Kredyt obarczony ryzykiem walutowym jako zagadnienie społeczne. Kilka refleksji na temat sytuacji kredytobiorców kredytów indeksowanych do CHF/denominowanych w CHF w kontekście zasady sprawiedliwości sensu largo

Main Article Content

Aleksandra Nadolska

Abstrakt

Zjawisko kredytów frankowych w Polsce ujawniło nieskuteczność ochrony praw konsumentów oraz niezrozumienie unijnej idei równoważenia umownych praw i obowiązków konsumenta wobec przedsiębiorcy. Brak systemowego rozwiązania tej kwestii doprowadził do tego, że obecnie osoby posiadające zadłużenie we franku szwajcarskim toczą spór nie tylko z bankami, ale również z tą częścią społeczeństwa, która czuje się pokrzywdzona tym, że umowy zawierające klauzule abuzywne ulegają unieważnieniu. Tyle że perspektywa kredytobiorcy złotowego nie uwzględnia kluczowych czynników, które zdeterminowały taki układ zdarzeń (pomijając nawet fakt, że to nie orzeczenie sądu czyni umowę kredytu nieważną). W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono owe czynniki, dzięki którym możliwa była ekspansja kredytów waloryzowanych kursem CHF w latach 2004–2010. Na podstawie ich analizy autorka dowodzi, że w tamtym okresie do nierównego potraktowania konsumentów w dostępie do usług kredytowych doszło, a obecnie toczone spory sądowe nie mogą uwzględniać zasady sprawiedliwości społecznej, która nie obejmuje dóbr czy usług, na które państwo nie ma wpływu przy zastosowaniu mechanizmów dystrybutywnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nadolska, A. (2022). Kredyt obarczony ryzykiem walutowym jako zagadnienie społeczne. Kilka refleksji na temat sytuacji kredytobiorców kredytów indeksowanych do CHF/denominowanych w CHF w kontekście zasady sprawiedliwości sensu largo. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(2), 133-148. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.9
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Czabański, J., Konieczny, T., Korpalski, M. (2020). Przewodnik frankowicza. Warszawa.
 2. Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów na rynku. Warszawa.
 3. Golecki, M. (2011). Między pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa. Warszawa.
 4. Kabza, M. (2017). Rola banków centralnych w ochronie konsumentów na rynku finansowym. <https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/rosnie-rola-bankow-centralnych-w-ochronie-konsumentow-finansowych-uslug/>.
 5. Kaczmarczyk, H. (2009). Friedrich August von Hayek jako krytyk pojęcia sprawiedliwości społecznej. Przegląd Prawa Publicznego 7/8: 8–18.
 6. Łętowska, E. (2020). Co ujawnia dyskurs o kredytach frankowych, czyli o świadomym i nieświadomym uwikłaniu prawników. Europejski Przegląd Sądowy 4(175): 4–14.
 7. Monkiewicz, J., Monkiewicz, M. (2015). Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe koncepcje i wyzwania. Rozprawy Ubezpieczeniowe 18(1/2015): 1–19.
 8. Nadolska, A. (2021). Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF. Warszawa.
 9. Sadurski, W. (1998). Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia. Warszawa.
 10. Soniewicka, M. (2010). Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami. Warszawa.
 11. Stawecki, T. (2007). Sędziowie w procesie reformowania prawa, [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych. Warszawa: 167–190.
 12. Stelmach, J., Brożek, B., Załuski, W. (2007). Dziesięć wykładów o ekonomii prawa. Warszawa.
 13. Szklarski, G. (2014). Konstytucyjne prawa socjalne na tle zasad sprawiedliwości społecznej. Przegląd Prawa Publicznego 3: 50–78.
 14. Wajda, P. (2009). Administracyjnoprawne aspekty zarządzania ryzykiem walutowym w banku. Przegląd Prawa Publicznego 10: 45–60.