Czasopisma prawnorolne w Polsce. Refleksje na tle periodyków zachodnioeuropejskich

Main Article Content

Roman Budzinowski

Abstrakt

Celem rozważań jest sformułowanie oceny czasopism prawnorolnych w Polsce na tle periodyków zachodnioeuropejskich. W szczególności ocena ta ma na uwadze misję czasopisma, jego zakres tematyczny, układ treści i język publikacji oraz krąg ich adresatów-czytelników. Ze względu na okres funkcjonowania na rynku wydawniczym oraz dorobek publikacyjny w pierwszej kolejności uwzględnia się doświadczenia włoskie, a następnie niemieckie, francuskie i hiszpańskie. W konkluzji autor stwierdza między innymi, że czasopisma z zakresu prawa rolnego były zakładane na różnych etapach rozwoju tej gałęzi prawa. Najstarsze („Rivista di Diritto Agrario”) wprowadziło do obiegu naukowego nazwę nowej materii normatywnej, przyczyniło się do wyodrębnienia prawa rolnego w systemie prawa i jej dalszego rozwoju. Kolejne z nich („Agrar- und Umweltrecht”, „Revue de Droit Rural” i „Revista de Derecho Agrario y Alimentrario”) zostały utworzone w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, by wzmocnić naukę prawa rolnego i jej oddziaływanie na praktykę stanowienia i stosowania prawa. Na tym tle niezbyt dobrze wypadają czasopisma prawnorolne w Polsce, gdyż charakteryzuje je krótki okres funkcjonowania na rynku wydawniczym. Zagrożenie dla przyszłości „Przeglądu Prawa Rolnego”, jedynego obecnie w Polsce czasopisma prawnorolnego, może wynikać z kierowania przez autorów artykułów z zakresu prawa rolnego do druku do innych, wyżej punktowanych czasopism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Budzinowski, R. (2021). Czasopisma prawnorolne w Polsce. Refleksje na tle periodyków zachodnioeuropejskich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 193-208. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.12
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Abramowitch, L. (2016). L’alimentation saine dans la nouvelle politique de l’alimentation: à quel «sain» se vouer? Revue de Droit Rural 444: 19–23.
 2. Adornato, F. (2004). Di che cosa parliamo quando parliamo di agricultura? Agrucultura Istituzioni Mercati 1: 5–9.
 3. Adornato, F. (2007). Od kontraktu rolnego do kontraktualizacji programowanej. Przegląd Prawa Rolnego 1: 209–223.
 4. Alabrese, M. (2016). TTIP e agroalimentare. Prime rifflessioni a margine delle proposte dell’Unione Europea nella negoziazione della Trans-atlantic Trade and Investment Partnership. Rivista di Diritto Agrario 2: 210–242.
 5. Ballarin Marcial, A. (1984). Dal diritto agrario al diritto agro-alimentare. Rivista di Diritto Agrario 2: 204–223.
 6. Ballarin Marcial, A. (1985). Derecho agrario, Derecho alimentario, Derecho agroalimentario. Revista de Derecho Agrario y Alimentario 1: 7–13.
 7. Bieluk, J., Łobos-Kotowska, D. (2011). Kwoty mleczne jako przedmiot obrotu – wybrane zagadnienia. Studia Iuridica Agraria 9: 294–305.
 8. Błażejczyk, M. (1991). Polityczno-legislacyjny dysonans w dążeniu do zintegrowania polskiego rolnictwa z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Prawo Rolne 1: 5–17.
 9. Błażejczyk, M. (1993). Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi i jego polityczno-prawne implikacje w sferze rolnictwa. Prawo Rolne 3: 5–14.
 10. Blumann, C. (2013). La politique agricole commune face aux nouveaux défis planétaires et européens. Revue de Droit Rural 416: 17–23.
 11. Bolognini, S. (2018). La Comunicazione della Commissione Europea “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”. Rivista di Diritto Agrario 1: 110–135.
 12. Booth, J. (2020). 50 Jahre Zeitschrift für Agrarrecht/Agrar- und Umweltrecht – ein perönlicher Rückblick. Agrar- und Umweltrecht 9: 321.
 13. Bourges, L.A. (2015). Agricultura y urbe: ventajas y desafios frente a la necesidad de un desarrollo integral. Revista de Derecho Agrario 66: 51–70.
 14. Brebbia, F.P. (1996). Szranki prawa rolnego. Prawo Rolne 3: 23–36.
 15. Brebbia, F.P. (1999). Unidad economica la minima unidad de cultivo. Acta Iuridica Agraria I: 45–71.
 16. Budzinowski, R. (2012). O potrzebie rozwoju nauki prawa rolnego. Przegląd Prawa Rolnego 1: 13–32.
 17. Budzinowski, R. (2019). The science of agricultural law in Poland. Reflections against the background of Western European science. Przegląd Prawa Rolnego 2: 11–30.
 18. Busse, Ch. (2015). Das neue Agrarmerketrecht der GAP-Reform 2014/2017 – Zur Ablösung der Verordung (EG) Nr. 1234/2007 durch die Verordung (EU) Nr. 1308/2013. Agrar-und Umweltrecht 9: 321–329.
 19. Carrozza, A. (1986). Il programma scientifico del diritto agrario a quindici anni dal duemila. Rivista di Diritto Agrario 1: 324–352.
 20. Carrozza, A. (2001). Droit agraire comparé: premisses historiques et methodologiques, [w:] A. Carrozza, Scritti di diritto agrario. Milano: 691–704.
 21. Cosialls Ubach, A.M. (2017). La agricultura familiar y el “land grabbing” ante la función social dela propriedad agraria y la nueva reforma de la PAC. Revista de Derecho Agrario 71: 83–94.
 22. Costato, L. (1987). Rapporti tra diritto agrario e ambientale. Rivista di Diritto Agrario 3: 146–161.
 23. Costato, L. (1992). Autonomia wspólnotowego prawa rolnego. Prawo Rolne 4: 5–26.
 24. Costato, L. (2003). Dal diritto agrario al diritto agroalimentare, [w:] E. Rook Basile, A. Germanò (red.), Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato. Atti del convegno „Gian Gastone Bolla”, Firenze 9–10 novembre 2001. Milano: 324–343.
 25. Costato, L. (2007). Wpływ wspólnotowego prawa rolnego na prawo rolne wewnętrzne. Przegląd Prawa Rolnego 1: 12–25.
 26. Costato, L., Casadei, E. (2000). Il diritto agrario nell’anno 2000. Rivista di Diritto Agrario 1: 3–22.
 27. Cristiani, E. (2008). Le riviste agraristiche italiane e i nuovi contenuti del diritto agrario. Rivista di Diritto Agrario 4: 464–479.
 28. D’Addezio, M. (1999). L’incidenza delle norme di carattere ambientale sul diritto agrario. Rivista di Diritto Agrario 2: 177–198.
 29. De la Cuesta Sáenz, J.M. (2016). Homenaje en memoria de don Alberto Ballarín Marcial. Asociación Española de Derecho Agrario. Revista de Derecho Agrario y Alimentario 69: 7–11.
 30. Foyer, J. (2010). Le droit rural : nouveaux horizons. Revue de Droit Rural 384: 1–2.
 31. Foyer, J. (2012). Quelques remarques d’actualité sur la définition de l’activité agricole. Revue de Droit Rural 404: 1–2.
 32. Gadbin, D. (2012). Les aides de la PAC aux plus démunis: une fin programmée. Revue de Droit Rural 401: 1–2.
 33. Galloni, G. (2000). Nuovi confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale. Rivista di Diritto Agrario 3: 390–411.
 34. Germanò, A. (2007). Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 r. i reżim płatności jednolitej. Przegląd Prawa Rolnego 1: 43–56.
 35. Germanò, A. (2017). L’istituto di Dirito Agrario Internazionale e Comparato: la storia. Napoli.
 36. Gil Adrados, P. (2016). Reflexiones sobre la mundalización y la falta de alimentos. Revista de Derecho Agrario y Alimentario 69: 79–102.
 37. Giorgianni, M. (1964). Il diritto agrario tra il passato e l’avvenire. Rivista do Diritto Agrario 1: 21–43.
 38. Goldoni, M. (2019). Integrazione dell’oggetto con ambiente e alimentazione. Diritto Agroalimentare 1: 19–35.
 39. Hudault, J. (1991). Ewolucja stosunku między gospodarstwem rolnym i jego własnością w prawie francuskim. Prawo Rolne 1: 19–33.
 40. Irti, N. (1977). Sviluppo storico e posizione sistematica del diritto agrario italiano. Rivista di Diritto Agrario 3: 472–480.
 41. Jannarelli, A. (2020). Il mercato agro-alimentare europeo. Diritto Agroalimentare 2: 309–345.
 42. Kapała, A. (2020). Legal status of direct sales of agricultural and food products in the legislation of selected EU Member States. Przegląd Prawa Rolnego 1: 65–77.
 43. Kroeschel, K. (1965). Was ist Agrarrecht? Recht der Landwirtschaft 17: 277–279.
 44. Król, M.A. (2015). Nowe rozwiązania prawne w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Studia Iuridica Agraria 13: 77–100.
 45. Krüger, W., List, M. (2017). Aktuelle Entwicklungen zur Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik – Ein Zwischenstand. Agrar- und Umweltrecht 2: 41–44.
 46. Leśkiewicz, K. (2013). Prawne aspekty nanotechnologii w produkcji żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Przegląd Prawa Rolnego 2: 87–105.
 47. Lichorowicz, A. (2005). Regulacja obrotu gruntami rolnymi według ustawy z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej. Studia Iuridica Agraria 4: 9–30.
 48. Lichorowicz, A. (2010). Potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce (na podstawie doświadczeń krajów Unii Europejskiej. Przegląd Prawa Rolnego 2: 63–78.
 49. Lipińska, I. (2018). Wpływ rozporządzenia UE nr 2017/2393 na prawną regulację rynku mleka i przetworów mlecznych. Przegląd Prawa Rolnego 1: 91–101.
 50. Litwiniuk, P. (2014). Z problematyki nadużycia prawa przez beneficjenta Wspólnej Polityki Rolnej. Przegląd Prawa Rolnego 2: 45–63.
 51. Łobos-Kotowska, D. (2007). Płatności do gruntów rolnych i płatność cukrowa – wybrane zagadnienia proceduralne. Przegląd Prawa Rolnego 2: 110–123.
 52. Martínez, J. (2010). Die Zukunft der Agrarbeihilfen. Agrar- und Umweltrecht 9: 261–264.
 53. Mögele, F., Rusu, J.E. (2018). Die Vorschläge der Kommission für die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020. CEDR Journal of Rural Law 2: 9–16.
 54. Nies, V. (2020). 50 Jahre Zeitschrift für Agrarrecht/Agrar- und Umweltrecht – ein persönlicher Rückblick. Agrar-und Umweltrecht 9: 322–324.
 55. Orlando, P.R. (1991). Desarrollo sostenible, integración y trabajo rural frente a la globalización. Acta Iuridica Agraria 1: 169–176.
 56. Paiva Pereira, L. de (2015). Brasil and Environmental Protection. CEDR Journal of Rural Law 1: 96–99.
 57. Paliwoda, J. (1996). Podstawowy dorobek piśmienniczy z zakresu prawa rolnego w czterdziestoleciu Instytutu Nauk Prawnych PAN (1956–1996). Prawo Rolne 4: 12–34.
 58. Peignot, B. (2016). De l’usage du recrit en matiére de contrôle des structures. Revue de Droit Rural 442: 13–15.
 59. Prutis, S. (2005). Kształtowanie ustroju rolnego – potrzeba nowej regulacji. Studia Iuridica Agraria 5: 168–184.
 60. Prutis, S. (red.) (1998). Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej. Białystok.
 61. Romagnoli, E. (1972). Giangastona Bolla, la sua opera, la sua rivista. Rivista di Diritto Agrario 1.
 62. Sánchez Hernández, A. (2000). El derecho agrario en Espaňa: perspectiva historica y prospectiva. Revista de Derecho Agrario i Alimentario 37: 1107–1138.
 63. Sirsi, E. (1986). La «cultura» delle Riviste e la Rivista di diritto agrario, [w:] Metodi e contenuti del diritto agrario moderno. Milano: 420–434.
 64. Sokołowski, Ł.M. (2018). Nowa żywność a współczesne wyzwania żywnościowe – wybrane aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego 1: 123–132.
 65. Spoto, G. (2019). Global and local dimensions of farms. CEDR Journal of Rural Law 2: 9–15.
 66. Suchoń, A. (2017). Uwagi na tle projektu ustawy o spółdzielniach rolników. Przegląd Prawa Rolnego 2: 191–208.
 67. Tomkiewicz, E. (2007). Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 (perspektywy na tle dotychczasowej ewolucji ustawodawstwa). Studia Iuridica Agraria 6: 23–38.
 68. Trebeschi, C. (2011). Primi appunti per una storia della Rivista di Diritto Agrario. In memoria di don Carlo Zaccaro (1922–2010). Rivista di Diritto Agrario 2: 242–262.
 69. Wojciechowski, P. (2016). Administrative liability of a farmer acting as food business operator. Przegląd Prawa Rolnego 1: 33–48.
 70. Zieliński, A. (2001). Scalanie gruntów – przeszłość czy zadanie przyszłości. Studia Iuridica Agraria 2: 226–236.