Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Main Article Content

Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Abstrakt

Ochrona powszechnie uznawanych wartości w prawie znaków towarowych została zapewniona na mocy art. 129[1] ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem, niedopuszczalna jest rejestracja oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Analogiczna regulacja obowiązuje również na gruncie prawa unijnego w stosunku do unijnego systemu rejestracji znaków towarowych. Regulacja ta to jedna z bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych, która wymaga od odpowiednich organów przeprowadzenia dokładnego i kompleksowego badania znaku. Pojawiają się jednak wątpliwości, które okoliczności są istotne i należy w tym badaniu uwzględnić, a które pozostają irrelewantne z punktu widzenia tej oceny. Mimo że poglądy doktryny i judykatury nie są jednolite w tej kwestii, to coraz częściej – w szczególności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE – dostrzegana jest potrzeba odwołania się w analizie znaku do szerszego kontekstu społecznego, który uwzględniałby także aspekty kulturowe i polityczne właściwe dla danego społeczeństwa. Kontekst ten pozwoliłby bowiem na odpowiednie odczytanie treści zawartej w znaku towarowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pietrzyk-Tobiasz, B. (2022). Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(1), 83-94. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bolen, Ch., Caira, R.J., Wood, J.S. (1999). When scandal becomes vogue: the registrability of sexual references in trademark and protection of trademarks from tarnishment in sexual contexts. The Journal of Law and Technology 39: 435 nn.
 2. Brückner, A. (1985). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa.
 3. Lech, M. (b.r.). Wulgaryzmy jako znaki towarowe – czyli słów kilka o dobrych obyczajach. <https://znakitowarowe-blog.pl/wulgaryzmy-znaki-towarowe-dobre-obyczaje/>.
 4. Masternak-Kubiak, M. (2010). Prawo Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5/6: 321–339.
 5. Mordwiłko-Osajda, J. (2009). Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji. Warszawa.
 6. Nowińska, E., Promińska, U. (2003). Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:] M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, Prawo własności przemysłowej. Omówienie. Prawo handlowe. LexisNexis: Lex/el.
 7. Pietrzyk-Tobiasz, B. (2021). Ochrona wartości w polskim prawie znaków towarowych – oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 1: 97–111.
 8. Promińska, U. (2014). Przeszkody tkwiące w znaku towarowym, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona. Warszawa: Lex/el. Promińska, U. (2021). Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie. Warszawa: 383–491.
 9. Rutkowska-Sowa, M. (2018). Prawo znaków towarowych, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Warszawa: 444–519.
 10. Sitko, J.J. (2015). Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:] T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. Szczotka, J.J. Sitko, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa: 595–901.
 11. Szczepanowska-Kozłowska, K. (2017). Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Tom 14B: Prawo własności przemysłowej. Warszawa: 638–722.
 12. Trzebiatowski, M. (2020). Komentarz do art. 1291 p.w.p., [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa: Legalis.
 13. Wiszniewska, I. (2001). Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej. Przegląd Prawa Handlowego 12: 1–18.