Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego

Main Article Content

Dariusz P. Kała

Abstrakt

W 2018 r. dokonana została w Polsce reforma szkolnictwa wyższego. Jednym z efektów tej reformy była modyfikacja wymagań związanych z nadawaniem stopnia doktora habilitowanego. Artykuł traktuje o aktualnych ogólnych wymaganiach koniecznych do nadania stopnia doktora habilitowanego z wyłączeniem zagadnień omówionych w dodatkowej publikacji, a poświęconych szczególnym przesłankom nadania habilitacji. W publikacji wyrażono autorskie poglądy będące wynikiem analizy stanu prawnego, poglądów wyrażanych w nauce prawa oraz w orzecznictwie sądowym. W artykule omówiono takie zagadnienia, jak: pozaustawowe kryteria nadania habilitacji, znaczenie bibliometrii dla oceny osiągnięć habilitacyjnych, zakres dorobku naukowego przedstawianego w przewodzie habilitacyjnym, w tym znaczenie doktoratu i dorobku naukowego sprzed doktoratu oraz ograniczenia wynikające z przepisów przejściowych do reformy szkolnictwa wyższego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kała, D. P. (2021). Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 229–242. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.17
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Budzanowska, A. (2021). Odpowiedź na interpelację nr 10041. <https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BSZHX5> [dostęp: 8.03.2021].
 2. Izdebski, H. (2019). Komentarz do art. 219, [w]: H. Izdebski, J.M. Zieliński (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: 348–352.
 3. Izdebski, H., Zieliński, J.M. (2015). Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz. Warszawa.
 4. Jastrzębski, R. (2018). W sprawie rządowych projektów ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446), przepisy prowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447) (opinia pierwsza). Przegląd Sejmowy 4: 107–126.
 5. Jędrzejewski, T. (2019), [w:] J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: 573–575.
 6. Kała, D.P. (2016). Odwołanie od uchwały rady wydziału w sprawie odmowy nadania habilitacji – wybrane problemy praktyczne, [w:] J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Warszawa: 165–174.
 7. Kulczycki, E. (2021). Czy wymagać od habilitantów wskaźników bibliometrycznych w autoreferatach? <http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/habilitacja_i_cytowania/czy-wymagac-od-habilitantow-wskaznikow-bibliometrycznych-w-autoreferatach/> [dostęp: 26.01.2021].
 8. Kulczycki, E. (2021b). Habilitacja według ustawy 2.0, <http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/habilitacja-wedlug-ustawy-2-0/> [dostęp: 26.01.2021].
 9. Kulczycki, E. (2021c). Ile punktów do nowej habilitacji? Kryteria oceny a wymogi. <http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ile-punktow-do-nowej-habilitacji-kryteria-oceny-a-warunki/> [dostęp: 26.11.2021].
 10. Kulczycki, E. (2021d). Nauki prawne a zasadność wykazu czasopism punktowanych. <http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nauki-prawne-a-zasadnosc-wykazu-czasopism-punktowanych/> [dostęp: 26.01.2021].
 11. Kurzynoga, M. (2015). Wymagania i kryteria oceny dorobku habilitacyjnego a maksymalny okres zatrudnienia doktora na stanowisku adiunkta, [w]: W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich. Warszawa: 327–346.
 12. Radajewski, M. (2020). Nadawanie stopnia doktora habilitowanego w świetle prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Studia Prawno-Ekonomiczne 114: 81–88.
 13. Sewastianowicz, M. (2021). Nowa lista punktowanych czasopism – chaos i pogłębienie „punktozy”<https://www.prawo.pl/student/lista-czasopism-naukowych-2019-opinie,454131.html> [dostęp: 26.11.2021].
 14. Stec, P. (2021). Wykaz czasopism punktowanych. <https://piotr-stec.pl/2019/08/05/wykaz-czasopism-punktowanych/> [dostęp: 26.11.2021].
 15. Szewioła, P. (2020). Zdążyć przed Gowinem. Lawina wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Dziennik Gazeta Prawna. <https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1417063,lawina-wnioskow-o-nadanie-stopnia-doktora-habilitowanego-i-tytulu-profesora.html> [dostęp: 30.11.2020].
 16. Szymanek, J. (2018). W sprawie rządowych projektów ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446), przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447) (opinia pierwsza). Przegląd Sejmowy 4: 127–144.
 17. Ślebzak, K. (2020). [w:] K. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa: 391–401.
 18. Ślebzak, K. (2020b). Przesłanki nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora a model awansów naukowych w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nauka 2: 61–85.