„Małoletniość” a problematyka ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary – wybrane zagadnienia

Main Article Content

Agnieszka Kania-Chramęga

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ustalenia znaczenia „małoletniości” na gruncie przepisów kształtujących sądowy wymiar kary. Analizując niniejsze zagadnienie od strony teoretycznoprawnej, w opracowaniu odwołano się do regulacji wybranych rozwiązań części ogólnej Kodeksu karnego, ponieważ uznano, że przewidziane w nich unormowania oddziałują na kierunek sądowego wymiaru kary. Podjęte rozważania między innymi miały wykazać, czy młody wiek zarówno sprawcy, jak i ofiary przestępstwa mogą w sposób arbitralny przesądzać o wypracowaniu czy utrwaleniu w tym zakresie określonego kierunku linii orzeczniczej, a w konsekwencji determinować rodzaj oraz rozmiar orzekanej w tego rodzaju przypadkach sankcji karnej. Opierały się one na analizie rozwiązań przewidzianych w artykułach: 10 § 3 k.k., 53 § 2 k.k. oraz 54 k.k.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kania-Chramęga, A. (2021). „Małoletniość” a problematyka ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary – wybrane zagadnienia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 61–71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.5
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Cieślak, M. (1969). O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary. Nowe Prawo 2: 195–213.
 2. Dudka, K. (2006). Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych. Lublin.
 3. Giezek, J. (2007). Komentarz do art. 53 k.k., [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: 387–405.
 4. Golonka, A. (2008). Nowe oblicze walki z pedofilią w świetle nowelizacji Kodeksu karnego. Palestra 3/4: 28–43.
 5. Grześkowiak, A. (1983). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 8 października 1981 r., IV KR 193/81. Państwo i Prawo 38(7): 138–142.
 6. Hałas, R.G. (2006). Odpowiedzialność karna nieletniego na tle kodeksu karnego z 1997 r. Lublin.
 7. Kaczmarek, T. (1980). Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej. Wrocław.
 8. Kaczmarek, T. (2017). Kara kryminalna i jej racjonalizacja, [w:] T. Kaczmarek (red.), System prawa karnego. Tom 5: Sądowy wymiar kary. Warszawa: 12–91.
 9. Kaczor, R. (2002). Uwagi o celach kary na tle art. 53 § 1 kodeksu karnego. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 10: 35–50.
 10. Kania, A. (2016a). Judicial sentencing of minor and juvenile offenders. Remarks in the context of the Polish Criminal Code. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 42: 41–51.
 11. Kania, A. (2016b). Rola celów wychowawczych w procesie wymiaru kary młodocianym sprawcom przestępstw (art. 54 § 1 k.k.). Uwagi na tle poglądów orzecznictwa. Ius Novum 1: 24–40.
 12. Kania, A. (2019). „Popełnienie przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia” jako okoliczność wpływająca na wymiar kary. Rozważania na tle regulacji art. 53 § 2 k.k., [w:] H. Paluszkiewicz (red.), Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013–2017. Zagadnienia wybrane. Tom 2. Zielona Góra 2019: 21–33.
 13. Kłączyńska, N. (2012). Komentarz do art. 51 k.k., [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Lex/el. [dostęp: 12.3.2021].
 14. Kołakowska-Przełomiec, H. (1977). Młodociani przestępcy, [w:] W. Świda (red.), Kryminologia. Warszawa: 221–231.
 15. Konarska-Wrzosek, V. (2002). Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym. Toruń.
 16. Konarska-Wrzosek V. (2011). Projektowane zmiany w zakresie postępowania z nieletnimi w Polsce. Państwo i Prawo 66(4): 18–44.
 17. Lubelski, M.J. (1988). Odpowiedzialność karna młodocianych. Studium nad kryteriami karania. Katowice.
 18. Lubelski, M.J. (2001). Zagadnienia stykowe KK i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (art. 10 § 2, art. 10 § 3, art. 10 § 4, art. 38 § 3, art. 1 § 3 KK), [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Lublin: 51–60.
 19. Lubelski, M. (2013). Zasady i dyrektywy wymiaru kary (rozstrzygnięć o karze i środkach karnych) – próba ujęcia systemowego, [w:] W. Górowski, P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk. Warszawa: 238–256.
 20. Majewski J. (2010). Czy wolno wymierzyć nieletniemu karę 25 lat pozbawienia wolności? [w:] red. J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, V. Konarska-Wrzosek (red.), Węzłowe problemy prawa karnego kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi. Warszawa: 383–391.
 21. Melezini, M., Sakowicz, A. (2007–2008). Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją lub z opieką nad nimi jako nowy środek karny. Archiwum Kryminologii 29/30: 567–580.
 22. Peiper, L. (1933). Komentarz do Kodeksu karnego. Kraków.
 23. Petasz, P. (2005). Sens, istota i cele kary kryminalnej. Gdańskie Studia Prawnicze 14: 1117–1130.
 24. Petasz, P. (2013). Zarys koncepcji celów kary kryminalnej Profesora Mariana Cieślaka, [w:] W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje. Warszawa: 404–411.
 25. Petasz, P., Gorczyńska, A. (2004). Kilka uwag o dyrektywach wyboru kary. Apelacja Gdańska 3/4: 6–97.
 26. Romańczuk-Grącka, M. (2017). Osoba nieporadna jako przedmiot czynności wykonawczej po nowelizacji z 23 marca 2017 r., [w:] W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy. Olsztyn: 493–506.
 27. Sienkiewicz, Z. (2015). Dyrektywy wymiaru kary wobec nieletnich i młodocianych, [w:] T. Kaczmarek (red.), System prawa karnego. Tom 5: Sądowy wymiar kary. Warszawa: 382–404.
 28. Siwek, M. (2004). Glosa do post. SN z 23.4.2002 r., I KZP 10/02. Prokuratura i Prawo 3: 113–119.
 29. Stańdo-Kawecka, B. (2007). Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności. Warszawa.
 30. Stefański, R.A. (2020). Komentarz do art. 43c k.k., [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Legalis [dostęp: 12.3.2021].
 31. Szczepaniec, M. (2014). Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru kary. Prokuratura i Prawo 3: 32–45.
 32. Szkotnicki, W. (1982). Stanowisko doktryny i Sądu Najwyższego co do niektórych kwestii związanych z wymiarem kary wobec młodocianych przestępców. Palestra 8: 57–69.
 33. Wróblewski, B. (1936). Ustawowy a sędziowski wymiar kary. (Referat sprawozdawczy). Warszawa.
 34. Zoll, A. (2016). Komentarz do art. 10 k.k., [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–52. Tom 1. Część 1. Warszawa: 170–187.