Polskie wykazy czasopism naukowych – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z perspektywy czasopism prawniczych

Main Article Content

Grzegorz Wierczyński

Abstrakt

W pierwszej części artykuł omawia obowiązujące w Polsce zasady tworzenia urzędowego wykazu czasopism naukowych. Autor dochodzi do wniosku, że zasady te miały wiele wad. Wśród wniosków de lege ferenda, autor wymienia: 1) wykaz nie może działać retroaktywnie, powinien wywoływać wyłącznie skutki na przyszłość; 2) decyzje o wpisie do wykazu i nadaniu punktów powinny być uzasadniane a uzasadnienia te powinny być publicznie dostępne; 3) decyzje o wpisie do wykazu i nadaniu punktów powinny podlegać kontroli sądowej; 4) wykaz czasopism naukowych nie powinien być sporządzany przez ministerstwo, lecz przez niezależną agencję naukową; 5) wykaz powinien w całości być opracowywany zgodnie z ujednoliconą, transparentną metodologią, w której zasadniczym elementem oceny jest analiza cytowań. W drugiej części artykuł omawia bazy naukowe, które służą do tworzenia rankingów czasopism naukowych. Autor wskazuje, że w odniesieniu do europejskich czasopism prawniczych bazy Web of Science i Scopus mają zbyt ograniczoną zawartość, żeby poprawnie służyć do tego celu. Autor postuluje, żeby tworząc wykaz czasopism z nauk prawnych, w przypadku europejskich czasopism prawniczych uwzględniać dane o cytowaniach z bazy Google Scholar.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wierczyński, G. (2021). Polskie wykazy czasopism naukowych – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z perspektywy czasopism prawniczych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 141-164. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Wierczyński, G. (2020). Problemy oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych. Państwo i Prawo 75(9): 3–22.
  2. Pietrzykowski, T. (2004). Wsteczne działanie prawa i jego zakaz. Kraków.
  3. Aksnes, D.W., Sivertsen, G. (2019). A criteria-based assessment of the coverage of Scopus and Web of Science. Journal of Data and Information Science 4(1): 1–21.
  4. Harzing, AW., Alakangas, S. (2016). Google Scholar, Scopus and the Web of Science: a longitudinal and cross-disciplinary comparison. Scientometrics 106: 788–804.
  5. Martín-Martín, E., Orduna-Malea, M., Thelwall, E. Delgado López-Cózar (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: a systematic comparison of citations in 252 subject categories. Journal of Informetrics 12(4): 1160–1178.
  6. Maru, O. (1976). Measuring the impact of legal periodicals. American Bar Foundation Research Journal 1: 227–249.