Poznańska nauka prawa międzynarodowego na łamach „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”

Main Article Content

Paweł Kwiatkowski

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przegląd prac prawników internacjonalistów z poznańskiej Katedry Prawa Międzynarodowego, wybranych spośród tekstów, które ukazały się na łamach „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Przegląd ten uwzględnia tematykę reprezentatywną dla głównych kierunków badań, prowadzonych przez trzy pokolenia twórców poznańskiej nauki prawa międzynarodowego: Bohdana Winiarskiego, Alfonsa Klafkowskiego, Krzysztofa Skubiszewskiego, Bolesława Wiewiórę, Jana Sandorskiego, Jerzego Tyranowskiego, Annę Michalską oraz Tadeusza Gadkowskiego i obejmuje prace poświęcone studiom nad relacją pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem krajowym, źródłami prawa międzynarodowego, międzynarodowym prawem wodnych szlaków komunikacyjnych, międzynarodowym prawem konfliktów zbrojonych i odpowiedzialnością międzynarodową, prawem organizacji międzynarodowych, międzynarodową ochroną praw człowieka, terytorium i uznaniem w prawie międzynarodowym oraz prawem atomowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowski, P. (2021). Poznańska nauka prawa międzynarodowego na łamach „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(2), 209-225. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.13
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Buchowska, N. (2008). Wykonywanie kompetencji prawotwórczych przez organizacje międzynarodowe w ramach systemu contracting out. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70(4): 29–45.
 2. Cybichowski, Z. (1930). Geneza i rozwój prawa międzynarodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1): 24*–37*.
 3. Diallo, B.S. (2013). Bezpieczeństwo zbiorowe a suwerenność państw. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70(4): 37–50.
 4. Ehrlich, L. (1930). Zasada czystych rąk w prawie mniejszościowem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1): 47*–56*.
 5. Ehrlich, L. (1959). Prawo obszarów morskich i podmorskich. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 21(4): 1–21.
 6. Gadkowski, T. (1981). Kontrola regionalna i narodowa w systemie międzynarodowej kontroli pokojowego wykorzystania energii atomowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 43(3): 39–57.
 7. Gadkowski, T. (1982). Porozumienia o gwarancjach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 44(4): 143–161.
 8. Gadkowski, T. (1983). Międzynarodowa kontrola nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 45(4): 97–115.
 9. Gadkowski, T. (1984). Środki międzynarodowej kontroli pokojowego wykorzystania energii atomowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 46(3): 115–131.
 10. Gadkowski, T. (2013). Problematyka samoobrony na tle zakazu użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75(3): 5–20.
 11. Iwanejko, M. (1961). Efekty jednolitych klauzul traktatowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 23(3): 111–130.
 12. Iwanejko, M. (1962). Stanowisko portów morskich w świetle prawa międzynarodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24(3): 67–105.
 13. Iwanejko, M. (1972). Spory międzynarodowe i potrzeba nowego podejścia do ich załatwiania środkami pokojowymi. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34(3): 51–68.
 14. Klafkowski, A. (1963). Współczesne tendencje rozwojowe prawa międzynarodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 25(1): 1–20.
 15. Klafkowski, A. (1964). Podstawy prawne bezpieczeństwa Polski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 26(4): 17–34.
 16. Klafkowski, A. (1965). Umowa międzynarodowa a ustawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 27(4): 1–19.
 17. Kocot, K. (1961) Kilka uwag z zakresu prawa narodów o pojęciu „nowych państw”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 23(4): 81–92.
 18. Makowski, J. (1930). Układy laterańskie wobec prawa narodów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1): 99*–104*.
 19. Makowski, J. (1936). O powstawaniu normy traktatowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 16(4): 321*–343*.
 20. Michalska, A. (1971). Międzynarodowa kontrola praw człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33(2): 1–19.
 21. Michalska, A. (1974). Uniwersalizm i regionalizm w międzynarodowej ochronie praw człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36(2): 27–53.
 22. Michalska, A. (1976). Międzynarodowa ochrona praw człowieka w trzydziestoleciu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 38(2): 1–16.
 23. Michalska, A. (1978). Europejska Karta Społeczna. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 40(4): 75–85.
 24. Michalska, A. (1978). Europejska Konwencja Praw Człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 40(3): 21–35.
 25. Michalska, A. (1979). Ochrona praw człowieka w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 41(3): 17–44.
 26. Michalska, A. (1980). Prawa człowieka w systemie Organizacji Państw Amerykańskich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 42(2): 71–87.
 27. Michalska, A. (1982). Międzynarodowa ochrona wolności związkowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 44(1): 85–99.
 28. Michalska, A. (1984). Prawo do życia w traktatach międzynarodowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 46(3): 73–94.
 29. Michalska, A. (1985). Międzynarodowa ochrona praw dziecka w ONZ. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 47(1): 1–17.
 30. Michalska, A. (1989). Zawiadomienia indywidualne przed Komitetem Praw Człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 51(3): 35–51.
 31. Michalska, A. (1986). Interpretacja Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych w świetle raportów Komitetu Praw Człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 48(2): 1–29.
 32. Michalska, A. (1996). Ewolucja kompetencji Komitetu Praw Człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 58(1): 3–14.
 33. Michalska, A., Sandorski, J. (1990). Międzynarodowa ochrona prawa do wyżywienia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 52(2): 43–59.
 34. Michalska, A., Twardowski, T. (1998). Człowiek i Prawne Aspekty Inżynierii Genetycznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60(2): 77–92.
 35. Michalska, A., Twardowski,T. (2000). Problemy Etyczne i Prawne Klonowania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 62(4): 1–18.
 36. Nahlik, S.E. (1964). Umowy międzynarodowe Polski Ludowej w okresie dwudziestolecia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 26(4): 35–67.
 37. Namysłowski, W. (1933). Istota i charakter prawa konsularnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 13(3): 123*–134*.
 38. Rundstein, S. (1928). Kodyfikacja prawa międzynarodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 8(1): 1*–43*.
 39. Sandorski, J. (1965). Stanowisko prawne osób wchodzących w skład organów RWPG. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 27(1): 97–109.
 40. Sandorski, J. (1972). Wpływ przymusu na nieważność umów międzynarodowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34(2): 1–14.
 41. Sandorski, J. (1973). O niektórych zasadach strukturalnych Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 35(3): 1–22.
 42. Sandorski, J. (1984). Pełnomocnictwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 46(2): 119–135.
 43. Sandorski, J. (1988). Organizacja Narodów Zjednoczonych u progu XXI wieku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 50(3): 15–32.
 44. Skubiszewski, K. (1959). Umowy sojusznicze Polski a Karta Narodów Zjednoczonych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 21(3): 1–16.
 45. Skubiszewski, K. (1960). Odpowiedzialność międzynarodowa za pieniądz okupacyjny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 22(2): 65–82.
 46. Skubiszewski, K. (1960). Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej. Poznań.
 47. Skubiszewski, K. (1962). Uprawnienie państw do samoobrony a Karta Narodów Zjednoczonych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24(4): 109–120.
 48. Skubiszewski, K. (1967). Prawo wojny i neutralności w świecie współczesnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 29(1): 105–125.
 49. Skubiszewski, K. (1972). Prawo PRL a traktaty. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34(3): 1–18.
 50. Skubiszewski, K. (1986). Wzajemny stosunek i związki pomiędzy prawem międzynarodowym i prawem krajowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 48(1): 1–16.
 51. Symonides, J. (1966). Zasiedzenie w prawie międzynarodowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 28(1): 115–132.
 52. Symonides, J. (1970). Znaczenie i istota prawna terytorium państwowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 32(1): 1–23.
 53. Tyranowski, J. (1988). Zagadnienie reintegracji terytorium państwa a prawo ludu do samostanowienia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 50(1): 1–20.
 54. Wiewióra, B. (1960). Nawiązanie stosunków konsularnych a zagadnienie uznania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 22(2): 53–64.
 55. Wiewióra, B. (1963). Zagadnienia zwierzchnictwa terytorialnego w orzeczeniach Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z lat 1960–1962. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 25(2): 13–30.
 56. Winiarski, B. (1930). O kodyfikacji prawa międzynarodowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10(1): 144*–159*.
 57. Winiarski, B. (1931). Narodowość statków rzecznych i pierwsza konferencja prawa rzecznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 11(1): 28*–40*.
 58. Winiarski, B. (1933). Hipoteka rzeczna w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 13(2): 118*–122*.
 59. Winiarski, B. (1934). Przyczynek do rozważań nad stosunkiem prawa międzynarodowego do prawa rzymskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 14(1): 11*–24*.
 60. Zaorski, R. (1963). Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony biologicznych zasobów Morza Bałtyckiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 25(1): 37–52.