poznań: 79–88.
 4. Leszczyński, L. (2015). Wykładnia celowościowo-funkcjonalna przepisów prawa administracyjnego, [w:] L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, System prawa administracyjnego. Tom 4: Wykładnia w prawie administracyjnym. Warszawa: 283–324.
 5. Makowski, M. (2018). Komentarz do art. 15, [w:] M. Makowski, Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. Warszawa: Lex/el.
 6. Malinowski, A. (2020). Błędy formalne w tekstach prawnych. Warszawa.
 7. Mikołajewicz, J. (2000). Prawo intertemporalne. Zagadnienia teoretycznoprawne. Poznań.
 8. Mordwiłko-Osajda, J. (2008). Prawo intertemporalne a zasada ochrony zaufania do państwa i prawa oraz zasada ochrony praw nabytych, [w:] E. Łętowska, K. Osajda (red.), Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Warszawa: 98–110.
 9. Pound, R. (1910). Law in Books and Law in Action. American Law Review 44(1): 12–36.
 10. Pound, R. (2018). Prawo w księgach i prawo w działaniu, [w:] G. Wierczyński, Pound. Sopot: 9–44.
 11. Przybylska, M. (2018). Zasada odległościowa w procesie inwestycyjnym elektrowni wiatrowej i zabudowy mieszkaniowej a działania organów samorządowych. Państwo i Prawo 73(4): 100–113.
 12. Szlachetko, J.H., Szlachetko, K. (2020). Komentarz do art. 15, [w:] M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. Warszawa: 1396–1398.
 13. Wierczyński, G. (2003). Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących, [w:] J. Warylewski (red.), Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia. Warszawa: 163–171.
 14. Wierczyński, G. (2016). Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących, [w:] G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Warszawa: 229–296.
 15. Wronkowska, S. (2012). Komentarz do § 30, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z 20 czerwca 2002 r. Warszawa: 82–88.
 16. Zieliński, M. (2012). Clara non sunt interpretanda – mity i rzeczywistość. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6: 9–23.
 17. Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Warszawa.