Wokół problematyki gatekeeperów w prawniczej komunikacji naukowej

Main Article Content

Jolanta Jabłońska-Bonca

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są wybrane problemy podmiotów mających istotny wpływ na wybór tych prawniczych wyników badań naukowych, które są ujawniane, publikowane, dostarczone adresatom, a niekiedy traktowane jako poufne i niejawne. To zadania, które można uznać za zadania specjalnego selekcjonera (gatekeeper) w prawniczej komunikacji naukowej. Prawnicza komunikacja naukowa jest rozumiana w tym tekście jako komunikacja między naukowcami oraz jako komunikacja transformowana do praktyki prawniczej. To także przekazywanie przez naukowców zamawianych wyników badań innym interesariuszom zewnętrznym oraz komunikacja naukowców ze społeczeństwem. Pytania stawiane w tym tekście są następujące: czy i jak zmieniają się obecnie drogi prawniczej komunikacji naukowej? Kto ma ważny albo decydujący wpływ na filtrowanie wyników naukowych badań prawniczych, które trafiają do publicznego dyskursu prawniczego, oraz kto i dlaczego może zamykać niektóre „bramki” (gate), ograniczając albo wykluczając dostęp naukowców, praktyków albo społeczeństwa do określonych treści? Czy i jaki wpływ ma kultura cyfrowa na zjawiska istnienia „bramek”? Czy fakt dynamicznego rozwoju otwartej komunikacji naukowej (open access) ma wpływ na to, kto jest gatekeeprem? Czy wraz z upowszechnianiem Internetu jest mniej punktów selekcji, a może są, ale inne?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska-Bonca, J. (2021). Wokół problematyki gatekeeperów w prawniczej komunikacji naukowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 165-181. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.10
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Ash, T.G. (2018). Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata. Tłum. M. Godyń, F. Godyń. Kraków.
 2. Bednarek-Michalska, B. (2017), Otwarta nauka w Polsce – rys historyczny, [w:] E. Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce. Poznań: 113–128. <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17593/1/Bozena_Bednarek_Michalska.pdf> [dostęp: 20.02.2021].
 3. Bieliński, J. (2016), Etos nauki w Polsce. Nauka akademicka, postakademicka, czy przemysłowa? doi:10.13140/RG.2.2.33991.09129.
 4. Bujko, A. (2018). Polityka otwartości i repozytoria naukowe. Zarządzanie Bilioteką 1. <https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3550> [dostęp: 20.02.2021].
 5. Conte, S. (b.d.). Making the choice: Open Access vs. traditional journals, <https://www.aje.com/arc/making-the-choice-open-access-vs-traditional-journals/> [dostęp: 28.02.2021].
 6. Gannon, F. (2004). Open access and closed option. EMBO Rep 5(10): 921. doi:10.1038/sj.embor.7400270. <https://www.publisso.de/en/advice/publishing-advice-faqs/open-access-vs-closed-access/> [dostęp:28.02.2021].
 7. Jabłońska-Bonca, J. (2018). Trzeba uczyć inaczej. Kilka uwag o homo zappiens i miękkich umiejętnościach komunikacyjnych prawników. Krytyka Prawa 10(2: Niezależne studia nad prawem): 373–374. doi:10.7206/kp.2080-1084.210.
 8. Jabłońska-Bonca, J. (2020). O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników. Warszawa. Karcz, J. (2016). Gry organizacyjne i polityczna perspektywa analiz organizacji, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: 173–184.
 9. Krimsky, S. (2006). Nauka skorumpowana? Tłum. B. Biały. Warszawa.
 10. Kulczycki, E. (2013). Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych. Toruń.
 11. Kulczycki, E. (red.) (2017). Komunikacja naukowa w humanistyce. Poznań.
 12. Łojko, E. (red.) (2013). Prawnicy i dziennikarze – współpraca, rywalizacja, manipulacja. Warszawa.
 13. McCombs, M. (2008). Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna. Kraków.
 14. Mrozowska, S. (2017). Od publicznego rozumienia nauki do komunikacji naukowej. Uwarunkowania rozwoju komunikacji naukowej w Polsce. Cywilizcja i Nauka 15. <https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3047> [dostęp: 20.02.2021].
 15. Schmitz, J. (b.d.). Open access vs. closed access: what’s the difference between publishing in open access journals and in non-open access journals? <https://www.publisso.de/en/advice/publishing-advice-faqs/open-access-vs-closed-access/>.
 16. Shoemaker, P., Vos, T. (2009). Gatekeeping Theory. New York.
 17. Siewicz, K. (2012). Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne. Warszawa.
 18. Slaughter, S., Leslie, L. (1997). Academic Capitalism: Politics and Enterpreneural Univesity. Baltimore.
 19. Szpunar, M. (2013). Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego, [w:] I.S. Fiut (red.), Idee i myśliciele. Kraków 2013: 55–65.
 20. White, D. (1950). The gate-keeper: a case-study in the selection of news. Journalism Quarterly 27: 383–390.
 21. Wiengart, P., Guenther, L. (2016). Science communication and the issue of trust. Journal of Science Comunication 15(6). doi:10.22323/2.15050301
 22. Wierczyński, G. (2020). Problemy oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych. Państwo i Prawo 75(9): 3–22.
 23. Ziman, J. (2000). Real Sience. Cambridge.